دانشجویان ارشد برق تهران جنوب | دانلود آهنگ جدید


کولر گازی از جمله وسایل برقی است که در برخی از مناطق جهان بالاخص مناطق حارّه­ای بشدت مورد استقبال قرار گرفته است. بدون استفاده از کولر ، تحمل دمای زیاد در فصول گرم سال دشوار بنظر میرسد. علیرغم عملکرد بظاهر یکسان کولرهای آبی و گازی ، راندمان در دستگاه بهیچ وجه قابل قیاس نیست زیرا کولر آبی در راستای خنک کنندگی محیط ، رطوبت را بشدت افزایش میدهد و این امر بتدریج سلامت انسان را تحدید نموده و منشاء بروز برخی از بیماریهای مفاصل استخوانی می شود. اصولا بهمین دلیل در مناطق مرطوب ، استفاده از کولر آبی عملا غیر ممکن است. کاهش دما و خنک کنندگی محیط توسط کولر گازی کیفیت بسیار مطلوبی دارد و اگر تفاوت قیمت آن نسبت به کولر آبی فاکتور تعیین کننده ای نبود ، کاربرد کولرهای آبی تا حدود بسیار زیادی محدود میشد.

۱ – ۱۸ – ساختمان کولرهای گازی

کولرهای گازی ، همچون بسیاری از وسایل برقی ، دارای دو جزء اساسی است:

اجزاء مکانیکی و اجزاء الکتریکی.

از آنجا که عناصر تشکیل دهنده کولر گازی شباهت بسیار زیادی به اجزاء بکار رفته در یخچال دارد ، از توضیح اجمالی آنها صرفنظر شده و صرفاً به ساختمان و عملکرد هر یک اشاره ای شده است. جهت آشنایی بیشتر می توانید به مبحث یخچالهای خانگی (فصل پانزده) رجوع نمائید.

۱ – ۱ – ۱۸ – اجزاء مکانیکی کولر گازی

منظور از اجزاء مکانیکی  ، قطعاتی است که کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا با ایجاد مسیر حرکت گاز ، سرما سازی را بوجود آورند. بدیهی است بروز عیب در هریک از قطعات مذکور ، تولید سرما در کولر را شدیداً تحت تأثیر قرار میدهد. این عناصر به اختصار عبارتند از:

۱ -کمپرسورکولر

کمپرسور کولر نیز دو جزء مکانیکی و الکتریکی دارد. به قسمت الکتریکی آن موتور گفته می شود ولی ترکیب الکترو موتور با سایر اجزاء ، کمپرسور را بوجود می آورد. کمپرسورهای متداول در کولر گازی به دو شکل طراحی و ساخته می شوند.

یک نوع از این کمپرسورها (شکل ۱-۱۸) به نوع دورانی (رتوری) مشهور است. با اتصال برق به موتور الکتریکی کمپرسور ، روتور به دوران در آمده به واسطه حالت خاصی که دارد ، گاز را از مسیر برگشت (پس از سرماسازی) مکیده و با فشار ، وارد مسیر رفت می کند. به این ترتیب عمل تولید سرما در کولر مداوماً ادامه خواهد داشت.

نوع دیگر کمپرسور رایج در کولرهای گازی ، نوع پیستونی است که شباهت بسیار زیادی به موتورهای پیستونی به کار رفته در اتومبیل دارد. با این تفاوت که نیروی محرکه پیستون در اتومبیل ، احتراق بنزین است اما در کمپرسور کولرگازی این نیرو توسط انرژی الکتریکی حاصل می شود (شکل ۲- ۱۸ ).

نحوه تعمیرات کولر گازی

شکل ۱-۱۸: کمپرسور دورانی (رتوری)                                 شکل ۲-۱۸: کمپرسور پیستونی

۲- کندانسور (رادیاتور):

گاز سرماساز در کمپرسور تحت فشار قرار میگیرد تا بتواند مسیر گردش خود را در مجموعه مکانیکی کولر پشت سر نهد. افزایش دمای گاز پس از کمپرسور ، امری بدیهی است و اگر این دما به شکلی از آن سلب نشود ، سرماسازی کیفیت مطلوبی نخواهد داشت. به همین منظور قبل از وارد شدن گاز تحت فشار قرار گرفته در مسیر مکانیکی کولر ، آن را از کندانسور عبور میدهند و چون این قسمت از کولر تحت فشار هوایی است که از چرخش پروانه فن حاصل می شود ، مقدار زیادی از دمای گاز کاسته خواهد شد.

٣- فیلتر (درایر):

گاز سرماساز پس از کندانسور و کاهش نسبی دما از درایر عبور می کند تا جرمهای داخلی لوله های کندانسور و رطوبت گاز به طور کامل از آن جدا شود و گاز خالص و خشک وارد مسیر سرماسازی شود.

۴- اواپریتور

اواپریتور کولرگازی با اواپریتور یخچال تا حدود زیادی متفاوت است. زیرا در یخچال ، اواپریتور محل تولید یخ و انجماد مواد غذایی است در حالی که اواپریتور کولرگازی ، محیطی بسیار سرد ، در مسیر گردش گاز است. معمولاً لوله های اواپریتور را در عموم وسایل سرماساز از آلومینیوم می سازند تا انتقال سرما در آن به سهولت انجام شود. گاز سرماساز با رسیدن به این قسمت از کولرگازی ، به حالت تبخیر در آمده و تولید سرما می کند و هوای متراکم به وجود آمده توسط چرخش پروانه فن ، سرمای حاصله را به سمت خارج از کولر گسیل می دارد و به این ترتیب پس از مدتی دمای محیط کاهش یافته و خنک می شود.

۵ – پروانه های کولرگازی

کولرهای گازی به طور عموم دارای دو پروانه هستند که بر روی شافت موتور سوار شده اند. پروانه اواپریتور از مجرای ورودی ، هوا را مکیده و با فشار روانه لوله های سرد آلومینیومی اواپریتور می کند تا سرمای کولر وارد محیط شود. پروانه کندانسور عمل مشابه را در جهتی عکس انجام می دهد. یعنی با مکش هوا از مسیر ورودی ، آن را با فشار به سمت کندانسور روانه می کند تا اندکی از دمای گاز تحت فشار قرار گرفته (که با ورود به کندانسور موجب ازدیاد دمای آن شده) کاسته شود. طبیعی است که هوای دمیده شده به کندانسور ، پس از آن بسیار گرم خواهد بود. این هوا به سمت بیرون از محیط منزل و یا اداره روانه می شود.

۶- لوله کاپیلاری (لوله مویی)

این لوله که طول و قطر آن متناسب با قدرت کولر متفاوت است ، وظیفه تبدیل گاز به حالت مایع و حمل آن تا ابتدای اواپریتور را بر عهده دارد. لوله مویی عموماً از جس مس ساخته می شود. این لوله حد فاصل بین خروجی درایر تا ابتدای اواپریتور قرار دارد.

۷- سینی زیر کولر

در مواردی که شارژ گاز سرماساز در کولر بیش از مقدار لازم صورت گرفته و یا دمای ترموستات با گرمای محیط تناسب نداشته باشد و… بر روی لوله های آلومینیومی اواپریتور ، ذرات یخ ایجاد شده و در زمان استراحت کولر (زمان اتومات ترموستات) ، براثر ازدیاد دما ذوب میشوند.

آب ایجاد شده از ذوب برفکهای اواپریتور بر روی سینی ریخته می شود. در قسمتی از سینی کولر ، محل خروج آب مذکور تعبیه شده است.

معمولاً سینی زیر کولر را رنگ می زنند تا در برابر فرسایش ناشی از شرایط جوی از مقاومت بیشتری برخوردار باشد. توسط یک شیلنگ ، آب سینی را به خارج از کولر هدایت می کنند.

محل خروج آب داخل سینی

شکل ۳-۱۸: محل خروج آب داخل سینی

۸- خروجی هوای سرد و فیلتر مربوطه

در اکثر کولرهای گازی ، هوای سرد از قسمت جلوی کولر خارج می شود و جهت جلوگیری از ورود ذرات غبار به داخل مسير ، هوای سرد را از یک فیلتر اسفنجی عبور می دهند (شکل ۴-۱۸).

خروجی هوا و فیلتر مربوطه

شکل ۴-۱۸ : خروجی هوا و فیلتر مربوطه

شکل ۵-۱۸

۲ – ۱ – ۱۸ – اجزای الکتریکی کولر گازی

عناصر الکتریکی کولرهای گازی عبارتند از موتور الکتریکی – رله – اورلود – ترموستات – موتور فن – کلید چند حالته (مختص موتور فن)- لامپ خبر – خازن راه انداز – کلید اصلی کولر.

از آنجا که اکثر عناصر مذکور در مبحث یخچال به طور کامل مورد شرح قرار گرفت ، در این مبحث به صورت بسیار خلاصه به آنها پرداخته ایم و تعمیرات برد کولر گازی بصورت مفصل در کلاس تعمیرات لوازم خانگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱- موتور الکتریکی

موتور الکتریکی کولر از نوع موتور آسنکرون است با دو سیم پیچ اصلی و کمکی که در لحظه آغازین حرکت و به منظور دستیابی به بیشترین مقدار گشتاور ، هر دو سیم پیچ با یکدیگر در مدار قرار دارند و پس از راه­اندازی کولر ، سیم پیچ کمی توسط رله از مدار خارج می شود. پس از استارت و با حرکت روتور ، گاز سرماساز از مسیر برگشت مکیده شده و پس از آنکه در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت ، به مجموعه مکانیکی کولر تزریق می شود تا در جای خود تولید سرما نماید.

۲- رله

رله از جمله عناصری است که وجود آن در مجموعه الکتریکی اکثر ماشینهای سرماساز ، حیاتی است و هر گونه عیب در عملکرد و یا ساختمان آن ، دستگاه را دچار مشکل جدی خواهد نمود. به کمک رله هر دو سیم پیچ اصلی و کمکی در لحظه استارت در مدار بوده و پس از آن ، سیم پیچ کمکی از مدار جدا می شود.

۳- اورلود

اورلود علاوه بر جریان کششی موتور ، حرارت داخل کمپرسور را نیز تحت کنترل خود دارد و به هر دلیل ، هر یک از دو مورد مذکور از حد معینی تجاوز نماید ، اورلود تحریک شده و مدار الکتریکی کمپرسور را باز خواهد نمود. مادامی که عیب در مجموعه کولر وجود داشته باشد ، راه اندازی آن به واسطه وجود اورلود غیر ممکن خواهد بود. بدیهی است حساسیت بی مورد اورلود به عبور جریان و یا افزایش دما ، می تواند منجر به بروز عیوب جدی در کار دستگاه گردد.

۴- ترموستات

به کمک ترموستات ، تولید سرما در کولر کنترل می شود. از آنجا که لوله بلوی ترموستات ، مماس با  اواپریتور قرار دارد ، ازدیاد سرما ، گاز داخل لوله بلو و در نتیجه گاز درون مجموعه لوله مویی و فانوسک ترموستات را تحت تأثیر قرار داده و موجب عملکرد اتومات کلید ترموستات می شود. بدیهی است با افزایش دما و انبساط فانوسک بر اثر افزایش حجم گاز ، کلید ترموستات مجددا به حالت بسته در آمده و سرماسازی کولر مجددا آغاز خواهد شد.

محل قرارگیری لوله بلوی ترموستات

شکل ۶-۱۸: محل قرارگیری لوله بلوی ترموستات

۵ – موتور فن

از آنجا که نیاز به هوای خنک در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است ، موتور فن یا به عبارتی موتوری که قرار است هوای لازم جهت وزیدن به اواپریتور را تأمین کند نیز چند سرعته است. این موتورها که در واقع در گروه موتورهای آسنکرون (مبحث ۲-۱۲-۱) قرار دارند ، یک سیم مشترک و بازای تعداد دورشان ، دارای سر سیم های خروجی از موتور هستند.

۶- کلید چند حالته (کلید فن)

توسط این کلید به سرعتهای مختلف فن ، فرمان داده می شود. این کلید تا حدودی یادآور کلید چند حالته پنکه سقفی است با این تفاوت که در ساختمان این کلید از سیم پیچ با خروجیهای متفاوت استفاده نشده است.

کلید چند حالته فن

شكل ۷-۱۸: کلید چند حالته فن

۷- لامپ خبر

توسط این لامپ ، حالت کار کمپرسور مشخص می شود. در اکثر کولرهای گازی لامپ خبر را با کمپرسور در حالت موازی قرار میدهند تا روشن شدن آن ، بیانگر تولید سرما در کولر باشد و خاموشی آن نیز ، اتومات ترموستات را نشان دهد. جایگاه لامپ خبر در قسمت تابلوی برق کولر گازی است.

۸- تابلوی برق کولر گازی

در این قسمت معمولاً ولوم ترموستات – کلید چند حالته فن – کلید اصلی دستگاه – لامپ خبر قرار داده می شود. در شکل ۸-۱۸ تابلوی برق کولرگازی ناسیونال نشان داده شده است.

تابلوی برق کولر گازی

شکل ۸-۱۸. تابلوی برق کولر گازی

۲ – ۱۸ – نکات مهم در استفاده از کولرگازی این نکات بسیار کلیدی در آموزش نصب کولر گازی هستند.

۱- دو شاخه: سیم رابط و پریز کولر را همواره متناسب با جریان مصرفی دستگاه انتخاب کنید (جریان مصرفی کولر نسبتا زیاد است). دقّت در انتخاب وسایل مذكور فوق العاده ضروری است.

۲- بهتر است جهت حفاظت از دستگاه یک فیوز مستقل در نظر گرفته شود.

۳ – از آنجا که بدنه کولر به طور مداوم در دسترس انسان قرار ندارد ، اِرت آن چندان ضروری به نظر نمی رسد با این حال توصیه می شود ، آن را به یکی از روشهای حفاظتی مبحث ۶-۱ مجهز نمایید.

۴- سینی زیر کولر را رنگ آمیزی کنید تا دوام آن افزایش یابد.

۵ – محل نصب کولر را به گونه ای در نظر بگیرید تا از تابش مستقیم نور آفتاب و یا باران مصون باشد.

۶- همواره ترموستات را بر روی دمای مناسب و مورد نیاز قرار دهید تا از مصرف بی رویه برق و یا استهلاک بی مورد کولر جلوگیری شود.

۷- با آغاز فصل گرما و قبل از راه اندازی دستگاه ، شخصاً و یا توسط تعمیرکار مجرب ، اجزاء مکانیکی و الکتریکی کولر را مورد بازدید قرار دهید و پس از خاک گیری و بررسی مسیر خروجی آب سینی ، دستگاه را در محل مورد نظر نصب و روشن نمایید.

۸- تا آنجا که ممکن است از کولر در ساعات اولیه شب استفاده نکنید زیرا در این ساعات ولتاژ کمترین سطح ممکنه را داراست و این مسئله ، کمپرسور را تحت فشار قرار داده و از عمر و دوام آن کاسته خواهد شد.

۳- ۱۸ – مدار الکتریکی کولرهای گازی

دیاگرام سیم بندی کولر گازی

شکل ۹- ۱۸ : دیاگرام سیم بندی کولر گازی

دیاگرام سیم بندی کولر گازی هیتاچی

شکل ۱۰ – ۱۸: دیاگرام سیم بندی کولر گازی هیتاچی

نقشه سیم بندی کولر گازی روسی

شکل ۱۱-۸ : نقشه سیم بندی کولر گازی روسی

نقشه سیم بندی کولر گازی ناسیونال

شکل ۱۲- ۱۸ : نقشه سیم بندی کولر گازی ناسیونال

نقشه سیم بندی کولر گازی شارپ مدلهای

شکل ۱۳- ۱۸ : نقشه سیم بندی کولر گازی شارپ مدلهای :

[AF – ۱۸۰۰MI , AF – ۱۸۰۰ MS]

[ AF – ۱۳۰۰ MH , AF – ۲۴۰۰ MC … AF- 240 H0MC ]

نقشه سیم بندی کولر گازی

شکل ۱۴- ۱۸ : نقشه سیم بندی کولر گازی

نقشه سیم بندی کولز گاری توشیبا

شکل ۱۵ – ۱۸ : نقشه سیم بندی کولز گاری توشیبا

نقشه سیم بندی کولز گازی وستینگهاوس

شکل ۱۶ – ۱۸ : نقشه سیم بندی کولز گازی وستینگهاوس

 

۴ – ۱۸ – چگونگی ایجاد سرما توسط کولر گازی این مبحث به صورت کامل در کلاس تعمیرات کولر گازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به طور کلی می توان گفت در عموم وسایل سرماساز همچون کولرگازی – یخچال – فریزر – آب سرد کن … از اصول مشابهی استفاده شده است. در واقع فوران گاز مایع و تبدیل آن به حالت گاز تولید سرما می کند و این اصل در کولر گازی به شرح زیر اعمال شده است. با روشن شدن کولر ، کمپرسور گاز را از لوله مکش مکیده و پس از آنکه تحت فشار قرار گرفت ، روانه لوله رفت می سازد.

و بدیهی است دمای گاز به هنگام خروج از کمپرسور زیاد است و این از خصوصیات طبیی گازهاست که هر گاه تحت فشار قرا رگرفته و فشرده شوند ، دمای آنها افزایش می یابد و اگر این فشار از حد معینی تجاوز کند ، گاز به حالت مایع تبدیل خواهد شد.

به وسیله کندانسور (پس از کمپرسور) و تحت هوایی که به وسیله چرخش پروانه مربوطه ایجاد می شود اندکی از دمای گاز کاسته شده و روانه فیلتر می شود تا رطوبت و یا رسوباتی را که احتمالا از جداره های داخلی لوله های کندانسور جدا شده اند از آن گرفته شود.

پس از فیلتر و تحت فشار کمپرسور ، گاز وارد لوله مویی شده و از آنجا که سطح مقطع لوله مویی بسیار محدود است ، فشار وارده بر گاز افزایش یافته و آن را به مایع تبدیل می کند. پس از این قسمت گاز وارد لوله های آلومینیومی اواپریتور شده و با استفاده از محیط باز داخل لوله های آن ، اجازه فوران یافته و تولید سرما آغاز می شود.

وزش باد ایجاد شده به توسط پروانه مخصوص اواپریتور ، سرما را از لوله ها گرفته و وارد محیط مورد نظر می سازد و به این ترتیب دمای محیط به تدریج کاهش یافته و این امر موجب انقباض گاز داخل ترموستات و در نتیجه فانوسک شده و در نهایت عمل اتومات صورت گرفته و تولید سرما متوقف می شود. با افزایش دما و انبساط فانوسک ، کلید ترموستات بسته شده و عمل سرماسازی مطابق مطالب گفته شده ، آغاز می شود و پس از مدّتی…

گاز سرماساز (فريون ۲۲) پس از اواپریتور وارد کمپرسور می شود تا مجددا تحت فشار قرار گرفته و وارد مسیر سرماسازی گردد.

۵ – ۱۸ – عیب یابی در کولر گازی

* عيب ۱ : با اتصال دو شاخه برق کولر به پریز و بدون آنکه کلید اصلی و یا ترموستات در حالت روشن باشند ، فیوز برق منزل را قطع می کند.

علّت و رفع عیب: از آنجا که کلید اصلی و یا ترموستات در حالت قطع قرار دارند و عیب ۱ بروز نموده ، قطعاً اتصال کوتاه سیم های رابط یا در دو شاخه و یا در سیم های رابط و یا در اتصالات جعبه تقسیم داخل کولر صورت گرفته است. بنابراین لازم است قطعات مذکور به ترتیب مورد بررسی قرار گیرند و پس از شناسایی محل واقعی عیب ، نسبت به رفع آن اقدام شود.

* عیب ۲: به محض روشن شدن کلید اصلی دستگاه (و یا ترموستات) ، فیوز برق منزل را قطع می کند.

علّت ۱: اتصالات اشتباه شده است.

رفع عیب: اگر سیم بندی دستگاه را مورد سرویس و تجدید قرار داده اید ، احتمالا در ترکیب مدار اشتباهی صورت گرفته است. یکبار دیگر مدار را مورد بررسی قرار دهید.

علّت ۲: یکی از سیم ها از محل اتصال خود خارج و با سیم های مجاور برخورد کرده است.

رفع عیب: بدنه کولر را به آرامی از سینی خارج نموده و صحت اتصالات را مورد بررسی قرار دهید. اگر سیمی را محل استقرارش جدا شده یافتید ، نسبت به اتصال مجدد آن اقدام کنید.

علّت ۳: یکی از خازنها خراب شده است.

رفع عیب: از جمله علل اتصال کوتاه در لوازمی که دارای خازن هستند ، فساد و یا از بین رفتن دی الکتریک خازن است. جهت تست و تعویض خازن معیوب مطالب مبحثهای ۶-۱۱-۱ و ۹-۱۱-۱ را مطالعه فرمایید.

علّت ۴: موتور فن و یا موتور کمپرسور سوخته است.

رفع عیب: کلید چند حالته فن را برروی off (خاموش) قرار دهید. اگر عیب ۲ برطرف شد مشکل از موتور فن است و اگر در این وضعیت همچنان فیوز برق منزل را قطع می کند ، مشکل از موتور کمپرسور است.

مطالبه جریان اضافی در کمپرسور علاوه بر آنکه می تواند ناشی از سوختن سیم پیچها باشد ، در مواردی بیانگر عیوب دیگری همچون مسدود شدن مسیر گردش گاز و یا خرابی رله نیز هست. جهت بررسی و رفع عیب موتور فن و یا کمپرسور مطالب مبحث ۲-۱۲-۱- د را مورد مطالعه قرار دهید.

* عیب ۳: کولر روشن نمی شود.

علّت ۱: پریز برق ندارد.

رفع عیب: پریز را به وسیله آومتر (قسمت ولتاژ) و یا ولتمتر مورد بررسی قرار دهید و در صورت مشاهده عیب به رفع آب بپردازید.

علّت ۲: دو شاخه و یا سیم رابط خراب است.

رفع عیب: ابتدا دستگاه را از برق جدا کنید و پس از آن ورودی برق را در ترمینال اصلی کولر به یکدیگر ارتباط دهید. در صورت سالم بودن دو شاخه و کابل (سیم رابط) ، به محض اتصال رابطهای آومتر  (۱×R) به دو شاخه ، عقربه منحرف شده و اهم ناچیزی را نشان میدهد. در غیر این صورت با دو شاخه دچار اشکال شده و یا یکی از سیم های رابط قطع شده است که باید هر یک جداگانه مورد بررسی قرار گیرند تا عیب شناسایی و رفع شود.

علّت ۳: کلید اصلی خراب است.

رفع عیب: برخی از کولرهای گازی علاوه بر ترموستات ، دارای کلید جهت روشن و خاموش نمودن دستگاه هستند (شکل ۸-۱۸). جهت تست کلید (پس از قطع برق دستگاه) ، یکی از سیم های متصله به پایه کلید را از آن جدا ساخته و سپس رابطهای آومتر را  (۱×R) به آن متصل کنید. در حالت وصل کلید عقربه منحرف شده و تقریبا برروی صفر می ایستد و در حالت قطع کلید برروی بی نهایت خواهد ایستاد. اگر با قطع و وصل کلید از عقربه آومتر عکس العملی دیده نشود ، تعویض کلید الزامی است. در انتخاب کلید جدید به جریان نامی آن دقت شود تا کلیدی مناسب کولرگازی تهیه گردد.

علّت ۴: یکی از سیم های اصلی مدار قطع شده است.

رفع عیب: اگر فاز و یا نول اصلی مدار قطع شود هر دو بخش کمپرسور و موتور فن دچار مشکل خواهند شد. از این رو پس از قطع برق دستگاه و باز کردن بدنه ، به جستجوی سیمی باشید که از محل استقرارش جداشده است. با اتصال سیم مورد نظر به محل مربوطه ، کولر به حالت عادی خود باز می گردد.

* عیب ۴: کولر اتصال بدنه دارد.

علّت و رفع عیب: مدار الکتریکی کولر نسبت به سایر لوازم خانگی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. با این وجود رفع عیب ۴ کار چندان مشکلی نیست. پس از قطع برق دستگاه ، ارتباط الکتریکی عناصر اصلی مدار از قبیل موتور فن ، کمپرسور ، ترموستات ، لامپ خبر و… را با یکدیگر و مدار قطع کنید. البته این عمل می بایست با دقت و علامت گذاری خاصی صورت گیرد تا ارتباط مجدد آنها با مدار برایتان دشوار نشود. اگر در این حالت اتصال بدنه از بین رفت ، می توانید عناصر مذکور را جداگانه و به دنبال هم وارد مدار کنید.

هرگاه با ورود یکی از اجزا اتصال بدنه دیده شد ، در شناسایی قطعه مورد نظر موفق بوده اید حال می بایست عیب را رفع کنید. البته گاهی از اوقات خود وسیله دارای اتصال بدنه نیست بلکه مشکل از سیم های رابط آنست از این رو می توانید وسیله مورد نظر را به وسیله چراغ سری (شکل ۱۰-۳) مورد آزمایش قرار دهید و اگر پاسخ آزمایش منفی بود (دارای اتصال بدنه نبود) ، سیم های رابط را تعویض کنید.

* عیب ۵: با حرکت ولوم ترموستات ، هیچ عکس العملی از کمپرسور دیده نمی شود اما موتور فن سالم است.

علّت ۱: ترموستات خراب است.

ترموستات کولر گازی دارای عملکرد مشابه ترموستات یخچال و سایر ماشینهای سرماساز است. تفاوت عملکرد این ترموستات در دمای لازم جهت قطع و وصل آنهاست. به طور اعم می توان ترموستات را به دو قسمت کلید و اتومات تقسیم نمود. عیب ۵ می تواند از ناحیه کلید ترموستات بروز کند و عدم عملکرد اتومات ترموستات معایب دیگری را ایجاد می کند که در بخش مربوطه شرح داده خواهد شد.

 

شكل ۱۷-۱۸: ترموستات کولرگازی

کلید ترموستات را به وسیله آومتر  (۱×R) مورد آزمایش قرار دهید. ابتدا سیم های متصله به پایه های ترموستات را از آن جدا ساخته و سپس رابطهای آومتر را به آنها ارتباط دهید. در حالت وصل کلید باید عقربه (تقریباً) بر روی صفر و در حالت قطع برروی بی نهایت بایستد. در غیر این صورت تعویض ترموستات الزامی است.

علّت ۲: سیم های رابط بین ترموستات و موتور (کمپرسور) قطع شده است.

رفع عیب: در صورت قطع سیم های رابط موتور و یا خروج یکی از این سیم ها از محل مربوطه ، برق به موتور نرسیده و در این حالت بروز عیب ۵ کاملاً طبیعی به نظر می رسد. ابتدا برق دستگاه را قطع و سپس بدنه را از سینی (شکل ۱۸-۱۸) جدا سازید و تمام اتصالات بين موتور و کمپرسور را به دقت مورد بازدید قرار دهید. در صورت مشاهده قطع ارتباط سیمی با محل اتصالش به رفع عیب بپردازید تا کولر به شرایط عادی خود باز گردد.

خروج بدنه از سینی کولرگازی

شکل ۱۸-۱۸: خروج بدنه از سینی کولرگازی

علّت ۳: موتور فن کاملاً سوخته است.

رفع عیب: جهت تست و بررسی موتور فن مطالب مبحث ۲-۱۲-۱- د را مورد مطالعه قرار دهید.

* عیب ۶: سرمای کولر بیش از حد است به گونه ای که قسمتهایی از اواپریتور ، برفک زده اما اتومات انجام نمی شود.

علّت ۱: کنتاکتهای ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.

رفع عیب: ولوم ترموستات را در جهت خلاف عقربه های ساعت به حرکت در آورید. اگر با رسیدن به نقطه خاموش ، کمپرسور متوقف نشد ، کلید ترموستات خراب شده است و باید ترموستات را تعویض کنید.

علّت ۲: لوله بلوی ترموستات از محل نصب خود خارج شده است.

رفع عیب: در شکل ۶-۱۸ محل نصب لوله بلوی ترموستات دیده می شود. بدیهی است در صورت خروج لوله بلو از این محل ، حساسیت ترموستات نسبت به سرما فوق العاده کاهش یافته و بر اثر افزایش برودت در اواپریتور ، برفک به وجود می آید. با نصب مجدد لوله بلو بر روی لوله های آلومینیومی اواپریتور عیب ۶ رفع خواهد شد.

علّت ۳: قسمت اتومات ترموستات گازی خراب شده است.

رفع عیب: همان طور که قبلاً نیز شرح داده شد ، ترموستات گازی دارای دو بخش است. کلید و قسمت اتومات. در صورت بروز حفره در طول لوله مویی ترموستات ، بدنه فانوسک و یا خود لوله بلو ، گاز داخل ترموستات (معمولا اِتر یا جیوه) از آن خارج شده و دیگر حساسیتی نسبت به افزایش و یا کاهش دما وجود نخواهد داشت. در چنین مواردی ، ناگزیر به تعویض ترموستات خواهید بود.

* عیب ۷: با وجود برفک برروی اواپریتور ، باد سرد از کولر خارج نمی شود.

علّت ۱: کلید چند حالته فن خراب است.

رفع عیب: نمونه ای از این کلید در شکل ۷-۱۸ دیده می شود. از جمله عللی که منجر به عدم حرکت موتور فن می شود ، خرابی کلید است. جهت تست کلید از آومتر (۱×R) استفاده کنید. در حالی که دستگاه از برق جدا شده است ، یکی از رابطهای آومتر را بر روی پایه مشترک و پایه دیگر را برروی خروجی ۱ قرار دهید. اگر با حرکت ولوم ، عقربه منحرف نشد ، خراب بودن کلید قطعی است. آن را تعمیر و یا تعویض کنید.

علّت ۲: موتور فن کاملاً سوخته است.

رفع عیب: اگر برروی ترمینال اصلی موتور ولتاژ وجود دارد اما موتور حرکت نمی کند سوختن آن قطعی است. برای تجدید سیم پیچی موتور فن می بایست از یک تعمیرکار مجرب کمک بگیرید.

علّت ۳: پروانه مخصوص اواپریتور ، هرزگرد شده است.

رفع عیب: در این حالت علاوه بر آنکه از کولر باد سرد خارج نمی شود ، صدای ناهنجاری نیز به گوش می رسد. با استقرار مجدد پروانه بر روی محور موتور فن عیب ۷ برطرف خواهد شد.

علّت ۴: تسمه پروانه فن پاره شده است.

رفع عیب: در برخی از کولرهای گازی ، چرخش محور موتور فن به وسیله پولی و تسمه به پروانه اواپریتور منتقل می شود که در صورت پاره شدن تسمه ، باد پروانه مورد نظر متوقف شده و ایجاد برفک برروی اواپریتور کاملا طبیعی خواهد بود. با تعویض تسمه پاره شده ، مجدداً از کولر هوای سرد خارج می شود.

علّت ۵: مسیر ورود هوا به داخل کولر مسدود است.

رفع عیب: در نصب کولر می بایست نهایت دقت به کار گرفته شود تا مسیرهای ورودی هوا مسدود نشود. در شکل ۱۹-۱۸ مسیرهای ورود و خروج هوا در کولر ناسیونال قابل رؤیت است (در دفترچه راهنمای کولرهای گازی به ذکر این نکته توجه شده است).

مسیرهای ورود و خروج هوا

شکل ۱۹-۱۸: مسیرهای ورود و خروج هوا

* عیب ۸: هوای خارج شده از کولر ، کاملاً گرم است.

علّت ۱: ترموستات خراب است و کمپرسور روشن نمی شود.

رفع عیب: ترموستات را پیرو مطالبی که در عیب ۵ ذکر شده مورد آزمایش و رفع عیب قرار دهید.

علّت ۲: سیم رابط بین ترموستات و کمپرسور قطع شده است.

رفع عیب: به رفع عیب علّت ۲ از عیب ۵ رجوع نمایید.

علّت ۳: اورلود خراب است.

رفع عیب: در اکثر کولرهای گازی ، اورلود را در داخل کمپرسور و بر روی کلافها مستقر می کنند و این مسئله در مواردی همچون عیب ۸ ، هزینه تعمیر را به مراتب افزایش می دهد زیرا جهت تعمیر و یا تعویض اورلود ، شکافتن پوسته کمپرسور الزامی است.

اگر اورلود کمپرسور همچون کمپرسورهای یخچال در دسترس باشد کافی است آن را با نوع مشابه ای که دارای همان اعداد و ارقام یا به عبارتی همان مشخصات نامی باشد ، تعویض کنید.

علّت ۴: رله استارت معیوب است.

رفع عیب: در صورت قطع سیم پیچ رله استارت ، فاز اصلی موتور (کمپرسور) قطع می شود و در این حالت بروز عیب ۸ کاملاً طبیعی است. جهت تست رله استارت به توضیحات پیرامون همین بحث در فصل یخچالهای خانگی رجوع نمایید.

علّت ۵: گاز کولر تخلیه شده است.

رفع عیب: اگر کمپرسور در حال کار است اما بادی که خارج می شود گرم است و لوله های اواپریتور نیز سرد نشده اند ، تخلیه و یا نشت گاز کولر قطعی است. باید کولر را ابتدا به طور کامل تخلیه و پس از پیدا کردن محل نشت و ترمیم آن ، در دستگاه گاز فریون ۲۲ را تزریق کنید که این عملیات نیاز به تخصص فراوان دارد و جهت حصول نتیجه بهتر می توانید از تعمیرکار مجرب کمک بجویید.

* عیب ۹: قبل از آنکه کمپرسور استارت نماید ، با شنیدن صدایی متوقف می شود.

علّت ۱: برق ضعیف است.

رفع عیب: توسط ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر ، برق را اندازه بگیرید و اگر مقدار ولتاژ بیش از حدّ کم است ، به منظور آنکه کولر و سایر مصرف کننده های منزل در اثر کاهش ولتاژ آسیب نبینند ، از ترانس افزاینده ولتاژ استفاده کنید. در غیر این صورت در ساعات اولیه شب کولر را روشن نکنید.

علّت ۲: مسیر گردش گاز مسدود است.

رفع عیب: در صورت انسداد مسیر گردش گاز که می تواند در اثر برخورد لوله های رابط با جسمی سخت و یا مسدودشدن درایر و … رخ دهد ، کمپرس گاز و به حرکت در آوردن آن در مسیر دشوار شده و موتور را با مشکل مواجه خواهد ساخت. از جمله علائم انسداد مسیر گردش گاز این است که قسمتی از اواپریتور سرد و سایر قسمت ها گرم می مانند و در مجموع از کولر هوای سرد و خنک خارج نمی شود. در صورت حصول اطمینان از مسدود بودن مسیر ، لازم است جهت رفع عیب از یک تعمیر کار مجرب در تخلیه و شارژ گاز کمک بگیرید.

علّت ۳: رله استارت خراب است.

رفع عیب: در صورت خراب بودن رله ، سیم پیچ کمکی وارد مدار نمی شود و به همین دلیل سیم پیچ اصلی بیش از حد تحت فشار قرار خواهد گرفت و جریان اضافی که در این حالت توسط کمپرسور کشیده می شود ، اورلود را تحریک و موجب قطع مدار خواهد شد.

جهت تست اورلود ، مداری مانند مدار شکل ۳۰-۱۵ بسازید و پس از بستن کلید ، برای یک لحظه شستی را فشار داده ، رها کنید. اگر کمپرسور با شرایط عادی خود شروع به کار کرد ، باید رله را با نوع مشابه اش تعویض کنید.

علّت ۴: اورلود خراب است.

رفع عیب: همان طور که قبلا اشاره شد ، وظیفه اورلود کنترل جریان کششی موتور است. در بعضی موارد دیده شده که اورلودها حتی به جریان نامی موتور حساسیت بی مورد نشان داده و موجب قطع برق کمپرسور می شوند. می توانید در مدار شکل ۳۰-۱۵ یک آمپر متر قرار داده و اورلود را از مدار خارج کنید. حال اگر پس از راه اندازی کمپرسور ، جریان کششی در حدّ جریان نامی است ، پس اورلود باید تعویض شود و اگر جریان بالاست ، اورلود سالم است و باید موتور تجدید سیم پیچی شود که این عمل نیازمند خروج موتور از کولر و نصب مجدد آن پس از تجدید سیم پیچی و شارژ گاز است که علاوه بر تخصص فراوان به هزینه قابل توجهی نیز نیاز دارد.

علّت ۵: موتور نیم سوز است.

رفع عیب: در توضیحات رفع عیب علّت ۴ به این مورد پرداخته شده است.

علّت ۶ : خازن راه انداز خراب است.

رفع عیب: اکثر موتورهای به کار رفته در کمپرسور کولرهای گازی از نوع آسنکرون با راه انداز خازنی هستند. بدیهی است که بروز عیب در خازن ، استارت کمپرسور را با مشکل مواجه خواهد ساخت. جهت تست و تشخیص عیب خازن ، همچنین تعویض آن مطالب مبحث ۱۱-۱ را مطالعه کنید.

* عیب ۱۰: موتور فن صدای هوم داده امّا حرکت نمی کند.

علّت ۱: شافت موتور گریپاژ و یا درگیر است.

رفع عیب: گریپاژ به پدیده عدم توانایی حرکت در سطح متحرک برروی یکدیگر گفته می شود. در مورد موتورهای الکتریکی این پدیده به واسطه خرابی یاتاقانها (بلبرینگها) و یا فرسایش بیش از حد بوشها اتفاق می افتد و با تعویض قطعات مذكور ، عیب به طور کامل برطرف می شود.

در بعضی موارد دیده شده که به واسطه درگیری یکی از پروانه های متصل به شافت موتور فن با دیگر اجزاء کولر گازی ، حرکت روتور فن با مشکل مواجه می شود که در این صورت پس از باز کردن بدنه و رفع مشکل ، کولر به شرایط عادی خود باز می گردد.

علّت ۲: خازن راه انداز خراب است. رفع عیب: نقش خازن راه انداز در استارت و کار موتورهای آسنکرون فوق العاده مهم است و در صورت بروز هر گونه عیبی در ساختمان و عملکرد آن ، استارت موتور با مشکل مواجه خواهد شد. جهت تست و رفع عیب از خازن ، مطالب مبحث ۱۱-۱ را مطالعه نمایید.

علّت ۳: موتور نیم سوز است.| رفع عیب: نیم سوز شدن موتور به پدیده اتصال حلقه و اتصال کلاف در یک موتور آسنکرون گفته می شود که البته این عیب می تواند به واسطه پیدایش علل دیگری ظهور نموده باشد. به عنوان مثال ابتدا پروانه های فن با بدنه درگیر می شوند و موتور جهت استارت به قدرت بیشتری نیاز پیدا میکند و این امر با کشیدن جریان اضافی و در نتیجه آسیب دیدن سیم پیچها همراه می شود. بنابراین حتی پس از رفع درگیری محور موتور با اجزاء دیگر کولر ، موتور فن قدرت استارت را ندارد. در چنین مواردی ناگزیر به تجدید سیم پیچی موتور خواهید بود.

* عیب ۱۱: صدای کار کولر بسیار زیاد است.

علّت ۱: کولر در وضعیت تراز قرار نگرفته است. رفع عیب: با تراز شدن موقعیت کولر ، قسمت اعظم صدای آن از میان خواهد رفت.

علّت ۲: لاستیکهای لرزه گیر موتور فن و یا کمپرسور خراب شده اند. رفع عیب: در صورت خراب شدن این لاستیکها ، صدای کار موتور فن و یا کمپرسور به شدت افزایش خواهد یافت. از این رو تعویض آنها (در صورت خراب شدنشان بسیار ضروری است.

علّت ۳: برخی از قطعات کولر مانند تسمه های نگهدارنده موتور ، کانال مخصوص هواکش و یا… شل شده اند. رفع عیب: کلیه اتصالات را مورد بازدید قرار دهید و در صورت مشاهده پیچها و یا اتصالات شل شده به رفع عیب بپردازید.

علّت ۴: یکی از پروانه ها با شینی در گیر است. رفع عیب: مانع درگیری بین پروانه و شیئی مورد نظر شوید تا صدای کار کولر کاهش یابد.

علّت ۵: اتصالات کمپرسور و یا موتور فن به بدنه ضعیف شده است.

رفع عیب: در اغلب کولرها ، این اتصالات به توسط پیچ و مهره انجام شده. در صورت شل شدن این اتصالات ، آنها را مجدداً محکم کنید.

درباره : برق

مدار فرمان چپگرد راستگرد سریع با میکرو سوئیچ، یک نقشه پر کاربرد در صنعت است که در این برق تهران جنوب صنعتی در برق تهران جنوب می خواهیم به آن بپردازیم.

 

مدار فرمان چپگرد راستگرد سریع با میکرو سوئیچ

وقتی نام از مدار چپگرد راست گرد می آوریم یعنی ما به دو کنتاکتور نیاز داریم و وقتی که چپگرد راست گرد سریع می گوییم منظور این است که عمل تغییر جهت بدون قطعی انجام می شود و قطعی کل مدار با شستی استپ امکان پذیر است.

جهت درک بیشتر مطلب،فیلم مدار فرمان چپگرد راستگرد سریع  را مشاهده کنید:

کاربرد مدار فرمان چپگرد راستگرد سریع با میکرو سوئیچ در کجاست؟

در بعضی مواقع ما دستگاهی داریم که میخواهیم با زدن یک شستی موتور شروع به کار کند و ما دو طرف قسمت مکانیکی متحرک که وابسته به موتور است، محدودیتی توسط میکروسوئیچ ایجاد می کنیم تا یک فرایند چپ گرد راستگرد دایمی در جریان باشد و تا مادامی که ما شستی استپ را نزده ایم این مدار در حال کار باشد.

نمونه بارز استفاده از این مدار در دستگاه های قالیشویی است.

 

تصویر نقشه این مدار را در پایین مشاهده کنید:

عملکرد مدار فرمان چپگرد راستگرد سریع با میکرو سوئیچ چگونه است؟

همانطور که در بالا گفتیم فرایند تغییر جهت  توسط دو میکیرو سوئیچ انجام می گیرد، اما در مدار دو شتسی نیز قرار داده ایم تا بتوانیم در لحظه دلخواه نیز به صورت دستی تغییر جهت را انجام دهیم.

نکته دیگری که در این مدار رعایت شده فرایند اینتر لاک است که میبایست در تمام مدارت چپگرد راست گرد در نظر گرفت.

 

درباره : برقجزوه برق, کتب برق

اتصال زمین الکتریکی و حفاظتاتصال زمین الکتریکی و حفاظت

اتصال زمین الکتریکی و حفاظت در تمامی تاسیسات الکتریکی به خصوص تاسیسات فشار قوی زمین کردن یکی از مهمترین اقداماتی است که برای رفاه و سلامتی و اصولا ادامه زندگی اشخاصی که به نحوی با این تجهیزات در تماس هستند و حتی در خارج از پست در رفت و آمد می باشند باید با دقت هر چه بیشتر و با توجه به قواعد و قوانینی که بدین منظور تحریر شده اند انجام گیرد.

در تاسیسات برقی دو نوع زمین کردن وجود دارد که یکی را زمین کردن حفاظتی و دیگری را زمین کردن الکتریکی می نامیم.

زمین از موادی تشکیل شده که غالبا هادی الکتریکی هستند به خصوص در حالتی که مرطوب باشند لذا اگر شخصی که بر روی زمین قرار دارد با جسمی که نسبت به زمین دارای اختلاف پتانسیل میباشد تماس برقرار کند به دلیل عبور جریان دچار برق گرفتگی میشود.

 

فهرست مطالب اتصال زمین الکتریکی و حفاظت

مقدمه

فصل اول : زمین حفاظتی و الکتریکی

۱-۱- زمین کردن حفاظتی

۱-۲- زمین کردن الکتریکی

۱-۲-۱- زمین کردن مستقیم

۱-۲-۲- زمین کردن غیر مستقیم

۱-۲-۳- زمین کردن بار

۱-۳- تعیین مشخصات تاسیسات زمین حفاظتی

۱-۳-۱- اختلاف سطح میل از ۱۲۵ ولت تجاوز نکند

۱-۳-۲- اختلاف سطح تماسی در خارج از محدوده پست فشار قوی از ۶۵ ولت تجاوز نکند

۱-۴- جلوگیری از اختلاف سطح تماس و قدم در داخل محوطه تاسیسات فشار قوی

۱-۵- جلوگیری از اختلاف سطح تماس و قدم در خارج محوطه تاسیسات فشار قوی

۱-۶- طرح زمین الکتریکی

۱-۷- ارتباط زمین های مختلف

فصل دوم : انواع میل های زمین

۲-۱- اصطلاحاتی که در زمین کردن بکار می رود

۲-۱-۱- زمین

۲-۱-۲- میل زمین (زمین کننده)

۲-۱-۳- زمین هم سطح

۲-۱-۴- میل فرمان

۲-۱-۵- سیم زمین

۲-۱-۶- شین زمین

۲-۱-۷- تاسیسات زمین

۲-۱-۸- زمین کردن

۲-۲- انواع مقاومت های زمین

۲-۲-۱- مقاومت مخصوص زمین

۲-۲-۲- مقاومت گسترده میل زمین

۲-۲-۳- مقاومت زمین

۲-۳- ولتاژ های مختلف در ضمن عبور جریان از میل زمین

۲-۳-۱- اختلاف سطح میل

۲-۳-۲- اختلاف سطح زمین

۲-۳-۳- اختلاف سطح تماسی

۲-۳-۴- اختلاف سطح قدم

۲-۴- انواع میل ها

۲-۴-۱- میل سطحی

۲-۴-۲- میل عمقی

۲-۴-۲-۱- میل میله ای

۲-۴-۲-۲- میل صفحه ای

فصل سوم : روش های اندازه گیری پارامترهای زمین

۳-۱- سنجش مقاومت گسترده زمین

۳-۲- سنجش مقاومت مخصوص زمین

۳-۳- محاسبه مقاومت الکترودها

۳-۳-۱- محاسبه مقاومت الکترود نیم کرده

۳-۳-۲- محاسبه مقاومت الکترود میله ای

۳-۳-۳- محاسبه مقاومت مجموعه الکترودهای میله ای

۳-۴- اندازه گیری مقاومت الکترود زمین

فصل چهارم : اتصال زمین استاتیک

۴-۱- صفر کردن

۴-۲-شرایط صفر کردن

۴-۲-۱- شرط اول صفر کردن

۴-۲-۲- شرط دوم صفر کردن

۴-۲-۳- شرط سوم صفر کردن

۴-۳-قطع سیم صفر بین دو زمین

۴-۴- قطع سیم صفر بعد از آخرین زمین

۴-۵- قطع سیم صفر و تماس با سیم فاز

فصل پنجم : حفاظت تاسیسات در مقابل صاعقه

۵-۱- صاعقه گیر ساده

۵-۲- شعاع حفاظت میله ساده برقگیر (Simple Rod)

۵-۳- صاعقه گیر الکترونیکی چگونه عمل می کند

۵-۴- اصول عملکرد صاعقه گیر الکترونیکی

۵-۴-۱- آزاد سازی کنترل شده یون ها

۵-۴-۲- اثر کرونا و واحد جرقه زن

۵-۴-۳- تسریع در بروز علمدار حمله زمینی

۵-۵- انواع صاعقه گیر الکترونیکی

۵-۵-۱- مدل های مسی

۵-۵-۲- مدل های فولاد ضد زنگ

۵-۶- مزیت های انتخاب صاعقه گیر الکترونیکی (prevectron)

۵-۷- محدوده حفاظت صاعقه گیر الکترونیکی

مراجع

 

مطالب مرتبط :

پاورپوینت سیستم ارت

پروژه اتصال به زمین ارت

پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق

پروژه سیستم ارت و محاسبات آن

پروژه رویکردهای جدید در شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی

پروژه حفاظت از برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه با سیستم ارتینگ

دستورالعمل اندازهگیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود اتصال زمین الکتریکی و حفاظت

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۶MB

homeمنبع : وب سایت برق تهران جنوب

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

درباره : برق

پروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قویپروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی

کد پروژه : ۳۷۵

تعداد صفحات : ۳۵۰

اتوماسیون پست را می توان اجرای یکپارچه زیر سیستم های حفاظت ، کنترل و نظارت بر پایه تکنولوژی ریزپردازنده ها و مفاهیم انتقال اطلاعات دیجیتال دانست .

قبل از پرداخت به تشریح ساختار یک سیستم اتوماسیون پست ابتدا به بررسی اجمالی عملکردهای اساسی سیستم کنترل مرسوم که در نحوه شکل گیری ساختار سیستم اتوماسیون پست نقش اساسی دارد می پردازیم . در خصوص ورود تکنولوژی کنترل دیجیتال به پست های فشار قوی لازم است دو مساله مهم ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد . مساله اول نیازمندی های اساسی و اولیه سیستم مرسوم کنترل پست های فشار قوی و شبکه های قدرت ، و مساله دوم قابلیت ها ، و امکانات سیستم های دیجیتال می باشد هر قدر بررسی و تحقیق در این زمینه کاملتر انجام شود سیستم نهایی بهینه تر و کاراتر خواهد بود …

 

فهرست مطالب پروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی

فصل اول : مقدمه

۱-۱- تحول در تجهیزات حفاظت ، کنترل

فصل دوم : تعاریف

سیستم

سیستم اتوماسیون

سیستم اتوماسیون پست (SAS)

سیستم های کنترل توزیع شده (DCS)

تجهیزات الکترونیکی هوشمند (IED)

تجهیز فیزیکی (PD)

گره منطقی (LN)

PICOM

ارتباط منطقی

سیستم منطقی

تابع توزیع شده

توابع سطح بی

توابع سطح پردازش

توابع سطح ایستگاه

توابع سطح ایستگاه مربوط به پردازش

توابع سطح ایستگاه مربوط به واسط

واسط کاربر (HMI)

واسط کنترل از راه دور (TCI)

واسط نظارت از راه دور (TMI)

توپولوژی شبکه

سیستم عامل شبکه

مدل شبکه OSI

قابلیت هماهنگی و همکاری

قابلیت مبادله پذیری

قابلیت افزونگی

ابزار پشتیبانی

ابزار مهندسی

قابلیت گسترش پذیری

قابلیت انعطاف پذیری

قابلیت مقیاس پذیری

پارامترهای سیستم

مجموعه پارامتر IED

مجموعه پارامترهای SAS

خانواده محصولات SAS

نصب SAS

لیست پیکربندی

جمع کننده سیستم

دوره عمر سیستم

آزمون انطباق

آزمون سیستم

آزمون نوعی

آزمون پذیرش در کارخانه (FAT)

آزمون پذیرش در سایت (SAT)

فصل سوم : ساختار سیستم اتوماسیون پست

۱-۳- سطح عملکرد (Process Level)

۲-۳- سطح بی (Bay Level)

۳-۳- سطح ایستگاه (Station Level)

۴-۳- سطح شبکه (NETWORK LEVEL)

فصل چهارم : تعیین معماری سیستم اتوماسیون پست

۴-۱- تخصیص توابع و واسط ها به سطوح منطقی

۴-۲- تخصیص واسط ها و توابع به تجهیزات فیزیکی

۴-۳- نقش واسط ها

۴-۴- الزامات یک سیستم ارتباطی فیزیکی

۴-۵- تعیین معماری SAS

۴-۵-۱- انواع معماری

۴-۵-۲- ساختارهای ارتباطی

۴-۵-۳- انواع معماری های SAS و واسط های ارتباطی مورد نیاز

۴-۵-۴- انواع معماری های SAS و توابع مورد نیاز آنها

۴-۶- معیار تعیین معماری SAS برای پست های انتقال و فوق توزیع

فصل پنجم : استاندردها و تعاریف کیفی برای اتوماسیون پست

۵-۱- تعریف استانداردها

۵-۲- محدودیت های استانداردها

۵-۳- استانداردها برای پست ها

۵-۴- الزامات عمومی سیستم اتوماسیون پست

۵-۴-۱- الزامات کیفیت سیستم

۵-۴-۱-۱- کلیات

۵-۴-۱-۲- قابلیت اطمینان

۵-۴-۱-۳- دسترس پذیری

۵-۴-۱-۴- تعمیر پذیری

۵-۴-۱-۵- امنیت

۵-۴-۱-۶- تمامیت و یکپارچگی داده ها

۵-۴-۱-۷- الزامات عمومی شبکه

۵-۴-۱-۸- کارایی سیستم

۲-۴-۵- الزامات محیطی سیستم

۵-۴-۲-۱- دما

۵-۴-۲-۲- رطوبت

۵-۴-۲-۳- فشار هوا

۵-۴-۲-۴- زمین لرزه و تنش های مکانیکی

۵-۴-۲-۵- آلودگی و فرسایش

۵-۴-۲-۶- مصونیت در مقابل EMI

۵-۴-۲-۷- تشعشعات EMI

۵-۵- تغذیه تجهیزات سیستم اتوماسیون پست

۵-۵-۱- سطوح ولتاژ

۵-۵-۲- خطای مجاز ولتاژ

۵-۵-۳- قطع تغذیه

۵-۵-۴- کیفیت ولتاژ

۵-۶- الزامات مهندسی سیستم اتوماسیون پست

۵-۶-۱- مهندسی و پیکربندی SAS

۵-۶-۲- مستند سازی پروژه

۵-۶-۳- تجهیزات یدکی و پشتیبان

۵-۶-۴- دوره عمر سیستم

۵-۶-۵- تضمین کیفیت

۵-۶-۶- آموزش (کلیات)

فصل ششم : به کارگیری ارتباطات دیجیتال در اتوماسیون پست

۱-۶- مدل ارتباطی مرجع

۲-۶- ارتباط سریال

۱-۲-۶- ارتباط آسنکرون

۲-۲-۶- ارتباط سنکرون

۳-۶- خطایابی

فصل هفتم : معرفی انواع پروتکل های ارتباطاتی در پست های نیومریک

۷-۱- پروتکل

۷-۲- پروتکل های مخابراتی در اتوماسیون پست

فصل هشتم : مشخصات فنی اجزاء سیستم اتوماسیون پست

۸-۱- کلیات انتخاب IED

۲-۸- انواع IED ها

۳-۸- مشخصات فنی IED ها

۸-۴- شبکه ارتباطی

۸-۵- رایانه های سطح ایستگاه

۸-۶- صفحات نمایش VDU

۸-۷- صفحه کلید

۸-۸- موس

۸-۹- قلم نوری (اختیاری)

۸-۱۰- قابلیت افزونگی

۸-۱۱- کامپیوتر قابل حمل

۸-۱۲- چاپگر

۸-۱۳- ساعت مبنا

۸-۱۴- سوئیچ در شبکه ایستگاه های کاری

۸-۱۵- تابلوهای سیستم اتوماسیون پست

۸-۱۶- تغذیه تجهیزات سطح ایستگاه

فصل نهم : آزمون های سیستم اتوماسیون پست

۹-۱- الزامات اصلی آزمون ها

۹-۲- آزمون سیستم

۹-۳- آزمون های نوعی

۹-۴- آزمون های جاری

۹-۵- آزمون انطباق

۹-۶- آزمون FAT

۹-۷- آزمون SAT

۹-۸- اصول و محتوای آزمون های FAT و SAT

۹-۹- مدارک، طرح ها، روش ها و گزارشات آزمون FAT و SAT

پیوست ها

منابع

 

مطالب مرتبط :

پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت

پروژه اتوماسیون شبکه توزیع

پروژه طراحی پست و تجهیزات آن

کتاب اتوماسیون پست برق

پایان نامه ارشد استراتژی شبکه SCADA

پروژه بررسی سیستمهای SCADA

پروژه تکنولوژی جمع آوری اطلاعات و کنترل سیستم از راه دور (اسکادا)

پروژه طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۲۷MB

homeمنبع : وب سایت برق تهران جنوب

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf می باشد رایگان میتوانید دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word (قابل ویرایش) این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی : ۱۵۰۰۰ (تومان)

جهت خرید لطفا اطلاعات زير را تکميل نماييد :


بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

درباره : برق

‼️توجه‼️
✅ بخش #اول اطلاعیه‌های زمانبندی ثبت نام حضوری و غیر حضوری و همچنین مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ در برخی دانشگاه‌های سراسر کشور که تاکنون اطلاعیه خود را منتشر کرده‌اند:

۱- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه تهران:
goo.gl/LMv9s4
٢- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه صنعتی شریف:
goo.gl/WSgQZ8
٣- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه شهید بهشتی:
goo.gl/meU6x1
۴- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
goo.gl/euPJtd
۵- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه علم و صنعت:
goo.gl/8NHWzC
۶- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه الزهرا:
goo.gl/Q9N36y
٧- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه خاتم(فنی و مهندسی و هنر):
goo.gl/zYgtLK
٨- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه خاتم(علوم انسانی):
goo.gl/zYgtLK
٩- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه مالک اشتر:
goo.gl/tSTBgK
۱۰- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه تبریز:
goo.gl/1c2mxc

۱۱- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه اصفهان:
goo.gl/C8tbqn
۱٢- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه شهید چمران اهواز:
goo.gl/hzVViu
۱٣- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه رازی کرمانشاه:
goo.gl/RWPxnS
۱۴- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه صنعتی اصفهان:
goo.gl/iS2ydP
۱۵- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه شیراز:
goo.gl/q6Jkd4
۱۶- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه علوم قضایی:
goo.gl/1zsXka
۱٧- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه کردستان:
goo.gl/jTmcXP
۱٨- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه برق تهران جنوب:
goo.gl/fHP7XP
۱٩- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه نوشیروانی بابل:
goo.gl/8qZwYy
٢۰- اطلاعیه ثبت نام دانشگاه بوعلی همدان:
goo.gl/AuA4tS

🎓 @BarghArshad
🌐 www.BarghArshad.ir

درباره : برق

کلید نشتی جریان در انواع مختلف با کارایی های مختلف در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد و میبایست شناخت کاملی از انواع کلید نشتی جریان داشته باشیم و نحوه تست صحیح انواع کلید نشتی جریان و عیب یابی آنها را یاد بگیریم تا از حوادث های احتمالی جلوگیری کنیم؛در این برق تهران جنوب در برق تهران جنوب ،به کلید نشتی جریان یا به اصطلاح عامیانه محافظ جان می پردازیم.

بررسی انواع کلید نشتی جریان و تست سلامت کلید

در مقالات قبلی به یک کلید نشتی جریان نصب شده در تابلو برق پرداختیم و دراین آموزش به مباحث تخصصی تر در مورد کلید نشتی جریان می پردازیم،اگر آموزش قبلی را ندیده اید میتوانید از اینجا مطالعه کنید.

در ویدیوی پایین چند مدل کلید نشتی جریان را مشاهده می کنید که نوع تک فاز و سه فاز با رنج نشتی جریان ۰٫۱ امپر و ۳۰ میلی آمپر وجود دارد که قصد داریم این کلید ها را تحلیل و بررسی کنیم.

 

همانطور که در ویدیوی بالا توضیح داده ایم کلید ها کاربری های مختلفی دارند و اگر ما به اشتباه کلید نشتی جریان از نوع حفاظت در برابر آتش سوزی را در مدار قرار دهیم،هیچگونه حفاظتی در برابر جان انسان نخواهد داشت و حتما ما باید به مشخصات روی کلید توجه داشته باشیم.

کلید های نشتی جریان پیچی در ورودی و خروجی آن دارد که با N نمایش داده شده و مشخص کننده ورود و خروج سیم نول از کلید است که اگر سیم نول از کلید عبور داده نشود باز هم کلید هیچ حافظتی را برای ما انجام نمی دهد.

تست جریان نشتی کلید چگونه انجام می شود؟

در ویدیوی بالا به دو روش تست کلید پرداخته ایم و یک روش دیگر نیز در ادامه توضیح خواهیم داد:

روش ۱: همانطور که در ویدیوی بالا گفتیم دکمه تست روی خود کلید است که با وصل کردن ورودی میبایست کلید تست به درستی کار کند.

روش ۲: با استفاده از دستگاه تستر نشتی جریان است که در ویدیو نحوه کار با این دستگاه نیز توضیح داده ایم.

اما روش ۳: اگر کلید نشتی جریان در مدار قرار داشته باشد و سیم ارت هم در مدار قرار داشته باشد با اتصال کوتاه کردن سیم نول و سیم ارت، کلید نشتی جریان میبایست عمل کند.نحوه تست را در تصویر زیر مشاهده کنید:

کلید نشتی جریان

آیا وجود سیم ارت در هنگام نصب کلیدنشتی جریان ضروری است؟

سوالی که ممکن است برای شما نیز پیش بیاید همین مورد است که آیا واقعا به سیم ارت هم نیاز داریم؟

در منازلی که نسبتاً قدیمی است و سیم کشی بدون ارت انجام شده و ما می خواهیم کلید نشتی جریان بگذاریم،آیا گذاشتن کلید در این مکان ها موثر است یا خیر؟

پاسخ:

به صورت کلی اگر این مبحث رابررسی کنیم ما باید یک سوال اساسی را قبل از سوالات بالا برای خود مطرح کنیم،کار سیم ارت در مدار کلید نشتی جریان چیست؟

در واقع کار سیم ارت انتقال جریان نشتی به زمین است و کار خود کلید قطع مدار پس از رسیدن جریان نشتی به حد غیر مجاز است.

یعنی اگر سیم ارت در  مدار کلید نشتی جریان باشد ما در حین معیوب بودن یا وجود نشتی جریان هیچ برق گرفتگی احساس نمی کنیم و کلید مدار را قطع می کند.

و اگر سیم ارت در مدار نباشد جریان نشتی از بدن ما عبور کرده و پس از آن مدار قطع می شود و این جریان به نوع کلید بستگی دارد، مثلاً اگر کلید نشتی جریان از نوع ۳۰ میلی آمپر باشد جریانی به مقدار ۳۰ میلی آمپر از بدن عبور کرده و کلید عمل می کند و این جریان ۳۰ میلی آمپر حد مجاز برق گرفتگی است و بیش از ۳۰ میلی آمپر خطر مرگ انسان وجود دارد.

نتیجه گیری:

در هر دو حالت وجود سیم ارت و عدم وجود سیم ارت،گذاشتن کلید نشتی جریان توصیه می شود و اگر سیم ارت باشد هیچ برق گرفتگی احساس نمی کنیم ولی اگر سیم ارت نباشد برق گرفتگی در حد یک شوک به ما وارد شده و کلید عمل می کند و در نتیجه از برق گرفتگی خطرناک جلوگیری می کند.

 

در ضمن ویدیوی بالا بخش کوچکی از آموزش عیب یابی در برق صنعتی است، جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه نسخه کامل این دوره می توانید روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

درباره : برق

✅ نتایج کنکور ارشد ۹۷ تا عصر امروز اعلام می شود/ قبولی ۱۸۸هزار نفر

🔺حسین توکلی گفت: فهرست اسامی ۱۸۸هزار و ۸۷۱ نفر پذیرفته شدگان نهایی ۱۲۷ کدرشته از ۱۴۱ کدرشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۲ شهریورماه ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

🔹وی خاطرنشان کرد: فهرست اسامی پذیرفته شدگان ۱۴ کدرشته دیگر از ۱۴۱ کدرشته و برخی کدرشته محل های دارای شرایط خاص با هماهنگی ارگان های ذیربط مطابق بند الف مندرج در اطلاعیه ای که همزمان با فهرست اسامی پذیرفته شدگان منتشر می شود، متعاقبا اعلام خواهد شد.

🔸مشاور عالی سازمان سنجش اظهارداشت: نتایج مربوط به پذیرش دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی متعاقبا از طریق سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

🔻وی افزود: پذیرفته شدگانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه های سراسری و موسسات آموزش عالی قرار گرفته اند و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد تنها مجاز به ثبت نام در یکی از این دو پذیرش هستند. پذیرفته شدگان توجه داشته باشند که امکان ثبت نام در دو کدرشته محل را ندارند.

▪️توکلی گفت: پذیرفته شدگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابتدا برای اطلاع از زمان ثبت نام در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باید به سایت موسسه مربوطه مراجعه کنند اما در صورت اعلام نشدن زمان ثبت نام، پذیرفته شدگان می توانند در روزهای چهارشنبه ۱۴ شهریور، شنبه ۱۷ شهریور و یکشنبه ۱۸ شهریور با همراه داشتن مدارک لازم که در اطلاعیه های مربوطه اعلام می شود، برای ثبت نام به محل قبولی مراجعه کنند.

🎓 @BarghArshad
🌐 www.BarghArshad.ir

درباره : برق

نتایج نهایی آزمون #ارشد ۱۳۹۷ اعلام شد

📎 لینک مشاهده نتایج 👇
↘️ http://92.242.195.146/nrgarshad97/Login/Login

📝اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره‌ اعلام‌ ‌ اسامی پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته ‌سال‌ ۱۳۹۷👇
🔸http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=5750

❇️ با سلام و خسته نباشید خدمت داوطلبان عزیز ، انشاا.. همه دوستان به نتیجه دلخواهشون رسیده باشند!

⚠️با توجه به اعلام نتایج نهایی ، تقاضا می شود برای استفاده داوطلبان آینده ، لطفا رتبه و محل قبولی خود را بصورت فوق در قسمت نظرات همین پست یا اسکرین شات به اکانت زیر ارسال نمایند. رتبه با سهمیه(آزاد یا): … /گرایش: … /دوره: … /رشته: … /دانشگاه: …👇
🆔 T.me/adbargharshad 👈

🔺 انشاا…پس از تکمیل شدن رتبه و محل ها در سایت و کانال اطلاع رسانی خواهد شد.
🎓 @BarghArshad
🌐 BarghArshad.ir

درباره : برق

دستورالعمل طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریقدستورالعمل طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

کتاب دستورالعمل طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق جلد ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) به منظور یکسان سازی ضوابط اجرای سیستم های اعلام حریق با بهره گیری از بخش های مربوط به سیستم کشف و اعلام حریق در مباحث ۳ و ۱۳ مقررات ملی ساختمان ، استاندارد ملی سیستم کشف و اعلام حریق برای ساختمان ها بخش اول و استانداردهای معتبر بین المللی و نظرات کارشناسان خبره ضوابط و الزامات طراحی و اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق در ساختمان ها در این کتاب گرد آوری گردیده و در اختیار کارشناسان و مجریان قرار می گیرد.

 

کتاب دستورالعمل طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق در هفت بخش تدوین شده است :

بخش اول : الزامات ساختمان ها و بناها در اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش دوم : معیار طراحی ، انتخاب و نصب ادوات سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش سوم : توضیحات تکمیلی طراحی و اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش چهارم : علائم پیشنهادی راهنمای نقشه های سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش پنجم : توضیحات مختصر تصویری طراحی و اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش ششم : نظارت بر اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش هفتم : چک لیست پیشنهادی نظارت سیستم های کشف و اعلام حریق

 

فهرست مطالب دستورالعمل طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

مقدمه

الزامات ساختمان ها و بناها در اجرای سیستم های اعلام حریق

دسته بندی سیستم های اعلام حریق

انتخاب سیستم های اعلام حریق ساختمان های غیر مسکونی

انتخاب سیستم های اعلام حریق ساختمان های مسکونی

معیار طراحی ، انتخاب و نصب سیستم های اعلام حریق

مناطق تحت پوشش سیستم اعلام حریق

شستی های اعلام حریق

کاشف های حریق

پنل اعلام حریق

ادوات شنیداری و دیداری اعلام حریق

مدارات سیستم اعلام حریق

موارد تکمیلی در طراحی و اجرای سیستم های اعلام حریق

علائم راهنمای پیشنهادی نقشه های سیستم های اعلام حریق

توضیحات مختصر تصویری طراحی و اجرای سیستم های اعلام حریق

نظارت بر اجرای سیستم های اعلام حریق

چک لیست پیشنهادی نظارت سیستم های اعلام حریق

مراجع

 

مطالب مرتبط :

پروژه سیستم های اعلام حریق و سیستم های آنتن مرکزی

کتاب دستورالعمل اصول کار بر روی خطوط برق دار

کتب مباحث آزمون نظام مهندسی برق

جزوه آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

پروژه صاعقه گیر و روش های حفاظت در مقابل صاعقه

دستورالعمل اندازهگیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک

دستورالعمل حفاظت ساختمان ها در مقابل صاعقه

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود دستورالعمل طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۱MB

homeمنبع : وب سایت برق تهران جنوب

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

درباره : برق

دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)

کتاب دینامیک سیستم های قدرت تالیف دکتر سید محمد تقی بطحایی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی این کتاب ارزشمند در قالب فایل pdf دارای ۱۶۵ صفحه و شش فصل میباشد.

 

در پایان هر فصل این کتاب تکالیف و تمرین های و همچنین پروژه های پیشنهادی جهت یادگیری بهتر دانشجویان ارائه شده است.

 

 

فهرست مطالب کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)

پیشگفتار

فصل اول : مقدمه

۱-۱- سیستم های خطی و پایداری آن

۱-۲- معیارهای پایداری در سیستم های خطی

۱-۳- نوشتن معادلات دیفرانسیل غیر خطی به فرم فضای حالت

۱-۴- خطی سازی سیستم های غیر خطی

۱-۵- خطی سازی تجهیزات سیستم قدرت

۱-۵-۱- روش تحمیل شرایط به موتور dc تحریک مستقل جهت خطی سازی

تکالیف فصل اول

تمرین های فصل اول

پروژه های پیشنهادی فصل اول

فصل دوم : معرفی مسائل دینامیک شبکه های قدرت

۲-۱- تعاریف پایداری

۲-۱-۱- نوسانات فرکانس پایین

۲-۱-۲- پایداری دینامیکی و گذرا

۲-۱-۳- نوسانات پیچشی و تشدید زیر سنکرون SSR

۲-۱-۴- ناپایداری ولتاژ Voltage Collapse

۲-۲- طبقه بندی پدیده های گذرا و دینامیکی در سیستم قدرت

تکالیف فصل دوم

تمرین های فصل دوم

فصل سوم : مدل سازی اجزای سیستم قدرت

۳-۱- ماشین سنکرون

۳-۱-۱- مدل ریاضی ماشین سنکرون و معادلات ولتاژ (غیر الکتریکی)

۳-۱-۲- مدل پارک ماشین سنکرون و معادلات ولتاژ

۳-۱-۳- مدل مکانیکی ماشین سنکرون

۳-۲- سیستم تحریک

۳-۲-۱- بررسی دینامیکی سیستم های تحریک بدون جاروبک

۳-۲-۲- بررسی تاثیر سیستم تحریک در پایداری مولد

۳-۲-۳- بررسی حلقه ی کنترل ولتاژ مولد dc تحریک مستقل با جبران سازها

۳-۳- مدل سازی گاورنر

۳-۴- مدل سازی توربین

۳-۵- مدل توربو ژنراتور متصل به شین بی نهایت

۳-۶- میکرو ماشین جهت مطالعات دینامیکی

۳-۶-۱- دینامیک ولتاژ سازی در مختصات دو محوری و سه محوری

۳-۷- مدل خطی هفرون فیلیپس ماشین سنکرون

۳-۷-۱- حالت بدون تحریک

۳-۷-۲- حالت حضور تحریک درجه یک

۳-۸- معادلات حالت سیستم تک ماشینه

۳-۹- طراحی PSS برای یک سیستم تک ماشینه

۳-۹-۱- مثال طراحی

۳-۱۰- یادآوری تقویت کننده ی عملیاتی OP-AMP و تحقیق PSS آنالوگ به کمک آن

۳-۱۰-۱- ساخت انواع تقویت کننده ها با OP-AMP

۳-۱۰-۲- ساخت انواع کنترل کننده ها با OP-AMP

۳-۱۱- گشتاور الکتریکی در مدل هفرون فیلیپس

۳-۱۲- قضیه ی لیاپانوف

۳-۱۲-۱- روش کرازوفسکی

۳-۱۲-۲- تابع انرژی

۳-۱۳- طراحی PSS تنظیمی به روش مدل مرجع با قانون تطابق لیاپانوف

۳-۱۴- روش کنترل پذیر کردن یک سیستم غیر قابل کنترل

۳-۱۵- طراحی PSS به روش (LOC) Liner Optimal Control

۳-۱۶- فیلتر کالمن (Kalman Filter) و کاربرد آن در برق تهران جنوب

۳-۱۶-۱- تخمین گر حالت سیستم دینامیکی همراه با نویز

۳-۱۶-۲- کنترل کننده ی Linear Qudratic Gausian (LQG)

تکالیف فصل سوم

تمرین های فصل سوم

پروژه های پیشنهادی فصل سوم

فصل چهارم : دینامیک شبکه های قدرت چند ماشینه

۴-۱- روش های خطی سازی سیستم چند ماشینه

۴-۱-۱- خطی سازی حول نقطه ی کار

۴-۱-۲- تعمیم مدل هفرون فلیپس در سیستم های چند ماشینه

۴-۱-۳- مدل ماتریسی هفرون فلیپس

۴-۲- جایابی PSS در سیستم چند ماشینه

تکالیف فصل چهارم

تمرین های فصل چهارم

پروژه های پیشنهادی فصل چهارم

فصل پنجم : انعطاف پذیر کردن سیستم قدرت

۵-۱- روش های پیشرفته جهت انعطاف پذیر کردن سیستم قدرت

۵-۲- مدل خط بلند و بدون تلفات

۵-۳- تاثیر جبران سازهای غیرفعال و فعال در مشخصه ی خطوط انتقال

۵-۳-۱- جبران سازی غیرفعال

۵-۳-۲- جبران سازی فعال

۵-۴- مدل خطی و غیرخطی سیستم تک ماشینه ی متصل به شین بی نهایت با اضافه شدن عناصر جبران ساز کنترل پذیر

۵-۵- کاربرد دینامیک سیستم قدرت در سایر حوزه ها

۵-۵-۱- دینامیک و اجزای خودروی هیبرید برقی H.E.V

تکالیف فصل پنجم

پروژه های پیشنهادی فصل پنجم

فصل ششم : مطالعات دینامیکی عناصر الکترونیک قدرت در سیستم قدرت

۶-۱- انواع جریان های الکتریکی

۶-۲- دیود خلاء

۶-۳- دیود P-N

پروژه های پیشنهادی فصل ششم

 

مطالب مرتبط :

پروژه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر PSS و ادوات FACTS

دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۴MB

homeمنبع : وب سایت برق تهران جنوب

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

درباره : برق
صفحات سایت