دانشجویان ارشد برق تهران جنوب | دانلود آهنگ جدید


‼️توجه‼️
✅ بخش #اول اطلاعیه‌های زمانبندی ثبت نام حضوری و غیر حضوری و همچنین مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ در برخی دانشگاه‌های سراسر کشور که تاکنون اطلاعیه خود را منتشر کرده‌اند:

۱- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه تهران:
goo.gl/LMv9s4
٢- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه صنعتی شریف:
goo.gl/WSgQZ8
٣- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه شهید بهشتی:
goo.gl/meU6x1
۴- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
goo.gl/euPJtd
۵- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه علم و صنعت:
goo.gl/8NHWzC
۶- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه الزهرا:
goo.gl/Q9N36y
٧- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه خاتم(فنی و مهندسی و هنر):
goo.gl/zYgtLK
٨- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه خاتم(علوم انسانی):
goo.gl/zYgtLK
٩- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه مالک اشتر:
goo.gl/tSTBgK
۱۰- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه تبریز:
goo.gl/1c2mxc

۱۱- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه اصفهان:
goo.gl/C8tbqn
۱٢- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه شهید چمران اهواز:
goo.gl/hzVViu
۱٣- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه رازی کرمانشاه:
goo.gl/RWPxnS
۱۴- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه صنعتی اصفهان:
goo.gl/iS2ydP
۱۵- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه شیراز:
goo.gl/q6Jkd4
۱۶- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه علوم قضایی:
goo.gl/1zsXka
۱٧- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه کردستان:
goo.gl/jTmcXP
۱٨- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه برق تهران جنوب:
goo.gl/fHP7XP
۱٩- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه نوشیروانی بابل:
goo.gl/8qZwYy
٢۰- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه بوعلی همدان:
goo.gl/AuA4tS

🎓 @BarghArshad
🌐 www.BarghArshad.ir

درباره : برق