دانشجویان ارشد برق تهران جنوب | دانلود آهنگ جدید


حریم خطوط برق یکی از موارد مهمی به شمار می رود که اگر در حوزه انتقال و توزیع برق باشیم یا حتی قصد ساخت و ساز ساختمانی را داشته باشیم می بایست به حریم خطوط برق مسلط باشیم تا هم مواردی ایمنی رعایت شود و هم از خطرات احتمالی جلوگیری کنیم، پس در این مقاله از برق تهران جنوب در برق تهران جنوب به حریم خطوط برق خواهیم پرداخت.

حریم خطوط برق به چند دسته تقسیم می شود؟

به صورت کلی حریم خطوط برق به دو شاخه هوایی و زمینی تقسیم می شود که در ادامه بیشتر راجع به این مورد توضیحاتی را خدمت تان ارائه خواهیم کرد، اما قبل از این که به حریم خطوط برق بپردازیم نیاز است تا به صورت صحیح از تقسیم بندی ولتاژ های شبکه برق و انواع رنج های ولتاژی آشنا بشویم.

تقسیم بندی رنج ولتاژ در خطوط برق

رنج های ولتاژ در خطوط برق به سه بخش تقسیم بندی شده است:

  1. ولتاژ فشار ضعیف: به خطوط برقی که ولتاژ آن کمتر از ۱ کیلو ولت(کمتر از ۱۰۰۰ ولت) است خطوط فشار ضعیف می گوییم.
  2. ولتاژ فشار متوسط: به خطوط برقی که رنج ولتاژ آنها بین ۱کیلو ولت تا ۶۳ کیلو ولت است خطوط فشار متوسط می گوییم.
  3. ولتاژ فشار قوی: به خطوط برقی که رنج ولتاژ آنها از ۶۳ کیلو ولت بیشتر است خطوط فشار قوی می گوییم.

 

حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق


ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ خط برق: مجموعه‌ای از تجهیزات و متعلقات نظیر پایه، دکل، هادی، مقره، و کابل که به منظور انتقال و توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب ـ محور خط: خط فرضی رابط بین مرکز پایه‌ها در طول خطوط هوایی و در کابل‌های زمینی و زیر سطح آب در طول خط.

ج ـ مسیر خط: نواری در طول خطوط برق، که در خطوط هوایی حاصل از تصویر هادی‌های جانبی خط بر روی زمین و در کابل‌های زمینی و زیر سطح آب، منطبق با عرض مستحدثه مربوطه است.

د ـ حریم: حریم خطوط نیروی برق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم می‌شود:

۱ـ حریم زمینی: دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین که عرض هریک از این دو نوار در این تصویب‌نامه تعیین شده‌است.

۲ـ حریم هوایی: نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل، ناشی از اعمال حریم‌های افقی و عمودی به شرح زیر که هادی جریان برق در مرکز آن قرار می‌گیرد:

۱ـ۲ـ حریم عمودی: فاصله عمودی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای قائم که در این تصویب‌نامه تعیین شده‌است.

۲ـ۲ـ حریم افقی: فاصله افقی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای افق که در این تصویب‌نامه تعیین شده است.

هـ ـ ردیف ولتاژ: ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق.

و ـ خط فشار ضعیف: خطی که دارای ولتاژ کمتر از یک کیلوولت است.

زـ خط فشار متوسط: خطی که دارای ولتاژ از یک تا ۶۳ کیلوولت است.

ح: خط فشار قوی: خطی که دارای ولتاژ ۶۳ کیلوولت و بالاتر است.

ماده۲ـ حریم خطوط هوایی برق با توجه به ردیف ولتاژهای مختلف به شرح زیر تعیین می‌شود:


۱ـ حریم خطوط برق فشار ضعیف: 


حریم خطوط نیروی برق کمتر از یک کیلوولت، به صورت زمینی بوده که حداکثر آن (۱٫۳) متر می‌باشد.


۲ـ حریم خطوط برق فشار متوسط:


الف ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۱ تا ۲۰ کیلوولت به صورت زمینی بوده که حداکثر (۲٫۱۰) متر می‌باشد.

ب ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۳۳ کیلوولت به صورت زمینی بوده که حداکثر (۳٫۵) متر می‌باشد.

تبصره ـ حداقل میزان حریم در خطوط فشار ضعیف و متوسط موضوع بندهای (۱) و (۲) و یا جایگزینی حریم هوایی به جای حریم زمینی حداکثر تا مقادیر مندرج در بندهای مذکور با شرط وجود حق دسترسی به خطوط برق و کمال انتفاع از آن، براساس نوع هادی، ضوابط فنی ابلاغی وزارت نیرو، عوارض طبیعی، موقعیت محلی و سایر شرایط مطابق نظر وزیر نیرو تعیین می‌شود.


۳ـ حریم خطوط برق فشار قوی:


الف ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۶۳ کیلوولت به صورت زمینی و برابر (۸) متر می‌باشد.

ب ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت به صورت زمینی و برابر (۹) متر می‌باشد.

ج ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت به صورت زمینی و برابر (۱۱٫۹) متر می‌باشد.

د ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت به صورت زمینی و برابر (۱۴) متر می‌باشد.

هـ ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۷۶۵ کیلوولت به صورت زمینی و برابر (۲۵) متر می‌باشد.

تبصره ـ وزارت نیرو می‌تواند در داخل و خارج از محدوده شهرها به صورت کلی یا موردی براساس ضوابط فنی ابلاغی آن وزارت، موقعیت محلی و سایر شرایط و به شرط اطمینان از استقامت خط، حریم هوایی را به شرح زیر اعمال نماید؛ در این صورت سی درصد (۳۰%) از حریم‌های زمینی بند (۳) لازم‌الاجراء می‌باشد:

۱ـ در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۶۳ کیلوولت حریم افقی (۳) متر و حریم عمودی (۶) متر می‌باشد.

۲ـ در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت حریم افقی (۴٫۵) متر و حریم عمودی (۷) متر می‌باشد.

۳ـ درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت حریم افقی (۶٫۵) متر و حریم عمودی (۸) متر می‌باشد.

۴ـ درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت حریم افقی (۹) متر و حریم عمودی (۱۰) متر می‌باشد.

۵ ـ درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۷۶۵ کیلوولت حریم افقی (۲۰) متر و حریم عمودی (۱۵) متر می‌باشد.

ماده۳ـ در مواردی که خطوط هوایی فشار قوی از عوارض طبیعی نظیر جنگل، کوه و دره عبور نماید و همچنین در مواردی که اعمال حریم زمینی دشوار باشد، به پیشنهاد شرکت برق مربوط و تصویب وزیر نیرو با رعایت ضوابط فنی و ایمنی، می‌توان به صورت موردی حریم‌های هوایی مندرج در تبصره بند (۳) ماده (۳) را با شرط وجود حق دسترسی به خطوط برق و کمال انتفاع از آن، جایگزین حریم زمینی نمود.

ماده۴ـ در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و املاک خارج از محدوده‌ای که قبلاً خطوط نیروی برق با استفاده از حق حریم در آن ایجاد شده، وزارت نیرو و شرکت‌های برق کماکان از حق حریم استفاده می‌نمایند.

ماده۵ ـ در صورتی که ردیف‌های ولتاژی در آینده بین ردیف‌های ولتاژ مذکور در این تصویب‌نامه به وجود آید حریم زمینی و یا هوایی آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژ بالاتر آن تعیین خواهد شد.

تبصره ـ تعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروی برق با وزارت نیرو می‌باشد.

ماده۶ ـ هرگونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تأسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن سوخت، انبارداری و تأسیسات دامداری یا باغ یا درختکاری در مسیر و حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و فقط اقداماتی از قبیل زراعت فصلی و سطحی، حفظ یا کاشت درختان کم ارتفاع، حفرچاه و قنوات بدون استفاده از دکل حفاری، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، راه‌سازی و احداث شبکه آبیاری مشروط براینکه مانعی برای دسترسی به خطوط برق برای وزارت نیرو و شرکت‌های برق ایجاد ننماید و سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط برق نگردد با رعایت ماده (۸) این تصویب‌نامه بلامانع است.

تبصره۱ـ تراکم و نوع درختان کم ارتفاع با توجه به وضعیت جغرافیایی محل و سایر شرایط توسط وزارت نیرو با کسب اطلاع از مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

تبصره۲ـ ایجاد شبکه آبیاری، حفر چاه و قنوات و راه‌سازی در اطراف پایه‌های خطوط نباید در فاصله‌ای کمتر از (۳) متر از پی‌پایه‌ها انجام گیرد. بهره‌برداری از معادن باید با رعایت ضوابط فنی از جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصله‌ای بیشتر از حریم زمینی مربوط به آن خط از اطراف پایه‌های آن انجام پذیرد.

تبصره۳ـ استفاده از مواد منفجره در مسیر و حریم خطوط برق ممنوع است.

تبصره۴ـ آن قسمت از بام ساختمان‌هایی که در محدوده زیر حریم هوایی در خارج از مسیر و حریم‌های زمینی و هوایی قرار دارد، باید با شیب بیش از (۴۵) درجه باشد. در صورتی که سقف ساختمانهای موضوع این تبصره فاصله‌ای بیش از (۴) متر از حریم عمودی داشته باشند رعایت این تبصره الزامی نیست.

ماده۷ـ اشخاصی که بر خلاف مقررات این تصویب‌نامه اقدام به عملیات و تصرفاتی در مسیر و حریم‌های زمینی و هوایی و در زیر حریم هوایی خطوط برق نمایند، مکلفند به محض اعلام وزارت نیرو و یا شرکت‌های برق، عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود نسبت به رفع آثار عملیات و تصرفات مبادرت نمایند. در غیراین صورت براساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور ـ مصوب ۱۳۵۹ـ عمل می‌شود.

ماده۸ ـ کلیه عملیات مربوط به راه‌سازی، کشاورزی، حفر چاه و قنوات، عبور و حمل بار و ماشین‌آلات و مانند آن در مسیر و حریم خطوط نیروی برق و در زیر حریم هوایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با رعایت اصول حفاظتی به منظور جلوگیری از بروز خطرات جانی و ورود خسارات مالی باشد و در مورد حفر چاه، قنوات و راه‌سازی قبلاً از شرکت‌های برق وزارت نیرو، استعلام و اجازه کتبی کسب گردد و در هر حال نظر شرکت‌های ذی‌ربط باید ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست اعلام شود.

ماده۹ـ حریم کابل‌های برق در زیرزمین و زیر سطح آب نیم‌متر به صورت افقی و تا دو متر به صورت عمودی از محور کابل مطابق ضوابط فنی وزارت نیرو با حق دسترسی می‌باشد و در مواردی که کابل با سایر تأسیسات شهری از قبیل تلفن، لوله‌کشی آب، فاضلاب، گاز و مانند آن تقاطع نماید ضوابط فنی متداول شبکه انتقال و توزیع نیروی برق باید رعایت شود.

ماده۱۰ـ رعایت حریم و ضوابط فنی مصوب خطوط نیروی برق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است و در هر مورد که تأسیسات زیربنایی جدید مانند خطوط مخابراتی، راه و راه‌آهن، نفت، گاز، آب و فاضلاب با خطوط نیروی برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل با اخذ مجوز از وزارت نیرو یا شرکت‌های برق ذی‌ربط انجام می‌گردد. در مواردی که خطوط جدید نیروی برق از روی تأسیسات زیربنایی موجود عبور نماید رعایت حریم و ضوابط مربوطه با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی است.

ماده۱۱ـ به منظور اطلاع صاحبان اراضی و املاک واقع در مسیر و حریم خطوط نیروی برق و جلب توجه آنان به اجرای مفاد قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو یا شرکتهای برق از طریق نشر آگهی در جراید و یا سایر وسایل مقتضی قابل استناد، آغاز اجرای عملیات احداث خط نیروی برق را اعلام می‌کند.

ماده۱۲ـ در صورت کاهش حریم‌‌های خطوط برق در اجرای این تصویب‌نامه و پرداخت مابه‌ازایی به دلیل اعمال محدودیت‌های پیشین و براساس مستندات موجود توسط شرکت‌های برق، محدودیت‌های پیشین به درخواست مالک و تأدیه وجه آن به قیمت کارشناسی روز با رعایت مقررات مربوط مرتفع می‌شود.

تبصره ـ چنانچه حریم‌های خطوط برق واقع در معابر عمومی و یا اراضی متعلق به بخش‌های عمومی و دولتی و یا نیروهای نظامی و انتظامی کاهش یابد، املاک یا اراضی آزاد شده بدون دریافت هرگونه وجهی به دستگاه اجرایی مربوط واگذار خواهد شد. در مورد سایر اراضی برابر با طرح‌های توسعه و عمران کالبدی ذی‌ربط مصوب اقدام خواهد شد.

دانلود این متن به صورت کامل

درباره : برق

پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برقپروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق

کد پروژه : ۳۷۹

تعداد صفحات : ۲۵۵

پست های گازی GIS ، تقلیل سطح و فضای مورد نیاز در پست های GIS تا حدود پست های مشابه با ایزولاسیون هوا بسیاری از مشکلات موجود در تامین برق در مراکز تولیدی و صنعتی همچنین مشکلات ناشی از احداث نیروگاه ها در مناطق با مشکلات طبیعی را رفع می کند. همچنین در مواردی که آلودگی قابل ملاحظه ، اطمینان بهره برداری در پست های نوع فضای باز را تحت تاثیر قرار می دهد و با احداث پست ها به دلایل زیست محیطی و یا امنیتی امکان پذیر نباشد. نظیر پست های تامین انرژی در مراکز نظامی و یا در مناطق تحقیقات سری ، اطمینان بالای ایستگاه را تأمین می کند . با توجه به هزینه بالای احداث ایستگاه های گازی GIS در حال حاضر احداث این نوع پست ها فقط در موارد خاص از نظر اقتصادی قابل قبول است. در سال های آینده و با توجه به پیشرفت های به عمل آمده در ساختمان تجهیزات با گاز ، انتظار می رود احداث پست های GIS گسترش یافته ، به طور کامل با پست های از نوع ایزولاسیون هوا جایگزین شود. پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق شامل ۸ فصل است که در ادامه میتوانید دانلود کنید.

 

پست gis چیست

پست های GIS به طور کلی سه نوع هستند :

۱- نوعی که باس بارها و تجهیزات برای هر فاز داخل محفظه ی جداگانه ای قرار گرفته شده است که این نوع برای ولتاژ های بالاتر از ۳۰۰ کیلو ولت استفاده می شود .

۲- نوعی که تجهیزات و باس بارها برای هر سه فاز در یک محفظه قرار گرفته شده است این نوع از پست های گازی برای ولتاژهای کمتر از ۳۰۰ کیلو ولت و بیشتر برای ولتاژ های فوق توزیع می باشند.

۳- نوع سوم فقط برای ولتاژ های فوق توزیع ۷۲/۵ کیلو ولت و حداکثر ۱۴۵ کیلو ولت استفاده می شوند. و در آن مانند ولتاژهای توزیع تجهیزات در داخل تابلو قرار میگیرد و محفظه ی تابلو با گاز SF6 با فشاری کمتر از یک اتمسفر پر شده است.

در پست های گازی gis بجای مواد عایقی مانند روغن و هوا و … از گاز سولفور هگزا فلوراید استفاده شده است. و همچنین در پست های گازی GIS کلیه ی تجهیزات به صورت فشرده و در محفظه های گاز SF6 قرار میگیرد.

 

فهرست مطالب پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق

مقدمه

فصل اول

۱-۱- مقدمه

۱-۲- ایستگاه ها با ماده ایزوله SF6 بجای هوا

۱-۳- روش استفاده از گاز SF6 در ایستگاه های فشار قوی و ساختمان ایستگاه ها از نوع GIS

۱-۴- کاهش ابعاد و اندازه ایستگاه ها با ایزولاسیون گاز

۱-۵- خصوصیات ساختمانی ایستگاه های GIS و پیش بینی های جانبی مورد نیاز

فصل دوم

۲-۱- مقدمه

۲-۲- مشخصات فیزیکی گاز

۲-۳- مشخصات شیمیایی گاز

۲-۴- مشخصات الکتریکی گاز SF6

۲-۵- روش تولید و تهیه گاز

۲-۶- جابجایی و تزریق گاز

فصل سوم

۳-۱- مقره

۳-۱-۱- خصوصیات ماده ایزوله سخت پیش بینی شده داخل گاز

۳-۱-۲- خصوصیات ماده اپوکسی به عنوان ماده ایزوله سخت در تاسیسات GIS و روش تولید آن

۳-۱-۳- انحراف شکست خطوط شدت میدان در محل پایه ها و مقره های اتکایی در محفظه GIS

۳-۱-۴- شکل مقره های نگاهدارنده یا جدا کننده

۳-۲- کلید قدرت

۳-۲-۱- کاربرد گاز SF6 در کلیدهای قدرت

۳-۲-۲- انواع کلیدهای قدرت SF6

۳-۲-۲-۱- کلیدهای قدرت دو فشاره

۳-۲-۲-۲- کلیدهای قدرت با سیستم وزش گاز

۳-۲-۲-۳- کلیدهای قدرت مغناطیسی

۳-۲-۳- مقایسه انواع کلیدهای قدرت SF6

۳-۲-۴- مقایسه انواع کلیدهای قدرت از نظر قطع جریان های اتصال کوتاه

۳-۲-۵- مقایسه انواع کلیدهای قدرت از نظر زمان قطع

۳-۲-۶- مقایسه انواع کلیدهای قدرت از نظر مکانیزم عمل کننده

۳-۲-۷- طراحی واحدهای قطع کننده کلیدهای قدرت

۳-۲-۸- نگهداری کنتاکت های در واحدهای قطع کننده

۳-۲-۹- میله عمل کننده واحدهای قطع کننده

۳-۲-۱۰- طراحی کنتاکت ها در واحدهای قطع کننده

۳-۲-۱۱- خازن و مقاومت های تقسیم کننده ولتاژ واحدهای قطع کننده

۳-۲-۱۲- طراحی واحدهای قطع کننده کلیدهای قدرت

۳-۲-۱۳- مکانیزم عمل کننده کلیدهای قدرت

۳-۲-۱۴- انواع مکانیزم عملکرد سیستم آزاد کننده کلیدهای قدرت

۳-۲-۱۴-۱- مکانیزم عملکرد فنری

۳-۲-۱۴-۲- مکانیزم هیدرولیک

۳-۲-۱۴-۳- مکانیزم پنوماتیک

۳-۳- سکسیونر

۳-۳-۱- انواع سکسیونر

۳-۳-۲- نشان دهنده وضعیت سکسیونرها

۳-۳-۳- عملکرد الکتریکی سکسیونرها

۳-۳-۴- عملکرد مکانیکی سکسیونرها

۳-۳-۵- انواع سکسیونرهای زمین

۳-۳-۵-۱- سکسیونر زمین کندکار

۳-۳-۵-۲- سکسیونر زمین با وصل سریع

۳-۳-۵-۳- سکسیونر زمین با ظرفیت قطع مشخص

۳-۳-۶- تست عایقی سکسیونرهای زمین

۳-۳-۷- نشان دهنده وضعیت سکسیونرهای زمین

۳-۳-۸- عملکرد و نصب سکسیونرهای زمین

۳-۴- ترانسفورماتور ولتاژ

۳-۴-۱- ترانسفورماتور ولتاژ (PT)

۳-۴-۲- مقسم ولتاژ خازنی با ترانسفورماتور مغناطیسی (CVT)

۳-۴-۳- مقسم ولتاژ خازنی با آمپلی فایر (CVDA)

۳-۵- ترانسفورماتور جریان

۳-۵-۱- ترانسفورماتور جریان هسته خارج

۳-۵-۲- ترانسفورماتور جریان هسته داخل

فصل چهارم

۴-۱- مقدمه

فصل پنجم

۵-۱- مقدمه

۵-۲- انتخاب جنس بدنه و تنوع تاسیسات با یک محفظه مشترک یا سه محفظه جدا از سه فاز

۵-۳- تاثیر و نقش محفظه های متعدد از نظر جنس و نوع محفظه

۵-۴- انتخاب ابعاد اصلی و فشار مناسب گاز

۵-۵- تاسیسات GIS از نوع محفظه مشترک برای سه فاز

۵-۶- برآورد ضخامت بدنه

۵-۷- برآورد ابعاد تقریبی محفظه و شینه تحت ولتاژ در تاسیسات GIS

۵-۸- قطر داخلی و خارجی هادی حامل جریان در تاسیسات GIS

۵-۹- برآورد ابعاد و اندازه شینه ها با استفاده از دیاگرام

فصل ششم

۶-۱- مقدمه

۶-۲- لزوم زمین نمودن تاسیسات GIS

۶-۳- احداث شبکه زمین در تاسیسات با ایزولاسیون گاز

۶-۴- روش محاسبه شبکه زمین

۶-۵- تامین ایمنی تجهیزات زمین شده در قبال برقراری جریان عیب

۶-۶- تامین ایمنی ولتاژ تماس کافی در قبال برقراری جریان های عیب در ایستگاه های GIS

۶-۷- عیب در محل تاسیسات و یا در نزدیکترین نقطه به تاسیسات GIS

فصل هفتم

۷-۱- مقدمه

۷-۲- خصوصیات عیوب در تاسیسات و ایستگاه های GIS

۷-۳- عوامل موثر در بروز عیب و کاهش کیفیت ایزولاسیون در تاسیسات GIS

۷-۴- اندازه گیری ها و کنترل های ضروری مداوم در تاسیسات GIS

۷-۵- کنترل درجه حرارت در محل تجهیزات قطع و وصل

۷-۶- تشخیص تخلیه جزئی در محفظه داخلی تاسیسات GIS

۷-۷- تشخیص رطوبت و نشتی گاز

فصل هشتم

منابع

 

مطالب مرتبط با پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق :

مقاله بررسی آزمایش ولتاژ کارگاهی پست های گازی GIS در ایران

پروژه پست های GIS

پایان نامه پست های گازی GIS

پروژه ترانسفورماتور قدرت گازی GIS ایمنی در انتقال

پاورپوینت پست های GIS

پاورپوینت انواع پست | سمینار انواع پست

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه بررسی پست های گازی (GIS) شبکه برق

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۲۳MB

homeمنبع : وب سایت تخصصی برق برق تهران جنوب

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf می باشد رایگان میتوانید دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word (قابل ویرایش) این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق : ۱۲۰۰۰ (تومان)

جهت خرید لطفا اطلاعات زير را تکميل نماييد :

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

درباره : برق

سرهنگ ساندرس یک روز در منزل نشسته بود. در این میان نوه اش آمد و گفت: بابابزرگ این ماه برایم یک دوچرخه می خری؟

او نوه اش را خیلی دوست می داشت، گفت: حتماً عزیزم! حساب کرد ماهی ۵۰۰ دلار حقوق بازنشستگی می گیرم و حتی در مخارج خانه هم می مانم. شروع کرد به خواندن کتاب های موفقیت.

در یکی از بندهای یک کتاب نوشته بود: قابلیت هایتان را روی کاغذ بنویسید. او شروع کرد به نوشتن.
دوباره نوه اش آمد و گفت: بابابزرگ داری چه کار می کنی؟

پدر بزرگ گفت: دارم کارهایی که بلدم را می نویسم. پسرک گفت: بابابزرگ بنویس مرغ های خوشمزه درست می کنی. درست بود. پیرمرد پودرهایی را درست می کرد که وقتی به مرغ ها می زد مزه مرغ ها شگفت انگیز می شد.

او راهش را پیدا کرد. پودر مرغ را برای فروش نزد اولین رستوران برد اما صاحب آنجا قبول نکرد؛ دومین رستوران نه، سومین رستوران نه، او به ۶۲۳ رستوران مراجعه کرد و ششصد و بیست و چهارمین رستوران حاضر شد از پودر مرغ استفاده کند.

امروز کارخانه پودر مرغ کنتاکی در ۱۲۴ کشور دنیا نمایندگی دارد و اگر در آمریکا کسی بخواهد عکس سرهنگ ساندرس و پودر مرغ کنتاکی را جلوی در رستورانش بزند، باید۵۰ هزار دلار به این شرکت پرداخت کند.

http://movafaghiiat.mihanblog.com

درباره : برق

در این مقاله سعی شده تا به طور مفصلی به موضوع چگونه یخچال فریزر را تعمیر کنیم با نمایش تصاویر بپردازیم.
بدون شک اولین مشکل بشر پس از تهیه غذا، حفظ و نگهداری آن در برابر فساد و تغییر ماهیت بود. می توان تصور نمود که بشر اولیه ابتدایی ترین امکانات را جهت حفظ و نگهداری گوشت، ماهی و … به کار می گرفت که از آن جمله می توان به غارهای تاریک و سرد، چاله های پر از برف و یا سرمای چشمه هایی که پس از ذوب برف کوه جاری می شود اشاره نمود.
ظهور تکنولوژی و دست یابی انسان به یافته های علمی و صنعتی، دید او را به سوی بهره گیری از گازهای سرماساز معطوف نمود و آن گونه که کتاب های ذیربط آورده اند اولین طرح یک ماشین سرماساز به وسیله ژاکوب پراکینز (۱۸۳۴) ابداع گردید.
قطعا نمی توان ساخته او را یخچال امروزی دانست و همچنین نمی توان سهم وی را در اختراع ماشینی که امروزه یخچال نامیده می شود از نظر دور داشت. بلکه اندیشه و ساخته او چراغ راه بسیاری از جمله دیود آمریکایی شد و طرح او که شباهت بسیار زیادی به یخچال های امروزی داشت روانه بازار مصرف گردید.
تحول و به کارگیری روش های نوین در ساخت یخچال ها، همچنان ادامه دارد و امروزه شاهد ظهور و پیدایش تولیداتی بسیار مدرن و زیبا هستیم که علاوه بر نگهداری مطلوب و رضایتبخش مواد غذایی، کاربردهای دیگری از جمله تولید قطعات یخ جهت صرف نوشیدنی و یا حتی مخازن مخصوص نگهداری و استفاده از نوشیدنی های خنک را نیز در آنها تدارک دیده اند.
علیرغم مارک و اشکال متنوع یخچال ها، می توان به اجزاء مشترک و حتی اصول سرماسازی متحدی که در اکثر آنها به کار گرفته شده اشاره نمود. این بحث را با بررسی گازهای سرماساز آغاز می کنیم:

۱۵-۱ گازهای سرماساز (مبرّد)

در بسیاری از یخچال های خانگی و یخچال هایی که در رستوران ها، هتل ها، مغازه های مخصوص فروش گوشت، شیرینی و … به کار گرفته می شوند، نوعی از فریون ها، ایفای نقش می کند. البته نمی توان گفت که گازهای مبرد به خانواده فریون محدود می شود. به عنوان مثال در یخچال های قدیمی از گاز آمونیاک NH_3 استفاده می شد ولی آمونیاک دارای معایب فراوانی بود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
آمونیاک گاز سمی است و در برخورد با چشم، پوست بدن و … عوارض ناگواری را بر جای خواهد گذاشت. آمونیاک در ترکیب با رطوبت، اثرات مخربی را بر فلزاتی چون آلومینیوم و مس وارد ساخته و قابلیت انفجاری دارد.
دلایل فوق جهت محدودیت کاربرد آمونیاک کافی است. با اختراع و به کارگیری فریون ها، تکنولوژی ساخت یخچال کاملا متحول شد. در اکثر یخچال های معمولی گاز فریون ۱۲ (CCI_2 F_2) به کار رفته است. این گاز بی رنگ و بو است و بر روی فلزات هیچ گونه اثر مخربی بر جای نمی گذارد. حتی اگر با رطوبت ترکیب شود همچنان نسبت به فلزات بی خطر است. فریون ها سمی نیستند و در مناطقی که از دمای بسیار بالا برخوردارند (حتی دمای C° ۶۰ ) سرماساز ایده آلی به نظر می رسند. علاوه بر محاسن فوق گاز فريون به هیچ وجه قابل اشتعال نیست.
در رابطه با معایب فریون ها نیز باید اظهار داشت که اولاً فريون نسبت به آمونیاک (در حجم های برابر) از قدرت سرماسازی ضعیف تری برخوردار است. دوماً در بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان حفظ محیط زیست، نقش فریون ها در تخریب لایه اوزون بسیار مخرب و قابل توجه است و به همین دلیل دانشمندان جهت یافتن جایگزینی مناسب تمامی مساعی خویش را به کار گرفته اند ولی به نظر می رسد تا اختراع جانشینی مناسب، استفاده از فريون الزامی است.

در رابطه با گازهای مبرّد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

چگونه یخچال فریزر را تعمیر کنیم

 

۱۵ – ۲ اجزاء تشکیل دهنده یخچال

یخچال را می توان همچون بسیاری دیگر از تولیدات به دو دسته کلی اجزاء الکتریکی و اجزاء مکانیکی تقسیم نمود که به اختصار شرح و بررسی هر یک آورده می شود:

۱۵-۲-۱ اجزاء الکتریکی یخچال

۱- موتور (کمپرسور):

اگر بخواهیم موتور یخچال را از نظر الکتریکی مورد بحث قرار دهیم باید بگوییم که این موتور از نوع موتورهای آسنکرون با روتور قفس سنجابی است (مبحث ۱-۱۲-۲). چرخش روتور تحت اثر میدان مغناطیسی دوار موجب حرکت گاز سرماساز در شبکه موجود شده و سرماسازی را ایجاد می سازد.
سیم پیچی موتور آسنکرون در یخچال از دو دسته اصلی و کمکی تشکیل یافته و سرهای خروجی از بدنه موتور (کمپرسور) خارج و به سایر قطعات الکتریکی دستگاه متصل می شود. عموما از موتورهای یخچال سه سیم خارج می شود که یکی مشترک و دو سیم دیگر مربوط به سیم پیچ های اصلی و کمکی است(شکل ۱۵-۱)

 

موتور (کمپرسور)

شکل ۱۵-۱

ساده ترین روش جهت شناسایی سر سیم ها از یکدیگر اهم گیری است. اگر توسط اهم متر دیجیتالی دو به دو، سر سیم ها را مورد اهم گیری قرار داده و اعداد را ثبت نمایید به ۳عدد با اختلاف های بسیار دست خواهید یافت. دو سیمی که کمترین اهم را در اختیارتان قرار داده حاصل اهم گیری از سیم مشترک و سر سیم مربوط به سیم پیچ اصلی است. دو سیمی که اهم متوسط را در اختیارتان قرار داده حاصل اهم گیری از سیم مشترک و سر سیم مربوط به سیم پیچ کمکی است و دو سیمی که بیشترین اهم را در اختیارتان قرار داده دو سیم غیر مشترک موتور است. متناسب با ابعاد و طول لوله مویی و قدرت سرماسازی مورد نیاز در یخچال، از موتورهای الکتریکی با قدرت های مختلف استفاده خواهد شد که عموما این قدرت ها توسط اعداد و یا حروف و یا به عبارتی کدهای مختلف بر روی بدنه کمپرسور نوشته می شود. جدول ۱۵-۱ برخی از کدهای موردنظر را در اختیارتان قرار میدهد.

 

جدول موتور کمپرسور

جدول ۱۵-۱

منظور از HP در واقع Horse Power یعنی قدرت اسب است

۲- محافظ الکتریکی موتور (اورلود):

جریان دریافتی موتور یخچال متناسب با توان آن است اما در شرایط بحرانی مقدار جریان کششی توسط موتور افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال اگر در اثر وارد آمدن ضربه به رادیاتور(کندانسور) پشت یخچال، مسیر گردش گاز مسدود شود و یا ولتاژ شبکه بیش از حد ضعیف باشد و یا در موتور اتصال حلقه و اتصال کلاف رخ دهد و یا … در جميع موارد مذکور جریان موتور تجاوز نموده و موجب افزایش حرارت در کمپرسور خواهد شد که این امر زمینه را جهت آسیب دیدن سیم پیچ های سالم به وجود می آورد.
اگر موتور به اورلود مجهز باشد، به محض افزایش جریان موتور، خطر از ناحیه محافظ احساس شده و با عملکرد آن، کار موتور متوقف می شود.
اگر عیب برطرف نشود حرکت مجدد موتور پس از چند لحظه موجب تحریک اورلود در نتیجه قطع برق می شود. اورلود شکل (۱۵- ۲) از قسمتهای زیر تشکیل شده است:
۱- بدنه ۴- پایه های فلزی اتصال برق
۲- پلاتین های اتصال ۵- صفحه حساس (بی متالی)
٣- سیم فنری از جنس کرم نیکل یا کرم آلومینیوم

 

اورلود یخچال

شكل ۱۵- ۲: اورلود یخچال

همان طور که در شکل دیده می شود صفحه حساس با مقاومت سیمی (المنت) به صورت سری قرار گرفته و از آن جا که نول پس از اورلود به موتور می رسد، می توان گفت که تمامی جریان موتور از محافظ عبور خواهد نمود. در شرایط عادی حرارت تولید شده در المنت قادر به تحریک صفحه حساس نیست اما در شرایط بحرانی که جریان موتور افزایش می یابد، تولید حرارت در المنت اورلود فزونی یافته و موجب انبساط صفحه، در نتیجه قطع نول موتور می شود. با توقف موتور، محیط داخلی اورلود به تدریج سرد شده و صفحه پس از مدت کوتاهی به حالت اولیه خود بازگشته و موجب برقراری جریان برق می شود. اگر مشکل موتور همچنان وجود داشته باشد پس از مدت کوتاهی …
به یاد داشته باشید که اورلود دارای مشخصات الکتریکی است که البته این امر متناسب با توان موتور (کمپرسور) طراحی و انتخاب می شود. عموم سازندگان وسایل تبرید (سردکننده ها) مشخصات اورلود را با حروف و اعداد یا به عبارتی به صورت کد بر روی بدنه آن درج می کنند. به عنوان مثال شماره اورلود موتور نیکی با قدرت ۱/۸HP عبارت است از:
۳۳KA18
نکته دیگری که رعایت آن برای یک تعمیر کار الزامی است تست اورلود است. اورلود را به دو شکل تئوری و عملی تست می کنند. در تست تئوری اهم متر را بر روی R * 1 قرار داده و به دو پایه اتصال اورلود متصل سازید (در این حالت باید ارتباط الکتریکی اورلود با سایر اجزاء مدار قطع شده باشد). عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان می دهد. اگر عقربه منحرف نشود باید اورلود را تعویض نمود.
البته این تست به هیچ وجه نشان دهنده صحت کامل اورلود نیست. اورلود سالم باید در مدار صحیح عمل کند. به عنوان مثال اگر موتور یخچال روشن شده و بعد از چند ثانیه توسط اورلود خاموش شود یا موتور معیوب است یا اورلود. بهترین روش آن است که اورلود را از مدار جدا نموده و پس از استارت موتور، جریان دریافتی را توسط یک آمپرمتر حساس اندازه گیری کنید. اگر مقدار این جریان در حدود جریان نامی است، باید اورلود تعویض شود ولی اگر جریان موتور بیش از مقدار نامی است اورلود کاملا سالم است و باید مشکل موتور برطرف شود. این آزمایش را برای مواردی که موتور بیش از حد داغ می شود اما اورلود مدار را قطع نمی کند تکرار کنید.

٣- رله استارت (رله راه انداز موتور):

می دانیم که تمامی اجسام در برابر تغییر وضعیت از خود مقاومت نشان می دهند. این اصل که در واقع تعریف گشتاور ماند (اینرسی) است در مورد یخچال و گاز درون مجموعه آن نیز صادق است.
در یخچال به گونه ای طراحی شده که تنها در لحظه شروع به کار نیازمند میدان مغناطیسی تولید شده در سیم پیچی کمکی است و پس از راه اندازی دیگر به آن نیاز ندارد. از این رو، عمل ورود و خروج به موقع سیم پیچ کمکی توسط رله استارت انجام می شود.
با اتصال کنتاکت ها در ترموستات، فاز به سیم پیچ اصلی موتور آسنکرون می رسد. البته قبل از موتور، از سیم پیچی رله استارت که سری با سیم پیچ اصلی است عبور نموده و در آن میدان مغناطیسی به وجود می آورد.
تا به این لحظه جریان موتور بیش از هر زمان دیگری است زیرا مقدمات راه اندازی موتور و حرکت روتور و گاز درون سیستم یخچال در حال شکل گرفتن است. میدان مغناطیسی به وجود آمده در رله موجب جذب اهرم فلزی داخل آن شده و جذب اهرم، ارتباط الکتریکی سیم پیچ کمکی را با مدار برقرار می سازد.
با ورود سیم پیچی کمکی به مدار، میدان مغناطیسی لازم جهت استارت موتور و یا به عبارتی حرکت روتور ایجاد شده و پس از چند لحظه که دشواری حرکت اولیه برطرف شد، جریان دریافتی موتور کاهش خواهد یافت. با کاهش این جریان، میدان مغناطیسی درون رله نیز کاهش یافته و اهرم جذب شده رها می شود. با بازگشت اهرم به محل اولیه خود فاز متصله به سیم پیچی کمکی قطع شده و در واقع این سیم پیچ تا استارت بعدی از مدار جدا خواهد بود (شکل ۱۵-۳).

 

رله استارت یخچال

شکل ۱۵- ۳: رله استارت یخچال

همانند اورلود، رله نیز دارای مشخصات نامی الکتریکی است که متناسب با توان موتور انتخاب و توسط کد یا اعداد مخصوص بر روی آن نوشته می شود (جدول ۱۵- ۲).

 

مشخصات رله در کمپرسور یخچال های خانگی

جدول ۱۵- ۳: مشخصات رله در کمپرسور یخچال های خانگی

 

۴- هات پلات:

هات پلات به قطعه ای گفته می شود که در برگیرنده رله استارت و اورلود است. از آنجا که هر یک از قطعات اورلود و رله قبلاً به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت از توضیح مجدد صرف نظر می شود. بر روی هات پلات معمولا کدی نوشته شده که بیانگر مشخصات نامی قطعه است (جدول ۱۵-۳).

هات پلات
جدول ۱۵-۳

 

۵- ترموستات (اتومات):

ترموستات یخچال از اجزاء زیر تشکیل شده است:
١- بدنه ۵- فانوسک محتوی گاز
۲- کنتاکت های اتصال ۶- لوله مویی
٣- پیچ تنظیم ۷- لوله بلو

ترموستات یخچال
شکل ۱۵-۴: ترموستات یخچال

ترموستات در واقع کلید اتومات تنظیم سرما در یخچال است. پس از حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت، کنتاکت های داخل آن به یکدیگر مرتبط شده و فاز ورودی به سوی موتور حرکت می کند. از آن جا که موتور قبلاً نول داشته شروع به کار نموده و با عملکرد موتور و حرکت گاز در يخچال، سرماسازی آغاز می شود.
لوله بلو (شكل ۱۵-۴) به بدنه جایخی (اواپریتور) مماس است و به همین دلیل سریع متوجه سرما شده و گاز درون مجموعه فانوسک – لوله مویی و لوله بلو بر اثر سرما منقبض می شود. انقباض مذکور در فانوسک نمود بیشتری دارد زیرا جمع شدن فانوسک موجب قطع ارتباط کنتاکتها در داخل ترموستات می شود.
در نتیجه این عمل، موتور متوقف شده و در واقع سرماسازی در یخچال دچار وقفه خواهد شد. در این زمان با کاسته شدن از سرمای محیط داخل دستگاه، گاز درون ترموستات به حالت انبساط در آمده و موجب افزایش حجم فانوسک میشود و مجدداً ارتباط کنتاکت های کلید ترموستات برقرار شده، سرماسازی ادامه خواهد داشت. پس از مدتی با سرد شدن بدنه لوله بلو …
با تنظیم ولوم بر روی اعداد نوشته شده در صفحه مشخصات ترموستات می توان حرکت فانوسک و یا به عبارتی سرمای داخل یخچال را کاملا کنترل نمود.

* در صورتیکه تمایل به آموزش حرفه ای تر و شرکت در کارگاه های مجهز آموزشی دارید به برگه آموزش تعمیرات لوازم خانگی مراجعه فرمایید.

۶- لامپ خبر:

وظيفه لامپ روشن نمودن محیط یخچال در زمان باز شدن درب است. از آن جا که عمل باز شدن درب یخچال به هنگام خاموش بودن موتور و یا حتی در زمان کار آن صورت می گیرد، لازم است مدار الکتریکی لامپ کاملاً مستقل از مدار الکتریکی موتور باشد.

۷- میکروسوئیچ:

به کلید اتومات فشاری در یخچال میکروسوئیچ گفته می شود با کاربرد آن به محض آن که درب باز شود، اهرم کلید به حالت آزاد در آمده و موجب ارتباط کنتاکت ها می شود. از این رو با رسیدن فاز به لامپ خبر (و با توجه به آن که نول مستقیماً از ترمینال به آن داده شده بود) روشن شده و مادامی که درب یخچال باز است، در این حال باقی می ماند. با بسته شدن درب اهرم میکروسوئیچ (شکل ۱۵-۵) به طرف پایین حرکت کرده و موجب قطع ارتباط کنتاکت ها و در نتیجه خاموشی لامپ می شود.
۸- دوشاخه – سیم رابط – ترمینال:
برق از پریز تا مدار الکتریکی یخچال به وسیله سه عنصر مذکور منتقل می شود. بدیهی است قطعات مورد نظر می بایست متناسب با جریان نامی دستگاه انتخاب شوند.

۱۵-۲-۲ اجزاء مکانیکی یخچال

در بحث های گذشته به شرح قطعات الکتریکی یخچال پرداختیم اما اجزاء بررسی شده بدون مجموعه مکانیکی عملا کاربرد نخواهند داشت. اجزاء مکانیکی در یخچال ها تا حدودی با یکدیگر متفاوتند. در ادامه به وظایف و عملکرد هر قطعه به صورتی کلی اشاره شده است.

۱- کمپرسور یخچال:

در مبحث ۱۵-۲-۱ موتور یخچال از نظر الکتریکی بررسی شد. در واقع به موتور، مجموعه ای از قطعات مکانیکی مانند پیستون، میل لنگ، مسیرهای ورود و خروج گاز، محفظه مخصوص روغن سوپاپ های مخصوص اضافه شده و کمپرسور یخچال به وجود می آید. بنابراین وظیفه کمپرسور حرکت گاز سرماساز در مسیری است که شامل کندانسور – لوله مویی، جایخی (اواپریتور) و … می شود. در شکل ۱۵-۱ چند نمونه کمپرسور یخچال دیده می شود. در عموم سردکننده ها، کمپرسور دارای سه لوله است.
الف) لوله کور (مخصوص شارژ گاز)
ب) لوله برگشت یا مکش
ج) لوله رفت یا لوله فشار
با حرکت پیستون، گاز از مسیر لوله برگشت به درون کمپرسور مکیده شده و سپس تحت فشار قرار گرفته و از لوله رفت مجدداً وارد مسیر سرماسازی می شود. از لوله کور تنها در مواردی که نیاز به تعویض گاز سرماساز و یا نشت یابی و شارژ مجدد گاز است استفاده می کنند و در سایر موارد لوله مذکور مسدود است.
در بعضی از یخچال ها کمپرسور دارای ۵ لوله است. در این یخچال ها از دو شبکه کندانسور استفاده شده است که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.

۲- جایخی (اواپریتور):

اواپریتور در واقع سردترین مکان در یک یخچال است. از آنجا که آلومینیوم در انتقال سرما قابلیت ویژه ای را داراست عموماً در ساخت جایخی از این فلز استفاده می شود. به دلیل مسدود بودن درب جایخی و عدم ارتباط آن با محیط داخلی یخچال، تبخیر مداوم سرما، دما را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش میدهد و شرایط را جهت انجماد آب و سایر مواد غذایی فراهم می آورد.
جایخی دارای دو لوله ارتباطی است که به وسیله آن ها به سایر اجزاء مکانیکی یخچال می پیوندد. لوله خروجی از اواپریتور (شکل ۱۵-۶) دارای مقطع نسبتا زیادی است و به لوله برگشت کندانسور جوشکاری می شود اما لوله ورودی اواپریتور مقطع کمی دارد و به انتهای لوله مویی متصل است. جداره های نازک لوله های آلومینیومی که در ساخت جایخی مورد استفاده قرار گرفته اند، آسیب پذیری آن ها را افزایش داده است.

 

میکروسوئیچ و اوپریتور

شکل ۱۵-۵: میکروسوئیچ شكل ۱۵-۶: اواپریتور

بنابراین پیشنهاد می شود از وارد آوردن ضربات بالاخص استفاده از چاقو جهت جدا ساختن مواد غذایی از جایخی جداً پرهیز نمایید زیرا بر اثر به وجود آمدن یک حفره بسیار باریک در سطح لوله های الومینیومی جایخی، ترمیم محل آسیب دیده و شارژ مجدد گاز در یخچال هزینه بسیار زیادی را بر شما تحمیل می سازد.

٣- کندانسور (رادیاتور خنک کننده):

بدیهی است گاز سرماساز جهت حرکت در مسیر مورد نیاز می بایست تحت فشار قرار گیرد و فشار موردنظر در تمام مدت کار یخچال ضروری است. گازی که تحت فشار قرار می گیرد متراکم شده و این امر تا حدود زیادی دمای گاز را افزایش می دهد.
در این شرایط استفاده از گاز مورد نظر به منظور ایجاد سرما عملی نخواهد بود و قبل از هر اقدامی لازم است تا حدودی دمای گاز کاهش یابد. جهت رسیدن به این منظور از رادیاتور (کندانسور) در عموم سردکننده ها بهره می برند.
کندانسور معمولاً دارای دو لوله ارتباطی است که یکی از لوله ها، ورودی رادیاتور بوده و به لوله رفت (فشار) کمپرسور متصل است و دیگری لوله برگشت است که به فیلتر (در ایر) بسته می شود. همان طور که در بحث کمپرسور اشاره شد، بعضی از یخچال ها دارای کمپرسور با ۵ لوله هستند که در این نوع سردکننده ها، رادیاتور دارای چهار لوله است که در مجموع می توان گفت دو لوله رفت و دو لوله به منظور برگشت گاز (شکل ۱۵-۷) مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کندانسور (رادیاتور
شکل ۱۵-۷: کندانسور (رادیاتور)

از آن جا که حرکت گاز در کندانسور موجب خنک شدن آن شده و این مسئله در کیفیت سرماسازی فوق العاده مهم است، رعایت فاصله کندانسور از دیوار به منظور ایجاد تهویه مناسب بسیار با اهمیت است. فاصله مورد نظر می بایست بین ۱۵ الی ۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

۴- لوله مویی (کاپیلاری تیوب):

این لوله به واسطه قطر بسیار کمی که داراست به لوله مویی مشهور است. گاز پس از آن که در رادیاتور قدری خنک شده و در عبور از فیلتر، مواد زاید خود را از دست داد وارد کاپیلاری تیوب می شود. مقطع بسیار اندک این لوله و مسیر طولانی که دارد گاز را بسیار فشرده نموده و تحت اثر این فشار گاز به مایع تبدیل می شود. این امر در حصول نتیجه نهایی فوق العاده با اهمیت است. بنابراین در طراحی یخچال قطر و طول لوله مویی از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است. در جدول ۱۵-۴ قطر و طول لوله مویی در یخچال های مختلف مورد اشاره قرار گرفته است.

 

جدول ۱۵-۴

۵- فیلتر (درایر):

گاز پس از آن که در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت روانه کندانسور می شود تا قدری از دمای آن کاسته شود. از آن جا که ممکن است جداره داخلی لوله های کندانسور فرسوده شده و توسط گاز حمل شود و همچنین ممکن است گاز مرطوب بوده و کاملاً خشک نباشد، لازم است قبل از سرماسازی آن را از حیث رسوبات و موارد زاید، همچنین رطوبت کاملا تصفیه نمود. از این رو در تمامی سرد کننده ها، قبل از آن که گاز خنک شده در کندانسور وارد لوله مویی شود، آن را از درایر عبور می دهند. مسیر ورودی درایر از سطح مقطع بالایی (نسبت به مسیر خروجی) برخوردار است و گاز به محض ورود به آن از شبکه مشبک می گذرد تا موارد زایدش گرفته شود. سپس با عبور از درون مواد سیلیکاژل رطوبت خود را از دست داده و کاملا خشک می شود.
رنگ اولیه مواد سیلیکاژول قهوه ای روشن است که بتدریج تغییر رنگ داده و تیره می شوند. بدیهی است که پس از مدتی این مواد خاصیت جذب رطوبت خود را کاملاً از دست می دهند. اکثر تعمیرکاران مجرب همراه با تخلیه و شارژ مجدد گاز یخچال، فیلتر را نیز تعویض می کنند تا سرماسازی کیفیت مطلوبی داشته باشد.

 

فیلتر (در ایر

شکل ۱۵-۸: فیلتر (در ایر)

از آن جا که خروجی درایر به لوله مویی متصل است از مقطع بسیار کمی برخوردار خواهد بود.

نتیجه گیری:

در بررسی اجزاء مکانیکی یخچال به جایگاه و نقش هر قطعه در تولید سرما اشاره شد. همان طور که در شکل
۱۵- ۹ دیده می شود لوله رفت کمپرسور به ورودی کندانسور متصل است. خروجی کندانسور به فیلتر و خروجی فیلتر به لوله مویی بسته میشود. لوله مویی گاز را به طرف اواپریتور هدایت نموده و از آن جا هم توسط لوله برگشت به کمپرسور بازگردانده می شود. و این سیکل به طور پیوسته ادامه خواهد داشت تا محیط داخلی یخچال همواره دارای برودت (سرما) کافی باشد.

 

اجزاء مکانیکی یخچال
شکل ۱۵-۹: اجزاء مکانیکی یخچال

 

دیاگرام سیم بندی یخچال وستینگهاوس

شکل ۱۵-۱۰: دیاگرام سیم بندی یخچال وستینگهاوس

دیاگرام سیم بندی یخچال سوپر مدل SA 1880
شکل ۱۵-۱۱: دیاگرام سیم بندی یخچال سوپر مدل SA 1880

دیاگرام سیم بندی یخچال آزمایش WIRING DIAGRAM
شکل ۱۵-۱۲: دیاگرام سیم بندی یخچال آزمایش WIRING DIAGRAM

دیاگرام سیم بندی یخچال و ستینگهاوس (ویترنی) مدل W-199-SA
شکل ۱۵-۱۳ : دیاگرام سیم بندی یخچال و ستینگهاوس (ویترنی) مدل W-199-SA

A- مدار الکتریکی فریزر پارس ۱۲ فوت
شکل ۱۵-۱۴:A- مدار الکتریکی فریزر پارس ۱۲ فوت

B- مدار الکتریکی فریزر پارس جدید
شکل ۱۵-۱۴:B- مدار الکتریکی فریزر پارس جدید

دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با توموسیستم الکترونیکی
شکل ۱۵-۱۵: دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با توموسیستم الکترونیکی

مدار الکتریکی فریزرهای خانگی فیلیپس با چراغ های نمودار
شکل ۱۵-۱۶: مدار الکتریکی فریزرهای خانگی فیلیپس با چراغ های نمودار

مدار الکتریکی یخچال وستینگهاوس مدل ۶۵۸۶
شکل ۱۵-۱۷: مدار الکتریکی یخچال وستینگهاوس مدل ۶۵۸۶

دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با دماسنج الکترونیکی
شکل ۱۵-۱۸: دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با دماسنج الکترونیکی
دیاگرام سیم بندی یخچال بدون خازن و ستینگهاوس
شکل ۱۵-۱۹: دیاگرام سیم بندی یخچال بدون خازن و ستینگهاوس
دیاگرام سیم بندی فریزرهای خانگی بدون چراغ نمودار مانند ارج
شکل ۱۵-۲۰: دیاگرام سیم بندی فریزرهای خانگی بدون چراغ نمودار مانند ارج
دیاگرام سیم بندی یخچال وستینگهاوس مدل 73240
شکل ۱۵-۲۱: دیاگرام سیم بندی یخچال وستینگهاوس مدل ۷۳۲۴۰

دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش
شکل ۱۵-۲۲: دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش
دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با گرمکن درب
شکل ۱۵-۲۳: دیاگرام سیم بندی فریزر آزمایش با گرمکن درب
دیاگرام سیم بندی یخچال های خانگی
شکل ۱۵-۲۴: دیاگرام سیم بندی یخچال های خانگی
دیاگرام سیم بندی یخچال - فریزر آزمایش
شکل ۱۵-۲۵: دیاگرام سیم بندی یخچال – فریزر آزمایش

دیاگرام سیم بندی فریزر ارج جديد
شکل ۱۵-۲۶: دیاگرام سیم بندی فریزر ارج جديد

 

۱۵-۴ سرماسازی در یخچال

تا به این قسمت با تمامی اجزاء مکانیکی و الکتریکی در یخچال آشنا شده اید و حتی می توان گفت در رابطه با چگونگی تولید سرما در یخچال به مطالبی نیز دست یافته اید. اما به منظور تشریح كامل بحث و تسلط شما خواننده گرامی بر نحوه تولید سرما، یکبار دیگر مطالب را به صورت جامع بررسی خواهیم نمود.
با حرکت ولوم ترموستات که می تواند توسط دست و یا خودکار صورت گیرد فاز پس از سیم پیچ رله استارت، خود را به سیم پیچ اصلی موتور می رساند. نول نیز با عبور از اورلود به موتور می رسد. بدیهی است لحظه آغازین حرکت برای موتور یخچال، دشوارترین لحظه در تمام مدت کارکرد آنست از این رو سیم پیچ اصلی جهت دست یابی به میدان مغناطیسی لازم جریان زیادی را از شبکه خواهد کشید.
قبلا اشاره شد که سیم پیچ رله با سیم پیچ اصلی در حالت سری قرار گرفته، بنابراین جریان مورد نظر با عبور از سیم پیچ رله، آن را به یک مغناطیس قوی مبدل می سازد و در این لحظه اهرم فلزی درون رله جذب می شود (شکل ۱۵-۳). با جذب اهرم و ارتباط کنتاکت های درون رله با یکدیگر، به سیم پیچ کمکی نیز فاز رسیده و شروع به تولید میدان مغناطیسی خواهد نمود.
روتور تحت تأثیر دو میدان حاصله به چرخش در آمده و با حرکت میل لنگ و پیستون مقداری از گاز فشرده شده و روانه مسیر سرماسازی خواهد شد.
لازم است بدانید که گاز تحت فشار قرار گرفته گرم می شود و اگر به روشی، دمای آن کاهش نیابد، در تولید سرما ناموفق خواهیم بود. به همین دلیل همواره گاز را پس از کمپرسور روانه کندانسور می کنند تا دمای آن اندکی تقلیل یابد.
با عبور گاز از کندانسور دمای آن کاهش یافته و پس از فیلتر، خشک و تمیز خواهد بود. از آن جا که فضای لوله مویی بسیار محدودتر از کندانسور و فیلتر است، گاز بر اثر ازدیاد فشار به حالت مایع در می آید. گاز مایع تمام مسیر لوله مویی را طی نموده و به اواپریتور می رسد و چون در ورودی جایخی قطر و سطح مقطع لوله ها افزایش یافته اند به حالت فوران در آمده و تولید سرما می کند. آلومینیومی بودن جنس لوله ها به تبخیر سرما و نفوذ آن به تمامی سطح جایخی کمک فراوانی خواهد نمود.
پس از جایخی و تحت اثر مکش کمپرسور، گاز به سوی آن سرازیر شده و مجددا تحت فشار قرار گرفته و همان سیکل قبلی را تکرار می کند.
با حرکت روتور، جریان کششی موتور نیز کاهش یافته و این کاهش جریان موجب ضعیف شدن میدان مغنطيسی رله شده و اهرم رها می شود. بنابراین سیم پیچی کمکی تنها در لحظه شروع (استارت) در مدار است.
در ارتباط با لوله مویی اشاره شد که گاز در فضای محدود آن به مایع تبدیل می شود و از سوی دیگر می دانیم که گاز تحت فشار قرار گرفته گرم می شود به همین دلیل در اکثر یخچال ها لوله مویی را مماس با لوله برگشت جایخی قرار می دهند تا سرمای لوله مذکور موجب کاهش دمای گاز درون کاپیلاری تیوب شود. حتی برخی از کارخانجات جهت دست یابی به نتیجه بهتر، لوله مویی را از درون لوله برگشت عبور می دهند.

۱۵-۵ دیفراست (ذوب برفک در یخچال)

قرار دادن غذای گرم درون یخچال و یا باز و بسته شدن درب و در نتیجه راه یافتن هوای گرم به درون یخچال بر روی اواپریتور، قطرات آب را به وجود آورده و این قطرات به مرور بر سطح لوله های آلومینیومی جایخی توده های ضخیم یخ را ایجاد می سازند. بدیهی است با به وجود آمدن قطعات یخ مذکور عمل سرماسازی و اتومات مختل می شود. از این رو ذوب برفک و یخ های زاید در فواصل زمانی معین الزامی است. امروزه برای دست یابی به این منظور روش های متعددی به کار گرفته می شود. به عنوان مثال در برخی از یخچال ها، پشت درب، کلیدی تعبیه می شود که قادر است دفعات باز و بسته شدن درب را شمارش نماید. به محض آن که دفعات با عدد تنظیم شده در کلید تطبیق یافت، مدار یخچال برای مدت معینی قطع می شود که در این فاصله یخه ای زاید نیز از دیواره های جایخی جدا می شوند.
در برخی از یخچال ها، تایمری به کار رفته که در فواصل معین عمل قطع برق کمپرسور را صورت می دهد تا در زمان استراحت آن، با ازدیاد دمای جایخی، برفک ها ذوب شوند.
جهت تسریع در ذوب برفک، برخی از تایمرها را به گونه ای طراحی کرده اند که همزمان با قطع برق، المنت دور اواپریتور روشن شده و با ایجاد حرارت، موجب تسریع در ذوب یخهای المنت گرم کننده زاید شود (شکل ۱۵-۲۷) البته کاربرد المنت با خود ترموستات هم رایج است. این ترموستاتها به نام ترموستات دیفراست مشهورند.

 

دیفراست الکتریکی با استفاده از المنت
شکل ۱۵-۲۷: دیفراست الکتریکی با استفاده از المنت

با فشار اهرم مرکزی ترموستات به داخل، برق کمپرسور قطع و المنت روشن می شود و مادامی که حرکت کلید بر اثر فشار فنر به طرف بیرون به طول می انجامد، المنت به ذوب یخ های زاید خواهد پرداخت.
روش دیفراست توسط شیر سولنوئیدی روشی کاملاً متفاوت و اصولی است. در این روش از یک شیر الکتریکی (شکل ۱۵-۲۸) استفاده شده.

شیر سولنوییدی
شکل ۱۵-۲۸: شیر سولنوییدی

مادامی که نیازی به دیفراست نیست، شیر بسته بوده و گاز پس از ورود به مجرای A از مسیر C به سوی جایخی خارج می شود. اما به هنگام نیاز به دیفراست و با برقدار نمودن شیر برقی سولنوییدی)، گاز گرم از مسیر B به سمت جایخی جاری شده موجب ذوب برفک اواپریتور می شود (شکل ۱۵-۲۹).

دیفر است گازی (شیر سولنوییدی
شکل ۱۵-۲۹: دیفر است گازی (شیر سولنوییدی)

۱۵-۶ عیب یابی در یخچال های خانگی

عيب ۱: با اتصال دوشاخه یخچال به پریز، فیوز برق منزل را قطع می کند.

علت ۱: یخچال دچار اتصال بدنه شدید شده است.
رفع عیب: قبل از هر چیز لازم است اشاره شود که عیب فوق تنها در یخچال هایی به وقوع خواهد پیوست که مجهز به ارت شده اند و در واقع برخورد فاز راه یافته به بدنه با نول (ارت) موجب تحریک و قطع فيوز شده است. جهت حصول اطمینان می توانید ارت را از بدنه یخچال جدا و سپس دو شاخه را به برق متصل نمایید. لازم است در حال انجام این عمل از بدنه یخچال فاصله داشته باشید. اگر بدون ارت، فیوز منزل برق را قطع نکرد، حدس شما درست بوده و یخچال اتصال بدنه شدید دارد. تا شناسایی عیب و رفع آن از اتصال مجدد دستگاه به برق خودداری کنید. برای شناسایی قطعه معیوب استفاده از چراغ سری (شکل ۳-۱۰) الزامی است.
علت ۲: در مدار الکتریکی دستگاه، اتصال کوتاه به وجود آمده.
رفع عیب: معمولا یافتن نقطه اتصالی در مدار يخچال، کار چندان دشواری نیست زیرا محل اتصالی حالتی سوخته خواهد داشت و فلز اطراف آن تیره می شود که این مشخصات بر اثر وقوع جرقه اتصال کوتاه به وجود می آید.
اکثر تعمیرکاران در موارد مشابه، مجموعه سیم بندی دستگاه را تجدید می کنند تا احتمال بروز مجدد عیب در نقطه دیگری از مدار بر اثر فرسوده بودن هادیها، از بین برود.
علت ۳: موتور کاملا سوخته است.
رفع عیب: بر اثر بروز اتصال حلقه و کلاف شدید در موتور، مقاومت به حدی افت می کند که زمینه برای اتصال کوتاه فراهم می آید. البته باید در نظر داشت که موتور به یکباره دچار این مشکل نمی شود بلکه مدتی قبل از بروز عیب فوق علائمی چون زیر بار خوابیدن موتور، استارت های پی در پی و تحریک اورلود، داغ شدن بدنه موتور و حتی اتصال بدنه یخچال، دیده خواهد شد.

عیب ۲: به محض باز شدن درب یخچال، فیوز منزل برق را قطع می کند.

علت: مشکل در مدار لامپ روشنایی یخچال است.
رفع عیب: یا سیم های مدار لامپ کاملا فرسوده شده اند که باید تجدید شوند و یا در سرپیچ لامپ، اتصالی وجود دارد که باید ابتدا دوشاخه را از برق جدا ساخته و سپس به بررسی سرپیچ بپردازید. اگر قبل از اتصال دوشاخه به برق، مدار را تجدید سیم بندی نموده اید و پس از پایان کار، مشکل فوق بروز نموده است، قطعا در سیم بندی مدار مرتکب اشتباه شده اید. یک بار دیگر مدار روشنایی یخچال را مورد بررسی قرار دهید.

عيب ۳: يخچال ظاهرا مشکل ندارد اما از اواپریتور (جایخی) قطرات آب می ریزد.

علت ۱: ترموستات بر روی دمای مناسب تنظیم نشده.
رفع عیب: اگر ترموستات بر روی دمای مناسب قرار نگیرد، مدت کار کمپرسور و ایجاد سرمای مناسب در محیط یخچال به هیچ وجه کافی نبوده و در زمان استراحت کمپرسور، یخ های اطراف اواپریتور ذوب شده و مشکل فوق به وجود می آید. لازم است دمای ترموستات را قدری افزایش دهید.
علت ۲: زمان استراحت ترموستات بسیار زیاد است.
رفع عیب: بر اثر تضعیف شدن فنر ترموستات، مدت استراحت آن افزایش یافته و در این مدت یخ های اواپریتور ذوب خواهد شد. نیاز است ترموستات را تعویض نمایید.
امروزه اغلب تعمیرکاران، تمایلی به تنظیم ترموستات از خود نشان نمی دهند و در این گونه موارد سريعا نسبت به تعویض ترموستات اقدام می کنند زیرا صحت کار این قطعه در سرماسازی و عمر مفید کمپرسور بسیار با اهمیت است. از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که پس از تنظیم، بار دیگر و حتی به شکلی دیگر دچار مشکل شود و این بار موتور مورد تهدید قرار گیرد که تجدید سیم پیچی موتور و شارژ گاز، هزینه ای به مراتب بیشتر از تعویض ترموستات را در بر خواهد داشت.

عيب ۴: یخچال روشن نمی شود.

علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: توسط آومتر (رنج ۲۵۰ ولت جریان متناوب) پریز را مورد آزمایش قرار دهید و اگر مشکل از آن است سریع به رفع عیب بپردازید.

علت ۲: دوشاخه و سیم رابط معیوب است.
رفع عیب: اگر دوشاخه را می توان باز نمود، بهتر است ابتدا به بررسی آن بپردازید و در غیر این صورت می توانید ورودی فاز و نول در ترمینال اصلی را به یکدیگر گره زده و سپس اهم متر را (رنج R * 1 ) به دوشاخه متصل نمایید. در صورت سالم بودن دوشاخه و سیم رابط، عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان می دهد. عدم انحراف عقربه به معنی قطع ارتباط در دوشاخه و یا سیم رابط است که باید هر یک را جداگانه بررسی کنید تا عيب مشخص شود.
علت ۳: ترموستات یخچال عمل نمی کند.
رفع عیب: در شکل ۱۵-۲۴ مدار الکتریکی یخچال رسم شده است. این مدار در عموم یخچال ها با اندکی تفاوت رعایت می شود. همان طور که در شکل نشان داده شده، فاز وارد ترموستات شده و از آن جا به سمت موتور (کمپرسور) ارسال می شود. اگر ترموستات عمل نکند (خراب باشد) یخچال روشن نخواهد شد، به همین جهت لازم است قبل از هر عمل دیگر (پس از بررسی پریز – دوشاخه و سیم رابط) صحّت عملکرد آن بررسی شود.
یخچال را از برق جدا نموده و به آرامی ترموستات را از محل خود خارج نمایید. خروج ترموستات از محل استقرارش می بایست به آرامی انجام شود در غیر این صورت ممکن است لوله مویی آسیب دیده و گاز درون ترموستات تخلیه شود.
در صورت تخلیه گاز ترموستات (و در صورت سالم بودن کلید)، تعویض آن الزامیست زیرا عمل اتومات را انجام نخواهد داد.
بعد از خروج ترموستات، فیش های آن را جدا و سپس رابط های آومتر را به آن متصل کنید. (بهترین رنج جهت تست کلید ترموستات ۱*R است). با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت عقربه منحرف شده و به سمت صفر میل می کند و با حرکت ولوم در جهت خلاف عقربه ساعت، علاوه بر شنیده شدن صدای قطع کلید، عقربه به سمت بی نهایت بازگشته و متوقف می شود. اگر با حرکت ولوم در هر دو جهت، حرکتی از عقربه دیده نشود، ترموستات باید تعویض شود.
علت ۴: اورلود خراب است.
رفع عیب: جایگاه اورلود در مدار الکتریکی یخچال، عموما سر راه نول کمپرسور است. بدیهی است در صورت عدم ارتباط کنتاکت های داخل اورلود با یکدیگر، کمپرسور روشن نخواهد شد. پس از قطع برق يخچال، اورلود را که معمولا در کنار کمپرسور قرار دارد خارج نموده و رابطهای آن را جدا کنید. سپس رابطهای آومتر را به پایه های اورلود متصل نمایید. در صورت سالم بودن آن، عقربه اهم متر ( R * 1) منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان میدهد و اگر عقربه منحرف نشد لازم است اورلود را با نوع مشابه آن تعویض نمایید. منظور از نوع مشابه، اورلودی است که دارای همان اعداد و ارقام نوشته شده بر روی اورلود معیوب باشد.
علت ۵: سیم پیچ رله استارت قطع شده است.
رفع عیب: قبلا اشاره شد که سیم پیچ رله استارت با سیم پیچ اصلی موتور (شكل ۱۵-۲۴) به حالت سری قرار دارد. اگر سیم پیچ رله قطع شود، در واقع به موتور فاز نرسیده و طبیعی است که با حرکت ولوم ترموستات، کمپرسور هیچ عکس العملی از خود نشان ندهد.
همان طور که در شکل ۱۵-۳ دیده می شود، در حالت عادی ۲ کنتاکت از مجموعه ۳ کنتاکت رله استارت به یکدیگر متصل هستند که این ارتباط توسط آومتر (R * 1)به راحتی دیده می شود. پس از وارو نمودن رله، اهرم به سمت بالا حرکت کرده و ارتباط یکی از دو کنتاکت قبل با کنتاکت سوم برقرار خواهد شد که البته این حالت توسط خود رله صورت می گیرد. در حال حاضر، مهم ارتباط کنتاکت های A و B شکل ۱۵-۳ است که اگر این ارتباط برقرار نباشد، رله معیوب بوده و باید آن را با نوع مشابه اش تعویض نمود.
علت ۶: موتور کاملا سوخته است.
رفع عیب: آسیب جدی موتورهای الکتریکی همواره پس از بروز معایب جزیی در آن ها صورت می گیرد. اتصال حلقه و کلاف در مقدمه، موجب افزایش جریان دریافتی می شود و در صورت عدم حساسیت اورلود، جریان اضافی، حرارت داخلی کمپرسور را افزایش داده و زمینه را جهت اتصالی سایر حلقه ها فراهم می آورد. به تدریج آسیب جدی بر موتور وارد می آید و اکثر کلاف ها قطع می شوند. در این حالت دیگر کمپرسور با اتصال برق عکس العملی از خود نشان نخواهد داد. البته باید ذکر شود که موتورها همواره قبل از رسیدن به عیب مذکور علائم خاصی چون داغ شدن بدنه، عدم قدرت کافی، تحریک مداوم اورلود، اتصال بدنه و حتی در مواردی اتصال کوتاه را از خود نشان می دهند.
برای تست موتور می توانید از یک کلید و یک شستی (شکل ۱۵- ۳۰) استفاده کنید. از آن جا که دیگر رله در مدار نیست پس از بستن کلید b_1 برای یک لحظه شستی b_2 را فشار دهید و سپس آن را رها کنید. در واقع شما پس از سیم پیچ اصلی برای چند ثانیه سیم پیچ کمکی را نیز وارد مدار نموده اید. اگر کمپرسور شروع به کار نمود، عیب از رله یا قطعات دیگر است و در غیر این صورت حدس شما در مورد موتور کاملا صحیح بوده است و باید آن را تجدید سیم پیچی و یا تعویض نمایید.
شناسایی خروجی های کمپرسور، بسیار مهم است. عموماً از موتور سه فیش (محل اتصال) خارج شده است. یکی مشترک و دو فیش دیگر مربوط به سر سیم های اصلی و کمکی است. همان طور که در شکل دیده می شود، حرف C بیانگر سرسیم مشترک متصل به سیم پیچ استارت است.

 

روش تست کمپرسور شکل ۱۵-۳۱: سیم پیچ های موتور یخچال

شكل ۱۵-۳۰: روش تست کمپرسور شکل ۱۵-۳۱: سیم پیچ های موتور یخچال

علت ۷: یکی از سیم های اصلی مدار قطع یا از محل اتصال خود خارج شده است.
رفع عیب: در تعمیر لوازم خانگی، با موارد متعددی مواجه می شوید که عدم کار کرد وسیله برقی، صرفاً به واسطه قطع ارتباط یک سیم از محل اصلی خود صورت گرفته که تعمیر وسیله در این گونه موارد بسیار ساده است. کافی است سیم جدا شده از مدار را در محل اصلی خود مستقر نمایید.

عیب ۵: در یخچال سرما وجود ندارد اما کمپرسور به طور مدام در حال کار است و اتومات هم انجام نمی شود.

علت: گاز سرماساز تخلیه شده است.
رفع عیب: به واسطه ایجاد هر گونه حفره در مسیر چرخش گاز، عمل سرماسازی کاملاً متوقف خواهد شد زیرا گاز سرماساز (فريون) از مسیر مذکور نشت نموده و به تدریج تخلیه می شود. علت پیدایش حفره در مسیر گردش گاز عموماً استفاده از چاقو یا اشیاء نوک تیز جهت خارج نمودن مواد غذایی از فریزر – سقوط قالب های بزرگ یخ در اواپریتور به هنگام ذوب برفک و برخورد بدنه یخچال بالاخص کندانسور با وسایل تیز و یا دیوار به هنگام حمل و جابه جایی دستگاه می باشد.
البته در مواردی هم دیده شده که موتور در حال کار است اما به واسطه بروز عیب در قسمت مکانیکی کمپرسور، گاز تحت فشار قرار نمی گیرد که نتیجه، همان عیب ۵ خواهد بود. به هر حال لازم است ابتدا یخچال به طور کامل مورد تست و نشت یابی قرار گیرد و پس از ترمیم محل آسیب دیده، ابتدا هوای درون سیستم چرخش گاز کاملاً تخليه و سپس نسبت به شارژ گاز سرماساز اقدام لازم انجام شود. البته مراحل فوق نیاز به تبحر و تخصص فراوانی دارد و بهتر است این کار را به تعمیر کار مجرب واگذار نمایید.

عیب ۶: سرمای یخچال بیش از حد است و عمل اتومات انجام نمی شود.

علت ۱: مدار اشتباه است.
رفع عیب: اگر قبل از بروز عیب مذکور، نسبت به تعویض سیم های یخچال اقدام نموده اید، به طور قطع در سیم بندی مدار دچار اشتباه شده اید. لازم است یک بار دیگر به بررسی مدار بپردازید.
علت ۲: کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب: ولوم را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. می بایست کمپرسور متوقف شود. در غیر این صورت کلید ترموستات معیوب شده و کنتاکت ها به یکدیگر جوش خورده اند. اغلب تعمیر کاران در موارد مشابه ترموستات را تعویض می کنند.
علت ۳: لوله بلوی ترموستات، از محل استقرارش جدا شده است.
رفع عیب: در رابطه با نحوه عملکرد ترموستات گازی، شرح داده شد که سرد شدن لوله بلو و تأثیر آن بر حجم گاز درون ترموستات، عامل اصلی اتومات است و برعکس اگر لوله بلو از محل اصلی خود جدا شود (در اکثر یخچال ها توسط بست لوله بلو را به جداره اواپریتور می بندند)، دیگر قادر به اثرگذاری در عمل اتومات نخواهد بود و عیب ۶ بروز خواهد نمود.
علت ۴: در بدنه فانوسک ترموستات، لوله بلو یا لوله مویی حفره ای ایجاد شده.
رفع عیب: در این صورت گاز اتر یا جیوه از ترموستات تخلیه شده و طبیعی است که در این حالت عمل اتومات به هیچ وجه عملی نخواهد بود. اگر علّت های ۱و ۲ و ۳ بررسی و عیب از آن ها نباشد بدون شک علت ۴، علت اصلی بروز عیب ۶ بوده و در این مورد تعویض ترموستات الزامی است.

عیب ۷: سرمایش از حد است و مواد غذایی، درون یخچال منجمد می شود.

علت ۱: ترموستات بر روی دمای مناسب قرار نگرفته است.
رفع عیب: اگر دمای ترموستات بیش از حد لازم باشد، عیب ۷ دیده می شود. در اکثر موارد دیده شده که در اواخر تابستان ترموستات بر روی دمای زیاد قرار می گیرد تا بتواند سرمای لازم را تولید نماید. با آغاز فصل سرما، لازم است دمای ترموستات کاهش یابد که عموما این نکته از یاد می رود و مصرف کننده با مشکل انجماد مواد غذایی درون کابینت یخچال مواجه می شود. در صورت قرار دادن ترموستات بر روی دمای مناسب، عیب مذکور رفع خواهد شد.
علت ۲: يخچال اتومات نمی کند.
رفع عیب: همان طور که در عیب ۶ شرح داده شد، عدم اتومات یخچال می تواند به واسطه جوش خوردگی کنتاکت ها، سیم بندی اشتباه مدار یخچال، جدا شدن لوله بلو از محل استقرارش یا تخلیه گاز درون ترموستات باشد.

عیب ۸: صدای کار یخچال بسیار زیاد است.

علت ۱: يخچال به حالت تراز قرار نگرفته.
رفع عیب: تراز بودن محل استقرار یخچال در عملکرد صحیح آن بسیار مهم است. در غیر این صورت از کمپرسور در حال کار صدای خشنی به گوش می رسد. جهت تراز نمودن یخچال می توانید از یک لیوان که تا نصف محتوی آب است استفاده کنید. یخچال می بایست در وضعیتی قرار داشته باشد که آب درون لیوان به هنگام قرار گرفتن بر روی یخچال در سطح صافی مستقر شود. اگر ارتفاع آب در سمتی از لیوان با قسمت های دیگر برابر نباشد، باید عمل تراز نمودن سطح یخچال را همچنان ادامه دهید تا به کیفیت مناسب دست یابید.

علت ۲: پیچ های اتصال کمپرسور به شاسی یخچال محکم بسته نشده اند.
رفع عیب: بدون آن که یخچال را به حالت خوابیده قرار دهید، پیچ های اتصال را به قدر کافی محکم کنید. اگر یخچال در وضعیت خوابیده قرار گیرد، احتمالاً روغن درون کمپرسور وارد مسیر گاز شده و عمل سرماسازی پس از آن مختل خواهد شد. رفع این عیب هزینه فراوانی را بر مصرف کننده تحمیل می سازد.

عیب ۹: اواپریتور در فواصل زمانی اندک مملو از برفک می شود.

علت ۱: غذای گرم در یخچال قرار می گیرد.
رفع عیب: از قرار دادن غذای گرم در یخچال خودداری کنید زیرا این عمل علاوه بر ایجاد قطرات آب بر روی دیواره های اواپریتور که در نهایت به تولید برفک خواهد انجامید، مدت عملکرد کمپرسور را تا رسیدن به اتومات افزایش می دهد که این مسئله در درازمدت، عمر مفید کمپرسور را کاهش خواهد داد.
علت ۲: درب یخچال باز می ماند.
رفع عیب: کامل بسته نشدن درب یا به دلیل خراب شدن بازوها و یا به واسطه خرابی لاستیک دور درب است. در صورت خرابی لاستیک آن را تعویض کنید.
علت ۳: عمل دیفراست انجام نمی شود.
رفع عیب: در مبحث ۱۵-۵ با انواع دیفراست به اختصار آشنا شدید. اگر ذوب برفک قبلا توسط دیفراست یخچال انجام می شد، عدم عملکرد دیفراست را بررسی و مشکل را برطرف نمایید.

عیب ۱۰: قبل از آن که کمپرسور استارت نماید (با شنیده شدن صدایی) متوقف می شود.

علت ۱: برق ضعیف است.
رفع عیب: قبل از هر عملی به توسط آومتر ولتاژ را در پریز مورد نظر اندازه گیری کنید. اگر ولتاژ از حد معینی ضعیف تر است ضمن مراجعه به اداره برق منطقه، تا رفع مشکل فوق از ترانس های افزاینده ولتاژ استفاده کنید.
علت ۲: اورلود خراب است.
رفع عیب: اورلود را از مدار جدا و سپس کمپرسور را به طریقه دستی (شکل ۱۵- ۳۰) راه اندازی کنید. در این حالت جریان دریافتی را توسط آمپرمتر بسنجید. اگر جریان موردنظر بیش از جریان نوشته شده بر روی کمپرسور است باید آن را تعمیر کنید در غیر این صورت حساسیت اورلود بی مورد بوده و باید آن را با اورلودی که دارای همان ارقام و حروف است تعویض نمایید.
علت ۳: رله استارت خراب است.
رفع عیب: اگر رله سريع اهرم فلزی داخلی را جذب نکند و سیم پیچ کمکی وارد مدار نشود، افزایش جریان موتور و در نتیجه عملکرد اورلود طبیعی است. اگر در استارت دستی کمپرسور (شکل ۱۵- ۳۰) بدون رله و اورلود، مشکلی دیده نشد باید اورلود را با نوع مشابه اش تعویض کنید. البته روش تست اورلود در علت ۴ عيب ۴ شرح داده شده است.
علت ۴: مسیر گردش گاز یخچال مسدود است.
رفع عیب: هرگاه بر اثر وارد آمدن ضربه به لوله های کندانسور و یا سایر لوله ها که در دسترس هستند، مسیر گردش گاز با مشکل مواجه شود، کمپرسور قادر به استارت نخواهد بود. بنابراین قبل از هر عملی، رفع انسداد مسیر حرکت گاز الزامی است.

آموزش های بیشتر و مطالب مرتبط :

User Review


۵
(۱ vote)

درباره : برق

از جمله وسایل برقی که در اکثر منازل، آبمیوه فروشی ها و … به صورتی بسیار گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، آبمیوه گیری برقی است. امروزه این دستگاه در اشکال مختلف و با کارآیی های بسیار متنوع تولید و به بازار مصرف ارائه می شود.
در ساختمان مکانیکی آبمیوه گیری ها، قطعات مشابهی به کار رفته و عمده تفاوت تولیدات کارخانجات متوجه موتور و مدار الکتریکی آنها بوده است.
به منظور ارائه تجارب عملی و راهکارهای سودمند، در این فصل بررسی دستگاه از حیث تنوع قسمت های الکتریکی، بالاخص انواع موتورهای به کار رفته در این وسیله برقی صورت گرفته است.

۱۲-۱ آبمیوه گیری با موتور قطب چاکدار

در مبحث ۱-۱۲-۳ ساختمان و اجزای اصلی این نوع موتورها به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با رسیدن برق به موتور، روتور قفسي با سرعت زیاد شروع به چرخش نموده و صفحه برش را نیز با خود همراه می سازد.
با ریختن میوه به داخل قیف مخصوص، سرعت زیاد صفحه برش میوه را کاملاً خرد نموده و آب میوه بر اثر نیروی گریز از مرکز به جداره های بیرونی محفظه برخورد نموده و از آن جا روانه کانال خروجی می شود. به این ترتیب، پس از مدت اندکی، مقدار فراوانی آبمیوه تهیه خواهد شد (شکل ۱۲-۱).

 

نحوه تعمیرات آبمیوه گیری

شکل ۱۲-۱: آبمیوه گیری با موتور قطب چاکدار

 

۱۲ – ۲ مدار الکتریکی آبمیوه گیری با موتور قطب چاکدار

در بعضی موارد، جهت ایجاد تنوع در سرعت چرخش صفحه برش، موتور را با سرعت های مختلف مورد استفاده قرار می دهند و عموما برای رسیدن به این منظور، دیود و کلید سه حالته را به کار می برند (شکل ۲۰۱۲).

 

مدار الکتریکی آبمیوه گیری با موتور قطب چاکدار

شکل ۱۲- ۲: مدار الکتریکی آبمیوه گیری با موتور قطب چاکدار

در حالت ۱ فاز از دیود عبور نموده و از آن جا که در این حالت برق یکسوسازی نیم موج (مبحث ۱ – ۱۴ – ۶ ) می شود، مقدار ولتاژ افت شده در این وضعیت، قدری از سرعت چرخش روتور می کاهد. با قرار دادن کلید در حالت ۲ فاز مستقیما روانه موتور شده و در واقع ولتاژ ۲۲۰ ولت به آن خواهد رسید. طبیعی است که در این وضعیت، موتور حداکثر توان خود را ارائه میدهد.

۱۲-۳ آبمیوه گیری با موتور یونیورسال

در مبحث ۱-۱۲-۱ موتورهای یونیورسال به طور کامل تشریح شده است و به نقش این موتورها در اغلب لوازم خانگی و حتی صنعتی مانند دریل، کفساب، اره برقی و … اشاره شد. از این رو می توان گفت که نیروی محرکه در اکثر آبمیوه گیری ها توسط این موتور ایجاد می گردد، و با درگیر شدن تیغ و صفحه برش، عمل خرد شدن میوه ها و هدایت آبمیوه به طرف کانال خروجی انجام می شود. شكل ۱۲-۳ یک نوع آبمیوه گیری با موتور یونیورسال را نشان میدهد.

آبمیوه گیری با موتور یونیورسال
شکل ۱۲-۳

۱۲-۴ شرح اجزای آبمیوه گیری با موتور یونیورسال

 

اجزای آبمیوه گیری
شکل ۱۲-۴: اجزای آبمیوه گیری Nautiunl

۱۲ – ۵ مدار الکتریکی آبمیوه گیری با موتور یونیورسال

در اغلب آبمیوه گیری ها، استفاده از موتور یونیورسال به اشکال مختلف صورت می گیرد. در مواردی، جهت کنترل موتور فقط از یک کلید ساده (عمومأ سر راه فاز) و در سایر موارد از روش های مختلف کنترل سرعت استفاده می شود (مبحث ۱-۱۲-۱- ه).
از میان روش های متعدد کترل سرعت موتور، به کار گیری دیود در پشت کلید (یکسوسازی نیم موج) کاربرد بیشتری دارد.
در مدار زیر (شکل ۵-۱۲) با بسته شدن کلید ۲، ولتاژ پس از یکسوسازی نیم موج و کاهش ولتاژ (مبحث ۱-۱۴-۶) به موتور می رسد و طبیعی است که در این حالت، عملکرد موتور در حدود توان نامی آن نخواهد بود.
با بسته شدن کلید ۱، علاوه بر آن که کلید ۲ از مدار خارج می شود، دیود نیز به همراه آن از مدار جدا شده و دیگر نقشی در مدار الکتریکی دستگاه ندارد.
از آن جا که در این حالت ولتاژ کامل (۲۲۰ V) به موتور می رسد، عملکرد دستگاه با قدرت بیشتری انجام می شود و توان در این حالت، توان نام خواهد بود.
جهت استفاده موقت و لحظه ای از دستگاه، در صفحه کلید از یک شستی استفاده شده و در صورت نیاز، می توان با فشار به آن از موتور برای چند لحظه کوتاه بهره برد و با رها کردن شستی، موتور به حالت خاموش درخواهد آمد.

 

مدار الکتریکی آبمیوه گیریNautiunl
شکل ۱۲- ۵: مدار الکتریکی آبمیوه گیریNautiunl

۱۲ – ۶ حفاظت الکتریکی از موتور آبمیوه گیری

علیرغم همه تدابیر به کار برده شده در دستگاه، وقوع حوادث و یا بروز مشکلات غیر مترقبه در موتور و یا سایر اجزاء، می تواند شرایط دشواری را بر موتور تحمیل سازد و آن را با خطر جدی روبرو نماید. از این رو با استفاده از فیوز و یا اورلود، می توان در این گونه موارد، موتور را از آسیب شدید محافظت نمود.
در بعضی از آبمیوه گیری ها سر راه فاز، یک فیوز شیشه ای قرار می دهند که جریان فیوز برابر جریان نامی دستگاه است. افزایش جریان مصرف کننده (به هر دلیل)، فيوز را تحریک نموده و سیم ذوب شونده داخل آن را قطع خواهد نمود.
به این ترتیب مدار قطع و عملکرد دستگاه متوقف خواهد شد. جهت راه اندازی مجدد، پس از شناسایی عیب و رفع آن، می بایست فیوز را با نوع مشابه تعویض نمایید (جریان کاری فیوزهای شیشه ای، بر روی پایه فلزی آنها درج شده است).
استفاده از اورلود نیز در اغلب آبمیوه گیری ها متداول است (شکل ۱۲-۵). ساختمان اورلود (شكل ۵-۱۸) از یک المنت کم وات و یک صفحه حساس به گرما تشکیل شده. در شرایط عادی، گرمای المنت قادر به تحریک صفحه نیست. بنابراین فاز ورودی به راحتی از طریق المنت و با عبور از صفحه حساس، به مدار می رسد.
در شرایط غیر عادی که موتور جریان زیادی را از خط تغذیه دریافت می کند، حرارت تولید شده در المنت، ازدیاد یافته و صفحه حيتاس منبسط گشته و ارتباط کنتاکت ها با یکدیگر قطع می شود.
با عملکرد اورلود، موتور نیز متوقف می شود زیرا محافظ، با موتور همواره در حالت سری قرار می گیرد. عملکرد اورلود، موجب قطع گرمای تولید شده توسط المنت داخل آن می شود و از این رو دمای داخل قطعة محافظ کاهش یافته و صفحه حساس پس از مدتی به جای خود باز می گردد.
* برای آموزش های بیشتر در خصوص تعمیرات به برگه آموزش تعمیرات لوازم خانگی مراجعه فرمایید.
اگر مشکل موتور همچنان به قوت خود باقی باشد، پس از مدت کوتاهی مجددا تحریک اورلود، موجب قطع مدار خواهد شد.
علاوه بر حساسیت اورلود به عبور جریان اضافی، قرار داشتن در محیطی که دمای آن بیش از ظرفیت محافظ باشد، تیغه حساس را تحریک و موجب عملکرد آن می شود.
بنابراین اورلود، در صورت افزایش دمای محیط داخلی دستگاه و یا ازدیاد جریان دریافتی موتور، تحریک شده و مدار را قطع خواهد نمود.

 

نقشه سیم پیچی آرمیچر آبمیوه گیری

۱۲-۷ آبمیوه گیری با موتور آسنکرون

جهت آشنایی بیشتر با این نوع از موتورها، می توانید به مبحث ۱-۱۲-۲ رجوع فرمایید. همانطور که در آن مبحث نیز اشاره شد، با رسیدن اختلاف سطح الکتریکی به پیچک های مستقر در استاتور، یک میدان مغناطیسی دوار به وجود آمده و روتور تحت تأثیر آن به چرخش در می آید.
با چرخش روتور، صفحه برش به خرد نمودن میوه ها خواهد پرداخت و با سرعت زیاد این صفحه و تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز، آبمیوه به سوی کانال خروجی هدایت می شود.

اجزای آبمیوه گیری پارس خزر
شکل ۱۲-۸: اجزای آبمیوه گیری پارس خزر

در آبمیوه گیری پارس خزر از سیستم ترمز مکانیکی نیز استفاده شده است. با حرکت اهرم کلید به طرف جلو، لنت ها، محور را رها کرده و به آن امکان حرکت می دهند. روتور تأثیر میدان مغناطیسی دوار به چرخش در می آید. در این زمان، کشیده شدن فنر، انرژی پتانسیل فراوانی را جهت بازگشت لنت ها به طرف محور در خود ایجاد می سازد. در هنگام خاموش شدن دستگاه، حرکت اهرم به طرف عقب، فنر را رها نموده و (فنر رها شده) موجب چسبیدن لنت ها به روتور و در نتیجه ایست کامل و سریع آن می شود.

۱۲-۸ مدار الکتریکی آبمیوه گیری با موتور آسنکرون

همان طور که در مدار دیده می شود (شکل ۱۲- ۹) با بسته شدن کلید، سیم پیچ اصلی و مجموعه سری سیم پیچ کمکی با خازن به اختلاف سطح ۲۲۰ ولت دست خواهند یافت و به این ترتیب دو میدان با ۹۰ درجه اختلاف فاز ایجاد می شود و روتور تحت تأثیر میدان های مذکور به حرکت در خواهد آمد.

 

مدار الکتریکی آبمیوه گیری پارس خزر
شکل ۱۲- ۹: مدار الکتریکی آبمیوه گیری پارس خزر

۱- دو شاخه
٢- هادی به رنگ سفید
٣- کلید قطع و وصل
۴- هادی به رنگ قهوه ای
۵- سیم پیچ استارت (کمکی)
۶- خازن راه اندازF 5/3
7- هادی به رنگ مشکی
۸- هادی به رنگ آبی
۹- سیم پیچ اصلی
۱۰- هادی به رنگ آبی

۱۲-۹ نکات مهم در کاربرد آبمیوه گیری

۱- قبل از به کارگیری دستگاه، دفترچه راهنمای آن را به طور کامل مطالعه نمایید. در اکثر آبمیوه گیری ها، روشن بودن موتور بیش از یک دقیقه در هر مرحله کاری ممنوع شده و در غیر این صورت آسیب خواهد دید.
۲- به محض تغییر صدای دستگاه، از ادامه کار خودداری و به شناسایی و رفع عیب بپردازید.
۳- در صورت زخمی بودن سیم رابط آبمیوه گیری، سریع آن را تعویض نمایید.
۴- حرکت و یا لرزش شدید دستگاه، نشانه کثیف شدن صافي (فیلتر) است. در بعضی از آبمیوه گیری ها، بالاخص پارس خزر این حالت نشانه پر شدن محفظه از تفاله میوه است.
۵- از فشار دادن میوه با انگشت به داخل گلویی آبمیوه گیری، جدا خودداری کنید.
۶- در ساعات اولیه شب، از روشن نمودن دستگاه خودداری و توجه داشته باشید که در این ساعات، برق ضعیف بوده و موتورهای حساس، در این وضعیت آسیب خواهند دید.
۷- تا آنجا که ممکن است، دستگاه را به هنگام کار در سطح صاف قرار دهید تا عمر مفید یاتاقان ها افزایش یافته و لرزش دستگاه تا حد ممکن کاهش یابد.
۸- هرگز محفظه موتور را در آب فرو نکنید. برای تمیز کردن آن از پارچه مرطوب استفاده نمایید.
۹- همواره دستگاه را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
۱۰- از شستشوی قطعات با آب داغ و یا خشک نمودن آنها توسط حرارت زیاد بخاری و … خودداری کنید.

۱۲-۱۰ عیب یابی در آبمیوه گیری

عيب ۱: آبمیوه گیری روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: وجود برق در پریز را می توان به روش های مختلف بررسی نمود. اما بهترین شیوه، استفاده از قسمت ولتاژ آومتر یا کاربرد ولتمتر است. در صورت انحراف عقربه به هنگام اتصال رابط های دستگاه اندازه گیر به پریز، مشکل از خود دستگاه است.
علت ۲: دوشاخه و یا سیم رابط دستگاه معیوب شده است.
رفع عیب: از آن جا که اکثر مصرف کنندگان، جهت خروج دوشاخه از پریز، سیم رابط را می کشند، قطع ارتباط سیم با دوشاخه در موارد بسیار متعدد دیده شده است.
در این گونه موارد بهتر است دوشاخه جدید تهیه و به سیم رابط وصل شود تا دستگاه به شرایط عادی بازگردد. اگر در سیم رابط آثار لهیدگی وجود دارد، بدون شک در آن نقطه قطع شدگی به وجود آمده، بنابر این تعویض سیم رابط الزامی است (از اتصال سیم در نقاطی که به موجب وارد آمدن ضربه قطع شده اند جدا خودداری نمایید).
علت ۳: کلید اصلی دستگاه خراب شده است.
رفع عیب: سیم های متصله به کلید را از آن جدا ساخته و توسط اهم متر (R * 1) به بررسی آن بپردازید. ابتدا رابط های آومتر را به پایه های کلید وصل کنید، سپس کلید را روشن و خاموش نموده و در این حالت به عقربه دقت نمایید.
در صورت سالم بودن کلید، حالت وصل آن، عقربه آومتر را به سمت صفر متمایل می سازد. با قرار گرفتن کلید در حالت قطع، عقربه به طرف بی نهایت باز می گردد. اگر کلید علائمی غیر این را نشان دهد، معیوب بوده و باید تعویض شود.
علت ۴: سیم های اصلی مدار قطع شده اند.
رفع عیب: ابتدا بدنه دستگاه را باز کنید و سپس صحت اتصالات را بررسی نمایید. در صورت برخورد با سیمی که قطع و یا از محل اتصال خود خارج شده، آن را مجددا در جای اصلیش مستقر نمایید تا عیب دستگاه برطرف شود.
علت ۵: اورلود خراب است.
رفع عیب: همان طور که در شکل ۱۲-۵ دیده می شود، بعضی از آبمیوه گیری ها دارای اورلود هستند. اورلود در سر راه برق اصلی مدار و عموماً نول تعبیه می شود. کنتاکت های این قطعه حفاظتی در حالت عادی به یکدیگر متصل بوده و نول با عبور از آن به موتور می رسد. اگر به دلیلی این اتصال در شرایط عادی قطع باشد، از آن جا که به مصرف کننده (موتور) نول نمی رسد، روشن نخواهد شد.
برای تست اورلود، سیم های متصله به آن را جدا کنید و با آومتر (R * 1) به بررسی بپردازید. در صورت سالم بودن اورلود، باید عقربه منحرف شود. در غیر این صورت باید اورلود را با نوع مشابه تعویض کنید. منظور از مشابه، اورلودی است که دارای همان حروف و ارقام نوشته شده بر روی اورلود قبلی باشد.
علت ۶: قسمتی از مدار موتور قطع است.
رفع عیب: موتور بعضی از آبمیوه گیری ها همانند اشکال (۱۲-۲ و ۱۲-۵) از نوع قطب چاکدار و یونیورسال است. در مبحث موتورهای الکتریکی (۱۲-۱) به ساختمان این موتورها اشاره شد. همان طور که قبلا نیز ذکر شد، مدار این دو نوع موتور الکتریکی، سری است. بنابراین قطع ارتباط هر قطعه با سایر اجزاء، می تواند عملکرد موتور را به طور کامل متوقف نماید. دستگاه را از برق جدا نموده و به توسط آومتر( R*1 یا R*10 ) به بررسی درستی اتصالات اجزاء موتور با یکدیگر بپردازید. قطعه معیوب را ترمیم نموده و اتصالاتی را که به هر دلیل قطع شده اند، به جایگاه اصلی آنها بازگردانید تا مشکل موتور رفع شود.
علت ۷: موتور سوخه است.
رفع عیب: ابتدا باید نوع موتور شناسایی شود. سپس با مراجعه به مطالب مبحث ۱- ۱۲ این عیب را در موتور تشخیص داده و به رفع آن بپردازید.

عیب ۲: به محض روشن شدن دستگاه، صدای هوم از موتور شنیده می شود، اما موتور حرکت نمی کند.
از آن جا که در آبمیوه گیری ها از سه نوع موتور متفاوت استفاده می شود، این عیب در هر نوع از آنها به صورت جداگانه بررسی می شود:
الف) موتور با قطب چاکدار
رفع عیب: در موتورهای با قطب چاکدار، این عیب می تواند به واسطه نیم سوز بودن پیچک ها صورت گیرد، از این رو بررسی ظاهر سیم پیچ ها و تست اتصال بدنه برای هر کدام از آن ها الزامی است.
بررسی پیچک ها پس از بررسی حرکت روتور انجام می شود. چون ممکن است روتور در داخل یاتاقان ها گریپاژ شده باشد که اگر توسط اعمال برق به دستگاه فشار وارد شود، قطعاً پیچک ها آسیب خواهند دید که در این حالت علاوه بر تعویض یاتاقان ها، تجدید سیم پیچی موتور نیز ضروری است.
ب) موتور یونیورسال
رفع عیب: ابتدا توانایی حرکت آرمیچر درون یاتاقان ها را بررسی کنید. اگر آرمیچر نمی چرخد و یا چرخش آن به سختی صورت می گیرد، باید بوش ها را تعویض کنید. در مواردی به جای بوش از بلبرینگ استفاده شده (جاروبرقی) که به هنگام تهیه بلبرینگ جدید، توجه به شماره های نوشته شده بر روی بلبرینگ قبلی (معیوب) ضروری است.
علاوه بر گریپاژ آرمیچر درون یاتاقان ها، نیم سوز بودن آرمیچر و نیم سوز بودن بالشتک های قطب، از جمله مواردی هستند که می توانند عیب ۲ را به وجود آورند.
ج) موتور از نوع آسنکرون است.
قبلاً ذکر شد که آبمیوه گیری پارس خزر از جمله وسایلی است که در آن، موتور آسنکرون به کار رفته است. علاوه بر این، جهت ایست سریع روتور پس از خاموش شدن دستگاه، از ترمز مکانیکی استفاده شده که جدا نشدن لنت ها در زمان استارت موتور می تواند عیب ۲ را به وجود آورد. قبل از هر عملی، توانایی حرکت روتور پس از بسته شدن کلید را بررسی کنید زیرا با حرکت کلید در جهت وصل، اهرم به لنت ها فشار آورده و آن ها را از محور جدا می سازد. در غیر این صورت روتور قادر به حرکت نخواهد بود.
علاوه بر مشکلی که می تواند توسط لنت ها به وجود آید، نیم سوز شدن سیم پیچ اصلی و یا کمکی – قطع شدن ارتباط پیچک ها در سیم پیچ اصلی و یا کمکی و خرابی خازن از جمله مواردی هستند که روتور را با مشکل مطرح شده در عیب ۲ مواجه می سازند (مبحث ۱-۱۲-۲- د).

عيب ۳: چند لحظه پس از روشن شدن، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شودو مجددا …
علت: اورلود موجب قطع مدار می شود.
رفع عیب: این عیب تنها در وسایلی رخ می دهد که مجهز به اورلود هستند. همان طور که قبلاً نیز ذکر شد (مبحث ۱۲-۶) اورلود به واسطه دو عامل تحریک شده و مدار را قطع می کند. عامل اول افزایش جریان دریافتی موتور است که این امر یا به واسطه بروز عیب در یاتاقان ها صورت می گیرد (که در واقع حرکت روتور را دشوار می کنند) و یا از نیم سوز بودن موتور ناشی می شود. عامل دوم که سریع موجب تحریک اورلود می شود، افزایش دمای داخلی موتور است که یا به واسطه نیم سوز بودن موتور این دما افزایش خواهد یافت و یا بر اثر هرزگرد شدن پروانه خنک کننده، تهویه موتور دچار مشکل شده و در نتیجه دما افزایش می یابد.
قبل از هر عملی صحت اتصال پروانه خنک کننده به انتهای روتور را بررسی کنید.
پس از این عمل، اورلود را از مدار جدا نموده و موتور را بدون اورلود راه اندازی و جریان آن را توسط آمپر متر اندازه گیری کنید.
در صورت متعادل بودن جریان، اشکال از اورلود است که باید با نوع مشابهش که در واقع دارای همان حروف و ارقام است تعویض شود.
اما اگر جریان موتور بیش از جریان نامی است باید سیم پیچ ها را تجدید نمود و سیم پیچی سوخته را از موتور خارج ساخت تا عیب دستگاه برطرف شود.

عيب ۴: جرقه های شدیدی در زیر جاروبک های (زغال ها) موتور دیده می شود.
بدیهی است این عیب تنها در آبمیوه گیری با موتور یونیورسال دیده می شود.
علت و رفع عیب: جهت بررسی و رفع عیب به مبحث آسیاب برقی، قسمت عیب یابی رجوع و توضیحات عیب ۱۱ را با دقت مطالعه نمایید.

عیب ۵: موتور کمی پس از روشن شدن داغ می شود.
علت و رفع عیب: این عیب یا از نوع مکانیکی است و یا الکتریکی. در نوع مکانیکی، عمومأ خرابی یاتاقان ها مسبب بروز این عیب هستند و با دشوار نمودن حرکت روتور، شرایط را به گونه ای فراهم می آورند که دمای محیط داخلی موتور افزایش یابد. حتی در مواردی خرابی یاتاقان ها موجب درگیری هسته فلزی روتور با هسته فلزی قطبها و استاتور می شود.
اگر در موتور مشکل مکانیکی وجود نداشته باشد، بدون شک مشکل از نیم سوز بودن آرمیچر و قطب ها – کوتاه شدن زغال ها – جهت چرخش غلط آرمیچر در موتورهای یونیورسال، نیم سوز بودن پیچک ها در موتور قطب چاکدار، نیم سوز بودن سیم پیچ اصلی یا کمکی – قطع شدن مدار اصلی و یا کمکی و خرابی خازن در موتورهای آسنکرون است.

عیب ۶: به محض بستن کلید مدار، فیوز برق منزل را قطع می کند.
علت ۱: سیم های داخل دستگاه با یکدیگر برخورد نموده اند.
رفع عیب: عموما جدا شدن یکی از سیم های اصلی مذار و برخورد آن با سیم مخالف، عیب ۶ را به وجود می آورد که با یک بررسی ساده، عیب شناسایی و برطرف می شود.
علت ۲: موتور کاملا سوخته است.
رفع عیب: در صورت سوخته بودن کامل موتور، اهم دستگاه به قدری کاهش می یابد که به محض دادن ولتاژ به مصرف کننده، اتصال کوتاه رخ می دهد. در چنین مواردی، تنها چاره کار تعویض (تجدید) سیم پیچی موتور است.
علت ۳: خرابی خازن راه انداز
رفع عیب: خازن را مورد آزمایش قرار دهید (مبحث ۱-۱۱-۶). در صورت خراب شدن دی الکتریک خازن، عقربه آومتر پس از انحراف به سمت بی نهایت، باز نمی گردد. خازن را تعویض نمایید.

آموزش های بیشتر و مطالب مرتبط :

User Review


۵
(۱ vote)

درباره : برق

دانلود کتاب کنترل توان راکتیو میلر (ترجمه فارسی)دانلود کتاب کنترل توان راکتیو میلر (ترجمه فارسی)

کتاب کنترل توان راکتیو در سیستم های الکتریکی تالیف میلر ترجمه دکتر رضا قاضی چاپ اول زمستان ۷۱ دارای ۴۲۶ صفحه به همراه کتاب کنترل توان راکتیو میلر زبان اصلی در قالب فایل pdf در ادامه میتوانید هر دو کتاب را دانلود کنید.

کنترل توان راکتیو به عنوان یک عمل بسیار مهم در طراحی و بهره برداری سیستم های قدرت جریان ac از گذشته مورد توجه بوده است.به بیان دیگر می توان گفت از آنجایی که امپدانس های اجزای سیستم قدرت اغلب راکتیو هستند انتقال توان اکتیو نیازمند وجود اختلاف زاویه فاز بین ولتاژهای ابتدا و انتهای خط میباشد در حالیکه برای انتقال توان راکتیو نیاز هست که اندازه این ولتاژها متفاوت باشد و…

دانلود کتاب کنترل توان راکتیو میلر (ترجمه فارسی) لینک به رنگ آبی در پایین صفحه قرار دارد میتوانید دانلود کنید.

 

فهرست مطالب کتاب کنترل توان راکتیو میلر (ترجمه فارسی)

فصل اول : تئوری جبران بار

۱-۱- مقدمه : ضرورت جبران سازی

۱-۲- اهداف در جبران سازی

۱-۳- جبران کننده ایده ال

۱-۴- ملاحظات عملی

۱-۵- تئوری اساسی جبران : اصلاح ضریب توان و تنظیم ولتاژ در سیستم تکفاز

۱-۶- مشخصه های تقریبی توان راکتیو

۱-۷- مثال

۱-۸- جبران کننده بار بصورت رگولاتور ولتاژ

۱-۹- متعادل کردن بارهای نامتقارن و اصلاح ضریب توان

۱-۱۰- نتیجه گیری

فصل دوم : تئوری کنترل توان راکتیو در سیستم های انتقال الکتریکی در حالت ماندگار

۲-۱- مقدمه

۲-۲- خطوط انتقال جبران نشده

۲-۳- خطوط انتقال جبران شده

۲-۴- جبران موازی پاسیو

۲-۵- جبران سری

۲-۶- جبران با تقسیم بندی خط (جبران موازی دینامیک)

فصل سوم : جبران توان راکتیو و رفتار دینامیکی سیستم های انتقال

۳-۱- مقدمه

۳-۲- چهار پریود زمانی

۳-۳- جبران موازی پاسیو

۳-۴- جبران کننده های استاتیک

۳-۵- کندانسور سنکرون

۳-۶- جبران با خازن سری

فصل چهارم : اصول کار جبران کننده های استاتیک

۴-۱- موارد استعمال جبران کننده ها

۴-۲- راکتور تایریستور کنترل (TCR) و انواع جبران کننده های مربوط به آن

۴-۳- خازن تایریستور سوئیچ

۴-۴- جبران کننده های راکتور قابل اشباع

۴-۵- خلاصه

۴-۶- پیشرفت های آتی و نیازمندی ها

فصل پنجم : طراحی کنترل کننده های تایریستوری

۵-۱- تایریستور

۵-۲- نقش تایریستور بعنوان سوئیچ ،مقادیر نامی

۵-۳- ملاحظات حرارتی

۵-۴- توصیف کنترلر تایریستوری

۵-۵- سیستم خنک کننده

۵-۶- مثالی از کنترلر تایریستوری

فصل ششم : مثالی از جبران کننده استاتیک جدید

۶-۱- مقدمه

۶-۲- آرایش اصلی

۶-۳- توصیف اجزاء اصلی

۶-۴- سیستم کنترل کنترلر تایریستوری

۶-۵- آزمایش رفتار سیستم

فصل هفتم : خازن های سری

۷-۱- مقدمه

۷-۲- تاریخچه

۷-۳- طراحی و تجهیزات

۷-۴- وسایل حفاظتی

۵-۷- روش های وارد کردن مجدد خازن

۵-۶- حفاظت با واریستور

۷-۷- اثرات رزونانس با خازن های سری

فصل هشتم : کندانسورهای سنکرون

۸-۱- مقدمه

۸-۲- جنبه های طراحی کندانسور

۸-۳- مشخصه های اصلی الکتریکی

۸-۴- عملکرد کندانسور

۸-۵- روش های راه اندازی

۸-۶- ملاحظات در طراحی پست

فصل نهم : جبران راکتیو و کوره الکتریکی

۹-۱- مقدمه

۹-۲- کوره الکتریکی بعنوان بار الکتریکی

۹-۳- چشمک زدن و اصول جبران سازی آن

۹-۴- جبران کننده های تایریستور کنترل

۹-۵- جبران کننده های راکتور قابل اشباع

فصل دهم : هارمونیک

۱۰-۱- مقدمه

۱۰-۲- منابع هارمونیک

۱۰-۳- اثر هارمونیک بر تجهیزات الکتریکی

۱۰-۴- رزونانس ، خازن های موازی و فیلترها

۱۰-۵- سیستم فیلتر

۱۰-۶- تداخل تلفنی

فصل یازدهم : هماهنگی توان راکتیو

۱۱-۱- مقدمه

۱۱-۲- مدیریت توان راکتیو

۱۱-۳- نتیجه گیری

مراجع

 

مطالب مرتبط با دانلود کتاب کنترل توان راکتیو میلر (ترجمه فارسی) :

کتاب کیفیت توان سیستم های الکتریکی

پروژه بهینه سازی توان راکتیو شبکه

پروژه معرفی انواع توان راکتیو موجود در شبکه

پروژه بررسی روش های تصحیح ضریب توان و اثرات آن

پروژه روش های کنترل توان راکتیو در خطوط انتقال

پروژه اصلاح ضریب قدرت سیستم های قدرت

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود کتاب کنترل توان راکتیو تالیف میلر (ترجمه فارسی)

دانلود : دانلود کتاب کنترل توان راکتیو تالیف میلر (زبان اصلی)

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۲۱MB و ۸MB

homeمنبع : وب سایت تخصصی برق برق تهران جنوب

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

دانلود کتاب کنترل توان راکتیو میلر (ترجمه فارسی)

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

درباره : برق

در این آموزش نحوه تعمیرات آبگرمکن برقی را به طور کامل با استقاده از تصاویر برای شما تشریح می کنیم.

از این وسیله برقی در منازل، هتل ها و … به منظور گرم نمودن آب در مصارف استحمام – شستشوی ظروف، لباس و امثالهم استفاده می کنند.
بسیاری از تعمیر کاران، آبگرمکن برقی را نوعی سماور برقی بزرگ میدانند که این تشبیه و مقایسه صحیح است. آبگرمکن ها را امروزه برقی، گازی و نفتی تولید می کنند که می توان نوع برقی آن را در قیاس با انواع دیگر آبگرمکن دارای محاسن زیر دانست: اولاً از آنجا که تنوره تحت تأثیر مستقیم حرارت قرار ندارد، عمر مفید آن بسیار زیاد است. دوماً در آبگرمکن برقی گاز کربنیک تولید نمی شود و به همین سبب آلودگی محیط زیست و خطر گاز گرفتگی توسط آن از بین می رود. علیرغم محاسن فوق، به سبب مصرف بالای انرژی برق، تقاضای محدودی در استفاده از نوع برقی آبگرمکن مشاهده می شود اما می توان با سرویس و رسوب زدایی مداوم المنت، از انرژی الکتریکی، حداکثر استفاده و بهره را برد و راندمان دستگاه را افزایش داد ضمن آن که مصرف انرژی در آن بسیار کاهش خواهد یافت.

۱۴-۱ اجزاء آبگرمکن برقی

١- بدنه ۵- لامپ خبر
٢- مخزن ۶- سیم های رابط
۳- ترموستات گازی ۷- وارنیش (عایق نسوز)
۴- ترمینال چینی ۸- المنت (هیتر)
در ادامه هر یک از قطعات و اجزاء مذکور به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

١- بدنه آبگرمکن

بدنه را از ورق های مقاوم فلزی همراه با رنگ آمیزی می سازند و در آن محل های مخصوص لوله های ورود و خروج آب – لوله مخصوص تخلیه آب و همچنین محل نصب جعبه اتصالات تعبیه شده است.

 

نحوه تعمیرات آبگرمکن برقی

شکل ۱۴-۱: اجزاء تشکیل دهنده آبگرمکن برقی

 

۲- مخزن اصلی

این مخزن را از ورق های مقاوم فلزی همراه با لعاب می سازند تا در برابر عوامل جوی از دوام بالایی برخوردار باشد. در اکثر آبگرمکن های برقی جدید، علاوه بر لوله های مخصوص ورود و خروج آب، لوله دیگری به عنوان مجرای تخلیه آب در موارد ضروری در نظر گرفته شده است. همان طور که در شکل ۱۴- ۱ دیده می شود، شیر مخصوص خروج آب گرم در بالای مخزن و لوله های ورود آب سرد و تخلیه در پایین آن تعبیه شده اند.
همچنین بر روی بدنه مخزن، محل ورود المنت به داخل آب و جایگاه لوله بلوى ترموستات گازی دیده می شود.
از آن جا که به واسطه بروز عیوبی خاص در ترموستات، احتمال عدم اتومات وجود دارد، جهت جلوگیری از افزایش دمای آب که می تواند منجر به انفجار شود، از شیر اطمینان در بالای مخزن استفاده شده (شکل ۱۴ – ۱) و هرگاه دمای آب از ۸۵ درجه (در عموم شیرهای اطمینان) تجاوز نماید، سیستم اتومات شیر، تحریک و یا باز شدن مجرای خروج آب، قسمت اعظم آب داغ به خارج از آبگرمکن ریخته می شود. با کاهش دمای آب، شیر به صورت خودکار بسته می شود. در اکثر موارد برای شیر اطمینان همانند شکل، مسیر مجزایی طراحی نشده و عموماً آن را بر روی لوله خروجی آبگرم نصب می کنند.
همچنین در محل ورودی آب، کاربرد شیر خودکار (یک طرفه) الزامی است. هرگاه مسیر آب به طرف آبگرمکن باشد، دریچه شیر باز شده و در غیر این صورت یعنی به هنگام خروج آب از آبگرمکن از مسیر ذکر شده، فشار آب دریچه را بسته و به همین دلیل، آب از این مجرا خارج نمی شود (شکل ۱۴-۱).

۳- ترموستات گازی

ترموستات را می توان یک کلید اتومات حرارتی دانست. از آن جا که استفاده از کلیدهای ساده در وسایلی چون سماور و آبگرمکن عملا ممکن نیست، بهره گیری از این نوع کلیدهای خودکار الزامی است. ترموستات گازی دارای اجزاء زیر است (شکل ۱۴-۲).
١- بدنه ۲- پیچ تنظیم ٣- فانوسک – لوله موئی و لوله بلو
۴- ولوم ۵- اهرم ۶- کنتاکت های اتصال

 

ترموستات گازی آبگرمکن برقی

شکل ۱۴-۲: ترموستات گازی آبگرمکن برقی

 

در رابطه با چگونگی عملکرد ترموستات گازی باید گفت که داخل فانوسک ترموستات، لوله بلو و لوله موئی مقداری گاز اتر یا جیوه وجود دارد. لوله بلو (شکل ۱۴- ۲) در جایگاه خود که در فاصله کمی از المنت در مخزن تعبیه شده، قرار می گیرد.
با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه های ساعت، کنتاکت ها به یکدیگر متصل شده و فاز از ترموستات به المنت می رسد. از آن جا که نول از ترمینال اصلی به المنت داده شده بود، تولید حرارت داخل آب آغاز می شود. حرارت المنت اولاً، دمای آب مخزن را افزایش می دهد، دومأ جداره فلزی جایگاه لوله بلو را گرم خواهد نمود. با انعکاس این گرما به لوله بلو، گاز درون آن افزایش دما و در واقع انبساط حجم یافته و با عبور از لوله موئی و رسیدن به فانوسک، موجب افزایش دمای تمامی گاز درون ترموستات می شود. انبساط حجمی گاز ترموستات سبب افزایش حجم فانوسک شده و همین مسئله شرایط قطع ارتباط کنتاکت ها را فراهم می آورد.
با قطع کلید در ترموستات، تولید حرارت در المنت نیز قطع شده و دمای آب و همچنین گاز داخل ترموستات، کاهش خواهد یافت.
همزمان با کاهش دمای گاز، حجم آن نیز کاهش یافته و این مسئله، فانوسک را تحت تأثیر قرار می دهد. زیرا باز گشت فانوسک منبسط شده به وضعیت اولیه خود، زمینه را جهت بازگشت تیغه کلید به حالت وصل، مساعد ساخته و یک فنر صفحه ای که به پشت تیغه کلید متصل است، موجب اتصال مجدد کلید خواهد شد. با بسته شدن کلید، المنت مجدداً تولید حرارت را آغاز نموده و …
۴- ترمینال چینی
منظور از به کارگیری ترمینال چینی، ایجاد اتصالاتی مطمئن است. گره به وجود آمده در ترمینال از بدنه فلزی نیز عايق خواهد بود. در وسایل گرمایی، ترمینال الزاماً از جنس چینی انتخاب می شود تا در برابر حرارت از مقاومت لازم برخوردار باشد. در شکل ۱۴-۱ (مبحث بخاری برقی) انواع ترمینال چینی دیده می شود.

۵- لامپ خبر
از این لامپ جهت نمایش زمان کار المنت استفاده می شود. از آن جا که لامپ در مدار الکتریکی آبگرمکن، موازی با هیتر بسته شده است، همراه با آن روشن و خاموش خواهد شد. در داخل مجموعه لامپ، از یک مقاومت رنگی استفاده شده تا ولتاژ و جریان لامپ کاهش یابد. بدیهی است که لامپ و مقاومت لایه ای به صورت سری به یکدیگر متصل شده اند.

لامپ خبر آبگرمکن برقی
شکل ۱۴- ۳: لامپ خبر آبگرمکن برقی

۶- سیم های رابط
به کمک این هادی ها ترکیب اصلی مدار به وجود می آید. سطح مقطع آن ها می بایست متناسب با جریان مدار محاسبه گردد. در غیر این صورت و به واسطه عبور جریان اضافی، حرارت در هادی افزایش یافته و سبب سوختن عایق و حتی وارنیش شده و اتصال بدنه یا اتصال کوتاه به وجود خواهد آمد. حداقل مقطع هادی انتخاب شده در آبگرمکن های برقی ۵/۱ میلی متر مربع است.
۷- وارنیش (عایق نسوز هادی)
در کلیه وسایل حرارتی مانند سماور، بخاری، توستر و … کاربرد وارنیش جهت حفاظت از عایق هادی الزامی است.
عایق هادی در حرارت بیش از ۷۰ درجه سانتی گراد آسیب می بیند اما کاربرد وارنیش که دارای قطر های مختلف و از الياف نسوز تهيه شده است، استقامت عایق هادی را در برابر حرارت محیط بسیار افزایش خواهد داد.
۸- المنت (هیتر)
وظیفه هیتر، تولید حرارت به منظور افزایش دمای آب مخزن آبگرمکن است. در هیتر، انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی تبدیل می شود. ساختمان هیتر، مقاومت سیمی از جنس کُرُم – نیکل و یا کُرم – آلومینیوم است که جهت حفاظت از اتصال بدنه، آن را در داخل خاک چینی قرار میدهند و برای آن که نفوذ آب، مقاومت، سیمی را سریع اکسید نسازد و همچنین به منظور بهره گیری از تشعشع حرارتی هیتر، بر روی مقاومت روکش محافظی از فولاد (در برخی موارد از مس) قرار میدهند. در المنت های جدید (شکل ۱۴- ۴) محل استقرار لوله بلوی ترموستات گازی در نظر گرفته شده است.
از آن جا که این المنت ها به وسیله عایق های لاستیکی آب بندی می شوند، اتصال آبگرمکن به برق در حالی که بدون آب است می تواند ضمن سوزاندن لاستیک و ایجاد شرایط نشت آب سبب اتصال بدنه در آن نیز شود. از این رو بر روی بدنه تمامی آبگرمکن های برقی، این مورد تذکر داده شده است.

المنت آبگرمکن برقی
شکل ۱۴- ۴: المنت آبگرمکن برقی

توصیه می شود، قبل از به کارگیری المنت جدید، عایق بودن پایه های اتصال برق آن را از بدنه فلزی هیتر به وسیله چراغ سری (شکل ۳- ۱۰ مبحث قهوه جوش) مورد آزمایش قرار دهید.

۱۴ – ۲ نکات ایمنی در استفاده از آبگرمکن برقی

۱- از آن جا که عملکرد صحیح ترموستات گازی در جلوگیری از بروز حادثه نقش بسزایی دارد، در فواصل زمانی معین به صحت کارکرد آن توجه نموده و در صورت مشاهده عدم اتومات، علت را تحقیق و به رفع عیب بپردازید. البته اگر این مشکل به واسطه نشت گاز ترموستات رخ داده باشد، تعویض آن الزامی است.
۲- مجهز نمودن آبگرمکن برقی به یکی از سیستم های حفاظت اتصال بدنه (مبحث ۱-۶) بسیار ضروری است.
٣- از آبگرمکن برقی در یک زمان طولانی، استفاده نکنید بلکه به ازای یک ساعت روشن ماندن دستگاه، حداقل ۱۰ دقیقه آن را در وضعیت خاموش قرار دهید.
۴- همواره دقت نمایید که نشان دهنده حرارت آبگرمکن، صحیح عمل کند.
۵- در صورت مجهز نبودن آبگرمکن به شیر اطمینان، به هیچ وجه از آن استفاده نکنید.
۶- توصیه می شود برای وسایلی چون آبگرمکن برقی که جریان مصرفی بسیار بالایی دارد یک خط مستقل از کنتور منزل ایجاد و خط جدید به یک فیوز مناسب تجهیز شود.
۷- هرگز آبگرمکن را بدون آب به برق متصل نکنید که در این صورت واشرهای لاستیکی که در آب بندی دستگاه فوق العاده مؤثر هستند، آسیب دیده و علاوه بر مشکل مذکور، المنت دستگاه نیز صدمه دیده دچار اتصال بدنه خواهد شد.
۸- از آن جا که در آبگرمکن برقی، تنور یا مخزن آب تحت حرارت مستقیم آتش قرار ندارد (برخلاف آبگرمکن های گازی و نفتی)، عمر مفید آن بسیار بالاست. با این وجود در صورت مشاهده هرگونه نشت و یا خارج شدن اب از مخزن، دستگاه را از برق خارج نموده و فلکه های ورود و خروج آب از آبگرمکن را ببندید و جهت ترمیم محل آسیب دیده از یک جوشکار مجرب کمک بجویید.
۹- جهت نظافت بدنه آبگرمکن از ابر آغشته به کف مواد شوینده استفاده کنید. از ریختن آب بر روی بدنه بالاخص جعبه اتصالات آبگرمکن جدا خودداری نمایید.
۱۰- دوشاخه و یا کابل رابط، در صورت خرابی و یا مشاهده محل آسیب دیدگی، سریع تعویض گردد.
در انتخاب دوشاخه آبگرمکن به جریان نامی و کیفیت محصول بسیار دقت نمایید.

۱۴-۳ مدار الکتریکی آبگرمکن برقی

مدار آبگرمکن برقی، پیچیدگی چندانی ندارد و نسبت به وسایلی چون آسیاب برقی، پلوپز، سشوار و … می توان گفت بسیار ساده است.
همان طور که در شکل دیده می شود، لامپ خبر و المنت به حالت موازی با یکدیگر بسته شده اند و با حرکت ولوم ترموستات گازی در جهت عقربه های ساعت، هر دو روشن می شوند. با افزایش حرارت المنت، ترموستات تحریک شده و موجب قطع مدار و یا به عبارتی قطع لامپ و المنت خواهد شد.

 

مدار الکتریکی آبگرمکن برقی
شکل ۱۴- ۵: مدار الکتریکی آبگرمکن برقی

 

۱۴ – ۴ عیب یابی در آبگرمکن برقی

عيب ۱: با حرکت ترموستات در جهت عقربه های ساعت، اتصال کوتاه رخ داده وفیوز منزل برق را قطع می کند.
علت ۱: اتصالات مدار اشتباه است.
رفع عیب: اگر بعد از سرویس آبگرمکن، مشکل فوق به وجود آید، قطعا در سیم بندی مدار، اشتباهی صورت گرفته، می توان با بررسی مجدد متوجه آن مورد شده و عیب را برطرف نمود.
علت ۲: آبگرمکن اتصال بدنه دارد.
رفع عیب: در آبگرمکن هایی که به یکی از روش های حفاظت اتصال بدنه مانند ارت یا حفاظت نول (مبحث
۱ – ۶) مجهز شده اند، وقوع هر نوع اتصال بدنه منجر به تحریک فیوز منزل و در نتیجه قطع برق خواهد شد.
اگر با قطع سیم ارت و رعایت نکات ایمنی لازم، آبگرمکن پس از روشن شدن، فیوز منزل را تحریک نکرد (برق منزل قطع نشد)، حدس شما کاملاً صحیح است و استفاده از آبگرمکن در این شرایط به هیچ وجه اصولی نیست. بلکه باید پس از قطع برق تمامی قطعات الکتریکی بالاخص المنت توسط چراغ سری (شکل ۱۰-۳) مورد آزمایش قرار گیرند تا قطعه معیوب شناسایی، تعمیر و یا تعویض گردد.
علت ۳: سیم های مدار کاملا سوخته و به یکدیگر برخورد نموده اند.
رفع عیب: سوختن سیم های مدار در وسیله حرارتی همچون آبگرمکن، چندان دور از انتظار نیست مخصوصا در آبگرمکن هایی که زمان بسیار زیادی روشن می مانند. در اینگونه آبگرمکن ها تعویض مداوم هادی ها و وارنیش های نسوز بسیار ضروری است.

عیب ۲: آبگرمکن روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: از آن جا که وسایلی چون آبگرمکن محل استقرار خاصی دارند، و از سوی دیگر جریان بسیار بالایی دریافت می دارند، احتمال آسیب دیدن پریز مربوطه زیاد است.
بهترین روش جهت تست پریز، استفاده از آومتر به منظور اندازه گیری اختلاف سطح می باشد. اگر عقربه منحرف و عدد ۲۲۰ ولت را نشان داد، باید عیب را در نقاط دیگر مدار جستجو کرد و اگر در پریز ولتاژی مشاهده نشد، باید عیب شناسایی و رفع شود.
علت ۲: دوشاخه و یا سیم رابط آبگرمکن خراب شده است.
رفع عیب: دستگاه را از برق جدا ساخته، ورودی های کابل رابط را در ترمینال به یکدیگر متصل و سپس اهم متر را به دوشاخه ارتباط دهید (رنج اهم متر ۱*R )
اگر کابل و دوشاخه سالم باشند، عقربه منحرف شده و تقریبا صفر (اهم ناچیزی) را نشان خواهد داد. عدم انحراف عقربه به معنای باز بودن مسیر است.
اگر دوشاخه از نوع غير پرسی است، ابتدا آن را باز کنید تا صحت اتصالات بررسی شود و اگر از نوع پرسی است باید آن را قطع کنید زیرا عموماً در این مورد، مشکل از دو شاخه است مگر آن که محل آسیب دیدگی در کابل رابط به وضوح مشخص باشد که در آن صورت باید کابل به همراه دو شاخه پرسی تعویض شود.
علت ۳: ارتباط سیم های رابط داخل جعبه اتصالات آبگرمکن دچار مشکل شده است.
رفع عیب: دوشاخه آبگرمکن را از پریز جدا نموده و سپس به آرامی جعبه اتصالات را باز کنید. این عمل را بسیار آرام و با دقت انجام دهید تا لوله مویی ترموستات گازی آسیب نبیند. در صورت مشاهده سیم جدا شده از مدار، آن را به محل اتصال خود بازگردانید تا دستگاه بتواند به کار خود ادامه دهد.

عیب ۳: دوشاخه دستگاه کمی سوخته است و پس از روشن شدن آبگرمکن از آن بوی سوخت به مشام می رسد.
علت ۱: پریز معیوب است.
رفع عیب: از ارتباط صحیح شاخک های دوشاخه در پریز اطمینان حاصل کنید چون اگر این ارتباط مشکل داشته باشد، بر اثر جرقه های داخل پریز، حرارت شاخک های فلزی دوشاخه افزایش یافته و موجب سوختگی پلاستیک آن خواهد شد. در این گونه موارد یا باید با دم باریک مادگی های پریز را قدری حالت داد و یا پریز را تعویض نمود. در هنگام کار با پریز، حتماً برق منزل را قطع کنید.
علت ۲: جریان نامی دوشاخه و یا پریز درست انتخاب نشده است.
رفع عیب: هر یک از وسایل برقی دارای مشخصات نامی خاصی هستند. این مشخصات در واقع تعیین کننده جریان، ولتاژ و در برخی موارد توان وسیله و قطعه برقی خواهند بود. برای وسایلی چون دوشاخه، مشخص بودن جریان کاری آن الزامی است. در زمان تهیه دوشاخه جدید به جریان آبگرمکن دقت نمایید. جریان کاری وسایلی چون دوشاخه و پریز به مراتب باید بیشتر از جریان نامی خود مصرف کننده باشد.

عیب ۴: آبگرمکن اتصال بدنه دارد.
علت و رفع عیب: اتصال بدنه در آبگرمکنهایی دیده می شود که به سیستم ایمنی ارت مجهز نشده اند، زیرا در صورت تجهیز آبگرمکن به یکی از روش های حفاظتی (مبحث ۱-۶) هر گونه ولتاژ به وجود آمده بر روی بدنه آن به زمین منتقل می شود و اگر مقدار ولتاژ راه یافته بر روی بدنه فلزی دستگاه بیش از اندازه باشد فیوز منزل تحریک شده و موجب قطع برق خواهد شد. به هر حال جهت رفع عیب ۴ باید ابتدا دوشاخه دستگاه را از برق جدا نموده و سپس به وسیله چراغ سری (شکل ۳- ۱۰) المنت و بعد از آن سایر اجزاء الکتریکی مدار تست شوند تا قطعه معیوب شناسایی، تعمیر و یا تعویض گردد.

عيب ۵: با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه های ساعت، آب گرم می شود اما لامپ خاموش است.
علت ۱: به لامپ، برق نمی رسد.
رفع عیب: اگر بعد از باز کردن جعبه اتصالات آبگرمکن، سیم های لامپ را جدا شده از مدار یافتید، نسبت به اتصال مجدد آنها اقدام کنید تا لامپ همراه المنت روشن و خاموش شود.
علت ۲: لامپ سوخته است.
رفع عیب: اگر سیم های لامپ در محل اتصال خود متصل هستند اما لامپ روشن نمی شود، به دلیل آن که لامپ سوخته باید تعویض شود. جهت حصول اطمینان از سوخته بودن لامپ می توانید پس از جدا ساختن سیم های متصل به آن، توسط دو سیم دیگر از پریز به لامپ ولتاژ ( ۲۲۰ ولت) برسانید. اگر لامپ روشن نشد، چاره ای جز تعویض آن نخواهید داشت.

عیب ۶: آب از شیر اطمینان آبگرمکن با حرارت بسیار زیاد سرریز می کند.
علت ۱: کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب: ترموستات را می توانید بدون باز کردن جعبه اتصالات آبگرمکن بررسی کنید. کافیست ولوم را در جهت مخالف حرکت داده و علاوه بر شنیدن صدای قطع و وصل آن به لامپ دقت نمایید. اگر در هر دو حالت لامپ روشن ماند و صدای قطع و وصل از ترموستات شنیده نشد، باید ترموستات را تعویض کرد زیرا در صورت جوش خوردگی کنتاکت ها به یکدیگر، جداسازی و سمباده زنی آنها مشکل را برای همیشه حل نمی کند و پس از گذشت مدت کمی همین عیب تکرار می شود بنابراین در صورت فرسایش پلاتین های کلید، دیگر نمی توان از آن استفاده کرد.
روش دیگر تست ترموستات استفاده از آومتر است. سیم های رابط ترموستات را از آن جدا کنید و پایه های آن را به رابطهای آومتر (R * 1) متصل سازید.
در صورت جوش خوردگی کنتاکت ها به یکدیگر، همواره عقربه منحرف بوده و در حدود صفر می ایستد در حالی که اگر کلید ترموستات سالم باشد، در حالت قطع کلید عقربه بر روی بینهایت و در حالت وصل کلید عقربه به سمت صفر متمایل می شود.
علت ۲: لوله بلوی ترموستات از محل استقرار خود خارج شده.
رفع عیب: همان طور که در شکل ۱۴-۴ دیده می شود، در قسمت مرکزی المنت های جدید آبگرمکن محل استقرار لوله بلو تعبیه شده تا در صورت رسیدن دمای آب به اندازه معین، گاز لوله بلو انبساط حجمی یافته و با نفوذ به فانوسک درون ترموستات، موجب قطع کلید شود. در صورت خروج لوله بلو از محل استقرارش، حساسیت ترموستات نسبت به گرما و در واقع دمای آب مختل شده و این عامل، وضعیت خطرناکی را به وجود می آورد.
اگر به هر دلیل شیر اطمینان در این حالت عمل نکند، انفجار آبگرمکن با ازدیاد دمای آب قطعی است. خروج لوله بلو از محل استقرارش بدون دلیل، ناممکن به نظر می رسد. این حالت عموما در زمان سرویس و یا تعویض سیم های مدار آبگرمکن و یا جابجایی دستگاه اتفاق می افتد.
علت ۳: گاز ترموستات نشت کرده و از آن خارج شده است.
رفع عیب: با توضیحاتی که در رفع عیب علت ۲ ذکر شد، اهمیت و نقش بسزایی گاز اتر یا جیوه در عملکرد ترموستات گازی کاملا مشخص و مشهود است. از این رو ترموستاتی که گاز خود را از دست داده باشد، به هیچ وجه دارای ارزش نیست و اصولا استفاده از چنین ترموستاتی منطقی به نظر نمی رسد برای حصول اطمینان می توانید ترموستات را عملا تست کنید. لوله بلو را از محل استقرارش خارج نموده و ترموستات را در حالت وصل قرار دهید.
انحراف عقربه آومتر حالت وصل کلید را تأیید می کند. سپس توسط حرارت یک فندک یا شعله کبریت لوله بلو را گرم کنید، پس از چند ثانیه صدایی را خواهید شنید (در صورت سالم بودن ترموستات). اگر پس از گرم شدن لوله بلو، هیچ عکس العملی از ترموستات مشاهده نشد، می توانید با يقين نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
علت ۴: ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب: عموما ترموستات به گونه ای طراحی و ساخته شده که حتی قرار گیری ولوم در آخرین وضعیت آن نیز نمی تواند دمای آب را به حدی برساند که شیر اطمینان آبگرمکن تحریک شود.
بنابراین اگر ترموستات شما عکس حالت مذکور عمل می کند، لازم است آن را تنظیم نمایید. البته این ترموستات ها برخلاف ترموستات های بی متالی دارای انعطاف لازم در زمان تنظیم نیستند.
شما می توانید با حرکت پیچ تنظیم در جهت عقربه ساعت و خلاف آن، مدت استراحت دستگاه را در حالت قطع تیغه حساس، کم یا زیاد کنید. تنها به این وسیله می توان بر حرارت نهایی آبگرمکن اثر نهاد.

* برای آموزش های بیشتر در کارگاه های عملی پیشرفته به برگه آموزش تعمیرات لوازم خانگی مراجعه نمایید.

عيب ۷: با حرکت ترموستات در جهت عقربه ساعت، لامپ روشن می شود اما دمای آب افزایش نمی یابد.
علت ۱: به المنت برق نمی رسد.
رفع عیب: جعبه اتصالات آبگرمکن را باز کنید و صحت اتصال سیم های المنت در مدار را بررسی نمایید. سیم جدا شده از مدار را مجددا به محل مربوطه باز گردانید.
علت ۲: المنت سوخته است.
رفع عیب: المنت را می توان به وسیله آومتر (معمولا R * 1 یاR * 10 ) – چراغ سری و یا اتصال مستقیم برق تست نمود. اما بهترین و ساده ترین روش جهت تست عملی المنت که در بین اکثر تعمیر کاران رایج است روش فوق می باشد. در این روش فاز یا نول را مستقیما از پریز به یکی از پایه های المنت متصل کنید و سیم دوم برق را بر روی پایه دوم المنت بازی دهید. اگر بین پایه المنت و سیم مذکور جرقه دیده شود، المنت سالم است و در غیر این صورت المنت سوخته و باید تعویض شود. قبل از خارج کردن المنت لازم است فلکه آب ورودی و خروجی آبگرمکن بسته شده و توسط شیر تخلیه تمامی آب مخزن (تا سطحی پایین تر از جایگاه المنت) تخلیه و سپس نسبت به خارج نمودن المنت از آبگرمکن اقدام نمایید.

عیب ۸: دمای آب در ازای مدت روشن بودن دستگاه بسیار کم است و آب دیر گرم می شود.
علت ۱: مدار اشتباه بسته شده است.
رفع عیب: اگر پس از سرویس و تجدید سیم بندی دستگاه با عیب مورد نظر مواجه شده اید، این احتمال وجود دارد که در بستن مدار اشتباهی صورت گرفته، لامپ خبر و المنت را به شکل سری بسته اید. در این حالت افت ولتاژ بر روی لامپ بسیار زیاد است و به همين دليل المنت را با ولتاژ کمی که به آن می رسد گرمای ناچیزی را به وجود می آورد و با این حرارت دمای آب افزایش چشمگیری نخواهد داشت.
علت ۲: سطح المنت توسط رسوبات آهکی پوشیده شده است.
رفع عیب: بر اثر رسوب املاح آب، قسمت اعظم حرارت تولید شده توسط المنت صرف گرم کردن توده های آهکی خواهد شد و این امر ازدیاد دمای آب را مختل می سازد. به همین دلیل رسوب زدایی المنت در آبگرمکن های برقی الزامی است. در برخی موارد حجم رسوبات بر روی المنت به حدی است که مانع خروج آن از مخزن آبگرمکن می شود. ناچار خواهید بود بازوهای المنت را توسط کمان اره قطع کنید (تا المنت و رسوبات آن به کف مخزن سقوط کند) و المنت جدید در محل خود مستقر شود.

عیب ۹: دمای آب بسیار زیاد است اما عقربه های حرارت سنج بر روی صفر قرار دارد.
علت: حرارت سنج خراب است.
رفع عیب: در این وسیله از فنر مارپیچ استفاده شده که از یکسو به بدنه آبگرمکن و از سوی دیگر به عقربه متصل است. با افزایش دمای آب و در نتیجه ی آن، (گرم شدن بدنه آبگرمکن) فلز مارپیچ منبسط شده و موجب حرکت عقربه بین اعداد صفحه نشان دهنده می شود. این فلز بر اثر حرارت و رطوبت، به تدریج فرسوده شده و در نهایت موجب قطع ارتباط بین افزایش دمای آب و حرکت عقربه خواهد شد. خصوصا حرارت سنج را در موارد مذکور تعویض می کنند.

آموزش های بیشتر و مطالب مرتبط :

User Review


۵
(۱ vote)

درباره : برق

محاسبات سیم هادی خط انتقال 132 کیلوولت دو مدارهمحاسبات سیم هادی خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت دو مداره

پروژه خط اختصاصی دو مداره ۱۳۲ کیلوولت سربندر – منصوری به طول تقریبی ۴۵ کیلومتر ، به منظور برق رسانی به سایت تاسیسات میدان نفتی منصوری از پست ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت.

محاسبه جریان مجاز هادی با توجه به ظرفیت حرارتی آن

جریان مجاز هادی عبارت از جریانی است که بطور دائم می‌تواند از هادی عبور کرده و هیچگونه تغییر در مشخصات فیزیکی و الکتریکی هادی بطور ماندگار ایجاد ننماید. عبور جریان از هادی موجب تلفات اهمی بصورت گشته و همچنین هادی می‌تواند ازطریق تشعشع خورشید نیز انرژی حرارتی کسب کند که مجموع این دو انرژی باعث بالا رفتن درجه حرارت هادی می‌گردد. تلفات فوکو و هیسترزیس نیز می‌تواند بعنوان منشأ‌ دیگری برای بالا رفتن درجه حرارت هادی مطرح می‌شود ولی بعلت ناچیز بودن از اثر آن صرفنظر می‌گردد.

 

پدیده کرونا

در انتخاب هادی مناسب برای خطوط انتقال نیرو باید پدیده کرونا را مورد بررسی قرار دهیم، بدلیل اینکه افزایش گرادیان ولتاژ بر روی سطح یک هادی بیش از قدرت شکست الکتریکی هوا موجبات تخلیه الکتریکی در هوای اطراف هادی را فراهم می‌آورد، این تخلیه در هوای اطراف هادی سبب ایجاد هاله‌‌ای نورانی بنفش‌ رنگ، نویز صوتی، نویز رادیویی، لرزش هادی و همچنین در فضای اطراف هادی ایجاد گاز ازن می‌نماید و نهایتاً تلفات کرونا را سبب می‌شود. در طراحی خطوط انتقال بدلیل اثرات منفی فوق باید سعی در کاهش پدیده کرونا تا حدامکان نمود، گرچه کرونا بر میرایی موج‌های ولتاژ ضربه‌ای که در اثر کلیدزنی با رعد و برق در خط ایجاد می‌گردند، موثر است.

در عمل استفاده از هادی های با قطر بالا و یا کاربرد مجموعه‌های هادی در یک فاز و بصورت باندل باعث افزایش ولتاژ شروع کرونا (کاهش گرادیان پتانسیل در سطح هادی) شده و در نتیجه تلفات انرژی را کاهش می‌دهد.

افزایش فاصله بین هادی‌های خط با برج و زمین باعث کاهش تلفات کرونا می‌گردد که این امر نسبت به افزایش هزینه تجهیزات خط در اثر افزایش طول بازوهای برج و در نتیجه افزایش نیروهای مکانیکی و بارهای اضافی و همچنین ازدیاد عرض برج و نیاز به افزایش حریم و باند مسیر در سراسر طول خط انتقال مقرون به صرفه نیست.

 

 

فهرست مطالب محاسبات سیم هادی خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت دو مداره

فصل اول : مشخصات پروژه

۱-۱- مشخصات عمومی پروژه

۱-۲- آمار هواشناسی منطقه

فصل دوم : محاسبات الکتریکی مربوط به سیم هادی

۲-۱- مشخصات هادی انتخابی

۲-۲- محاسبه جریان مجاز هادی با توجه به ظرفیت حرارتی آن

۲-۳- محاسبه جریان اتصال کوتاه قابل تحمل هادی

۲-۴- تعیین پارامترهای الکتریکی خط

۲-۵- بررسی جریان عبوری مجاز از نقطه نظر افت ولتاژ

۲-۶- بررسی پدیده کرونا

۲-۷- تلفات اهمی

۲-۸- تلفات انرژی سالیانه

۲-۹- محاسبه حداکثر توان انتقالی، قدرت طبیعی و قدرت راکتیو شارژ خط

 

مطالب مرتبط :

پروژه تاثیر شرایط محیطی بر هادی های شبکه

استاندارد کابل های شبکه

پروژه بررسی سیستم های انتقال و توزیع شبکه های هوایی

پروژه بررسی کابل در شبکه توزیع قدرت

محاسبه سطح مقطع کابل به همراه مثال

پروژه بررسی کابل

پروژه بررسی نسل جدید هادی های خطوط انتقال

کتاب طراحی خطوط انتقال برق (نوحی)

پروژه بررسی انواع خطوط انتقال و توزیع

پروژه تجهیزات خطوط انتقال

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود محاسبات سیم هادی خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت دو مداره

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۱MB

homeمنبع : وبسایت تخصصی برق برق تهران جنوب

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

محاسبات سیم هادی خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت دو مداره

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

درباره : برق

چگونه دوربین سلفی گوشی گلکسی نوت ۵ را تعویض کنیم

چنانچه به دنبال تعویض دوربین سلفی گوشی گلکسی نوت ۵ خود هستید این مقاله را دنبال کنید تا به صورت کامل و به کمک تصاویر با نحوه تعویض آشنا شوید.

اگر به دنبال یادگیری عملی و ورود به بازار کار هستید دوره های آموزش تعمیرات موبایل را دنبال نمایید

قدم اول

با استفاده از سوزن مخصوص خارج کننده سیم کار سینی یا خشاب سیم کارت را به بیرون هدایت کنید.

نحوه تعویض دوربین سلفی گلکسی نوت 5

قدم دوم

قلم گوشی را از قسمت پایین گوشی خارج نمایید.
خارج کردن قلم گوشی

قدم سوم

با استفاده از یک سشوار و یا هیتر مخصوص به قسمت پشتی گوشی گرما بدهید.اگر از سشوار استفاده میکنید گرمادهی را به صورت ملایم با فاصله ۱۰ و مدت زمان ۲ الی ۳ دقیقه انجام دهید.

از جام مکش برای کشیدن پشت گوشی استفاده کنید ، جام مکش را به قسمت پایینی و پشت گوشی قرار داده و با فشار یکسانی به بالا بکشید تا شکافی بین بدنه و پشت گوشی ایجاد شود.

با استفاده از یک وسیله پلاستیکی و قرار دادن آن در داخل شکاف از چسبیدن مجدد جلوگیری نمایید.این کار را در لبه های مختلف گوشی تکرار نمایید.

قسمت پشتی گوشی را از گوشی جدا کرده و در جای مناسبی نگه دارید.
گرما دهی به پشت گوشی
گرما دهی به پشت گوشی

قدم چهارم

۲۰ پیچ را که در شکل مشخص شده اند برای جداسازی قسمت میانی گوشی باز نمایید.
باز کردن پیچ

قدم پنجم

قسمت میانی را مطابق شکل در دست بگیرید و به گونه ای بر روی نقطه مشخص شده فشار وارد نمایید تا قسمت میانی از بدنه گوشی فاصله بگیرد.

با اعمال فشار قسمت میانی را از بدنه اصلی گوشی جدا نمایید.

در حین انجام عملیات مراقب باشید که به گوشی آسیب نرسد.

جداسازی قسمت میانی

قدم ششم

قسمت اتصال باطری را با استفاده از ابزار پلاستیکی از روی برد جدا نمایید.

لبه باطری را گرفته وباطری را از گوشی جدا می نماییم.
جداسازی باطری گوشی

قدم هفتم

دو سیم اتصال آنتن را از بدنه گوشی جدا کرده و آنتن را جدا می نماییم.

مراقب باشید در حین جداسازی آنتن و اتصال ها آسیبی به آنها نرسد.

با توجه به تصویر ب چهار اتصال دهنده ای را که در تصویر به رنگ قرمز مشخص شده را جدا نمایید.
جداسازی آنتن
جداسازی آنتن

قدم هشتم

لبه مادربرد را گرفته و به بالا بکشید طبق تصویر عمل نمایید.

اتصال دهنده USB را از قسمت پایین برد با استفاده از ابزار پلاستیکی جدا نمایید تا برد کاملا آزاد شود.

با توجه به اینکه دوربین روی برد قرار گرفته ادامه کار بر روی برد انجام می شود.

جداسازی مادربرد
جداسازی مادربرد

قدم نهم

در این مرحله اتصال دهنده دوربین اصلی را از روی برد با نوک ابزار پلاستیکی به بالا فشار می دهیم تا از روی برد جدا شود.

دوربین اصلی رااز روی برد جدا می کنیم.
جداسازی دوربین اصلی
جداسازی دوربین اصلی

قدم دهم

اتصال دهنده دوربین سلفی را از قسمت بالایی مادربرد آزاد می کنیم.

کار تمام است و میتوانید دوربین را تعویض نمایید برای بستن گوشی هم تمامی مراحل را از انتها به ابتدا دنبال نمایید.
جداسازی دوربین سلفی
جداسازی دوربین سلفی
مطالب مرتبط

نحوه تعویض دکمه پاور گلکسی نوت ۵

 

User Review


۵
(۱ vote)

درباره : برق

توستر چیست؟

از توستر به منظور گرم نمودن نان قبل از صرف مواد غذایی مختلف مانند ساندویچ و … استفاده می شود. البته کاربرد این وسیله برقی چندان متداول نیست و اغلب در اغذیه فروشی ها، رستوران ها و … مورد استفاده قرار می گیرد.
حرارت در توستر به وسیله عبور جریان الکتریکی از مقاومت های سیمی تخت (از جنس کرم نیکل و یا کرم آلومینیوم) ایجاد می شود. جهت دستیابی به حرارت یکنواخت در توستر دو تدبیر همزمان به کار رفته است:
اولاً به جای سيم المنت مفتولی از سیم المنت تخت استفاده شده دومأ تمرکز المنت ها در لایه های بالایی توستر به مراتب کمتر از لایه های پایینی است. زیرا حرکت حرارت همواره به طرف بالاست و اگر مقدار المنت به کار رفته در سطح فوقانی توستر درست به اندازه مقدار المنت در لایه های تحتانی باشد، حرارت المنت های بالایی به اضافه گرمایی که از المنت های پایینی به سطح بالای توستر می رسد، نان را می سوزاند (البته منظور، آن قسمت از نان است که در قسمت بالای توستر قرار می گیرد). از این رو در بالای دستگاه، تمركز المنت های تخت کاهش یافته است. المنت های تخت در توستر به دور صفحات میکا پیچیده شده تا از بدنه به طور کامل عایق شوند
(شکل ۱۱-۱)

نحوه تعمیرات توستر
شکل ۱۱-۱: المنت های تخت پیچیده شده دور صفحات میکا

 

۱۱ – ۱ نان در توستر چگونه داغ می شود؟

ابتدا دوشاخه دستگاه به برق متصل شده و سپس نان درون زبانه های مخصوص قرار می گیرد و اهرم را به طرف پایین فشار میدهیم.
با این حرکت اولأ نان به طرف پایین حرکت کرده و با درگیر شدن اهرم با یک زبانه مخصوص در همان حالت استقرار می یابد. دوماً به حرکت سیلندر به طرف پایین، چند فنر فشرده شده و نیروی لازم جهت بازگرداندن نان به بیرون از دستگاه فراهم می آید. ثالثاً رسیدن سیلندر به انتهای مسیر حرکت خود، موجب بسته شدن کنتاکت های ترموستات می شود و به این طریق جریان در المنت های تخت جاری و موجب ایجاد حرارت می شود و عمل داغ نمودن تان آغاز خواهد شد.
ترموستات یک کلید اتومات حرارتی است که از آن به منظور کنترل حرارت تولید شده در المنت ها استفاده می شود. جهت اطلاع از چگونگی عملکرد و خود کلید اتومات حرارتی به مبحث سماور برقی رجوع فرمایید.
معمولا ترموستات در توستر قابل تنظیم است و با حرکت ولوم می توان به حرارت مورد نیاز دست یافت. حرارت المنت، نوار ترموستات را خمیده کرده و موجب خواهد شد تا بازوی فشاردهنده ی اتصال رله مغناطیسی، قدری در جهت فلش حرکت کند (شکل ۱۱-۲)

اجزاء توستر
شکل ۱۱-۲: اجزاء توستر

با افزایش دما در توستر، بازوی فشاردهنده، به اهرم کلید مخصوص رله فشار آورده و کنتاکت ها را به یکدیگر متصل می سازد. با برقدار شدن رله مغناطیسی، زبانه ای که سیلندر را در پایین مستقر نموده، جذب می شود و با آزاد شدن سیلندر، نیروی فنرهای متراکم، آن را به طرف بیرون از توستر هدایت می کند. با حرکت سیلندر به طرف بالا، ترموستات کاملاً باز شده و ارتباط الکتریکی اجزاء مدار نیز قطع می شود.

۱۱-۲ نکات مهم در استفاده از توستر

۱- خرده های تان را به طور مداوم از توستر خارج کنید.
۲- از توستر جهت داغ نمودن مقدار زیاد نان در یک مرحله کاری استفاده نکنید.
۳- هر نوع اتصال بدنه در توستر را جدی تلقی نمایید و به جستجو و رفع عیب بپردازید.
۴- در صورت سقوط توستر، قبل از اتصال به برق، صحت قطعات آن را بررسی کنید.
۵- در صورت زخمی بودن سیم رابط دستگاه، سریعا آن را تعویض نمایید.

۱۱-۳ عیب یابی در توستر

عیب ۱: توستر روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: وسیله برقی دیگری را در پریز موردنظر مورد آزمایش قرار دهید. در صورت عملکرد صحیح دستگاه مشکل از پریز نیست، در غیر این صورت عیب را در پریز بررسی و رفع نمایید.
همچنین در صورت دسترسی به ولتمتر و یا آومتر (قسمت ولتاژ آومتر)، می توانید ولتاژ پریز را اندازه بگیرید. در صورت سالم بودن پریز، عقربه منحرف شده و ۲۲۰ ولت را نشان میدهد. در غیر این صورت رفع عیب از پریز الزامی است.
علت ۲: دوشاخه و یا سیم رابط خراب است.
رفع عیب: در صورت مشاهده لهیدگی در سیم رابط، بی شک مشکل از آن است و باید سیم تعویض شود. اگر در سیم رابط لهیدگی وجود ندارد بهتر است دستگاه را از برق جدا نموده و سپس ورودی های داخل آن را به یکدیگر متصل و رابط های اهم متر را به دو شاخه وصل کنید ( Rx1)..
در صورت سالم بودن دوشاخه و سیم رابط، عقربه سریع منحرف می شود. در غیر این صورت باید ابتدا دوشاخه بررسی و سپس آن را تعویض کنید. اگر مشکل حل نشد و برق همچنان به مصرف کننده نمی رسد، سیم رابط را نیز تعویض نمایید. در هنگام تهیه دوشاخه و سیم رابط به جریان مصرفی توستر توجه شود (مبحث ۱-۷)
علت ۳: ترموستات خراب است.
رفع عیب: در پوش تحتانی توستر را به آرامی باز کنید و ترموستات را از محل استقرارش خارج ساخته و پس از قطع ارتباط هادی ها با ترموستات، رابط های آومتر (R * 1)را به آن متصل سازید. با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه های ساعت، عقربه آومتر منحرف شده و در حدود صفر می ایستد و با حرکت ولوم در جهت عکس، عقربه به منطقه بی نهایت بازمی گردد. در غیر این صورت ترموستات خراب است و باید تنظیم و یا تعویض شود.
علت ۴: فیوز محافظ دستگاه سوخته است.
رفع عیب: در بعضی از توسترها، به منظور حفاظت دستگاه از فیوز شیشه ای متناسب با جریان کششی آن بهره می برند. در صورت سوختن فیوز، شیشه آن کاملا سیاه می شود. البته می توان صحّت فیوز را توسط آومتر
(R * 1) نیز بررسی نمود. سیم های رابط یا حداقل یکی از سیم های متصله به فیوز را از آن جدا ساخته و سپس رابط های آومتر را به دو پایه فیوز متصل سازید. در صورت سالم بودن فیوز، عقربه منحرف شده و صفر را نشان میدهد. در غیر این صورت باید فیوز با مشابه خودش تعویض شود (جریان الکتریکی نوشته شده بر روی فیوز جدید، برابر جریان کاری فیوز معیوب باشد).
علت ۵: المنت ها قطع شده اند.
رفع عیب: معمولا توستر از چند مدار ساده که نهایتا به صورت موازی به یکدیگر متصل می شوند تشکیل شده است. قطع همزمان همه المنت ها قدری محال به نظر می رسد مگر آن که بر روی توستر آب ریخته شده و یا توستر از محلی سقوط کند. در این صورت لازم است مدار توستر به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
علت ۶: مدار توستر در داخل دستگاه قطع است.
رفع عیب: عدم کارکرد دستگاه می تواند به واسطه جدا شدن یکی از سیم های اصلی مدار از محل اتصال خود باشد. از این رو پس از باز شدن دستگاه از استقرار همه سیم ها در محل اصلی خود اطمینان حاصل کنید.

* برای آموزش های بیشتر و آموزش تعمیرات لوازم خانگی به صورت عملی در کارگاه های آموزشی با ما همراه شوید.
عیب ۲: به محض روشن کردن توستر، فیوز منزل برق را قطع می کند.
علت ۱: سیم های اصلی از جای خود خارج شده اند.
رفع عیب: در صورت وارد آمدن ضربه به توستر و یا سقوط آن، یکی از سیم های اصلی از محل استقرار خود خارج شده و به سیم های دیگر برخورد خواهد نمود که در صورت اتصال مجدد سیم به محل استقرارش، این عیب برطرف می شود.
علت ۲: عایق سیم ها سوخته اند.
رفع عیب: در توستر، همه هادی ها از دورن عایق های نسوز (مبحث سماور برقی) عبور داده شده اند ولیکن بر اثر کار مداوم، به تدریج این عایق ها از میان رفته و عایق خود سیم ها نیز می سوزند. در نتیجه زمانی فرا خواهد رسید که در اثر برخورد هادی های بدون عایق به یکدیگر، اتصال کوتاه رخ دهد. هادی ها را به همراه عایق های نسوز تعویض نمایید.

عیب ۳: پس از داغ شدن نان، سیلندر به طرف بالا نمی آید.
علت : قسمت مکانیکی دستگاه معیوب است.
رفع عیب: دستگاه را از برق خارج ساخته و سپس قسمت تحتانی آن را باز کنید. سیلندر را با دست فشار دهید تا در زبانه مخصوص مستقر شود. حال زبانه را با دست بکشید.
در این حالت باید انرژی فنرها، سیلندر را به طرف بالا برگرداند. در غیر این صورت قطعات مکانیکی را بررسی کنید تا مشکل، مشخص و برطرف شود.
علت ۲: سیم پیچ رله ی مغناطیسی سوخته است.
رفع عیب: پس از باز کردن درپوش دستگاه، سیلندر را به پایین فشار دهید تا در میان زبانه مستقر شود. حال توسط سیم رابط، مستقیما ۲۲۰ ولت را به سیم پیچ رله متصل نمایید. اگر رله سالم باشد بلافاصله زبانه مخصوص جذب شده و سیلندر به بالا بازگردانده می شود در غیر این صورت باید رله مغناطیسی تجدید سیم پیچی شود.

عيب ۴: از توستر خروج دود دیده می شود.
علت ۱: سینی زیر توستر پر از خرده نان است.
رفع عیب: سینی را از توستر خارج نموده و نان های خرد شده را تخلیه کنید تا عیب برطرف گردد.
علت ۲: تکه ای از نان به صفحه المنت چسبیده است.
رفع عیب: صفحات المنت را از وجود خرده نان تمیز نمایید تا عیب برطرف شود.

عیب ۵: از توستر بوی سوخت لاستیک به مشام می رسد.
علت: وارنیش ها از بین رفته اند.
رفع عیب: به واسطه دمای زیاد محیط توستر، همه هادی ها مجهز به وارنیش (عایق محافظ نسوز) هستند. با این وجود پس از مدتی وارنیش ها به تدریج مقاومت خود را در برابر حرارت از دست داده و از بین می روند. در این زمان عایق سیم ها شروع به سوختن می کند که اگر به موقع نسبت به تعویض وارنیش ها اقدام نشود، احتمال وقوع اتصال بدنه و یا اتصال کوتاه بسیار زیاد است.

آموزش های بیشتر و مطالب مرتبط :

User Review


۵
(۱ vote)

درباره : برق
صفحات سایت