دانشجویان ارشد برق تهران جنوب | دانلود آهنگ جدید


🔴 مقایسه تعداد متقاضیان کارشناسی ارشد سازمان سنجش امسال با سال های پیشین

ارشد ۹۱: ۹۳۰ هزار و ۱۷۲ نفر

ارشد ۹۲: ۸۹۶ هزار و ۰۴۴ نفر

ارشد ۹۳: ۹۵۰ هزار و ۴۲۹ نفر

ارشد ۹۴: ۸۱۲ هزار و ۸۱۲ نفر

ارشد ۹۵: ۷۶۱ هزار و ۱۱۶ نفر

ارشد ۹۶ : ۸۶۷ هزار و ۲۴۷ نفر

ارشد ۹۷ مرحله اول: ۶۱۵ هزار و ۷۶۰ نفر

ارشد ۹۷ مرحله دوم : ۱۱۹ هزار و ۹۸۳ نفر

ارشد ۹۷ : ۷۳۵ هزار و ۷۴۳ نفر

ارشد ۹۸ مرحله اول: ۴۵۷ هزار نفر

درباره : برق